آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه چشم انداز زمان و سردرگمی مسیر شغلی با اشتیاق تحصیلی در دانش اموزان دختر پایه ی نهم شهر میاندواب مورد بررسی قرار گرفته و 325 نفر از دختران پایه ی نهم شهر میاندوآب به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. شرکت کنندگان، پرسشنامه های چشم انداز زمان (ZTPI)، اشتیاق تحصیلی، سردرگمی مسیر شغلی را تکمیل نمودند. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرها از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که چشم انداز زمان(131/.-) و سردرگمی شغلی(28/.-) رابطه منفی و معنی داری با اشتیاق تحصیلی دارد. بنابراین می توان بیان نمود که مولفه های چشم انداز زمان و سردرگمی مسیر شغلی، رابطه معناداری در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دختران پایه ی نهم شهر میاندوآب دارند.

تبلیغات