پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال دوم شهریور 1398شماره 15

مقالات

۱.

مدلی در توسعه شایستگی مدیران با رویکرد آینده پژوهی در سازمان های آموزشی

کلید واژه ها: شایستگی های مدیران شایستگی های مدیریتی (محوری) شایستگی های گروهی و شایستگی های فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 177
هدف اصلی پژوهش، ارائه مدلی کاربردی برای توسعه شایستگی مدیران با رویکرد آینده پژوهی در سازمان های آموزشی آموزش و پرورش استان البرز بوده است . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نوع پژوهش توسعه ای بود. جامعه پژوهش حاضر در دو بخش کیفی و کمی و در چهار مرحله (شامل بررسی اسناد و مدارک، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در مرحله ی بعد، مدیران سازمان های آموزشی وابسته به آموزش و پرورش استان البرز در مرحله ی سوم به تعداد 1168 نفر و در مرحله ی چهارم مدیران اداره کل و مناطق 8 گانه آموزش و پرورش استان البرز) مورد بررسی قرار گرفت. برای نمونه گیری در مرحله ی اول تعداد 5 نفر از هیئت علمی دانشگاه ها، برای مرحله سوم 133 نفر از مدیران و در مرحله ی چهارم 49 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه ای محقق ساخته با 73 پرسش. روایی صوری و محتوی توسط اساتید مربوطه تایید گردید و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای آزمون محقق ساخته 86/0 محاسبه شد. داده ها با استفاده از تحلیل محتوا به شیوه ی مقوله بندی و آزمون تحلیل بار عاملی اکتشافی- تأییدی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل و نتایج حاصله نشان داد که عوامل مؤثر در شایستگی های مدیران را می توان در سه عامل شایستگی های مدیریتی (محوری)، شایستگی های گروهی و شایستگی های فردی مقوله بندی نمود.
۲.

اثربخشی طرح واره درمانی بر تعامل زناشویی و رضایت جنسی مراجعین به مراکز مشاوره خانواده

نویسنده:

کلید واژه ها: طرح واره درمانی تعامل زناشویی رضایت جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 396 تعداد دانلود : 218
هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی طرح واره درمانی بر تعامل زناشویی و رضایت جنسی مراجعین به مراکز مشاوره خانواده بود. روش این پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر در سال 1397 بودند. از بین مراکز مشاوره یک مرکز بصورت تصادفی انتخاب و 40 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه آزمایشی و کنترل (در هر گروه 20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) انتخاب شدند. بعد از انجام، هماهنگی های لازم و انتخاب نمونه به تعداد آزمودنی های گروه آزمایشی و گروه کنترل برگه سؤال و پاسخ نامه آماده گردید و با اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات، با تشریح کلی کار و توجیه افراد جهت شرکت در این آزمون و تحقیق، از آنها خواسته شد که نهایت همکاری را با پژوهشگر داشته و سپس به تعداد آنها که 40 نفر بودند برگه سؤالات پیش آزمون تعامل زناشویی و رضایت جنسی توزیع گردید. پس از اتمام پیش آزمون مداخله طرح واره درمانی به گروه آزمایشی که شامل 20 نفر هستند داده شد. در این پژوهش طی هشت مرحله مداخله طرح واره درمانی برگزار شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه تعامل زناشویی و رضایت جنسی بود. نتایج پژوهش نشان دادند که طرح واره درمانی موجب افزایش تعامل زناشویی و رضایت جنسی مراجعین شده بود.
۳.

ملاحظه نتایج سنجش استقلال شغلی درک شده به عنوان نقش میانجی در رابطه ی بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی با فرسودگی، درگیری و بیگانگی شغلی

کلید واژه ها: فرسودگی شغلی درگیری شغلی بیگانگی شغلی استقلال شغلی و خودکارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 946 تعداد دانلود : 412
هدف پژوهش حاضر بررسی آزمون نقش میانجی استقلال شغلی درک شده در رابطه ی بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی با فرسودگی، درگیری و بیگانگی شغلی می باشد.جامعه آماری هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز به تعداد 210 که تعداد 136 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم به صور تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های فرسودگی شغلی مسلش(1985)، درگیری شغلی لاداهل و کنجر(1388)، استقلال شغلی هاکمن و اولدهام(1975)، و خودکارآمدی شرر(1982) وبیگانگی شغلی (1388) استفاده گردید. ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های فرسودگی شغلی، درگیری شغلی، استقلال شغلی و خودکارآمدی و بیگانگی شغلی به ترتیب 74/0، 82/0، 83/0، 79/0، 86/0 بدست آمد.داده های حاصل از پرسشنامه ها شامل آزمون روش تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل و spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش نشان داد که استقلال شغلی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی وفرسودگی شغلی نقش میانجی ندارد ولی در رابطه بین خودکارآمدی اعضای هیات علمی درگیری شغلی و بیگانگی شغلی نقش میانجی دارد.
۴.

اثربخشی آموزش گروه درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر عاطفه مثبت، انعطاف پذیری و شادکامی در بیماران مبتلا به ام اس شهر اهواز

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش گروه درمانی مبتنی بر حضور ذهن عاطفه مثبت انعطاف پذیری شادکامی بیماران مبتلا به ام اس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 824 تعداد دانلود : 916
هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش گروه درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر عاطفه مثبت ، انعطاف پذیری و شادکامی در بیماران مبتلا به ام اس بود. مدل پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه بیماران مالتیپل اسکلروزیس هستند که به انجمن ام اس شهر اهواز در سال 1398 مراجعه کرده اند، می باشد. حجم نمونه 30 نفر بود که از جامعه مذکور، به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند.15 نفر به گروه آزمایش و 15 نفر به گروه کنترل تخصیص یافتند.ابزار های پژوهشی مورد استفاده عاطفه مثبت دینرو همکاران (1985)، انعطاف پذیری کانر و دیویدسون (2003) و شادکامی آکسفورد( 1989 ) بود. گروه آزمایش در طول هفت جلسه ، هرجلسه به مدت 90 دقیقه آموزش گروه درمانی مبتنی بر حضور ذهن دریافت کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیره و یک متغیره استفاده شد.یافته ها نشان داد آموزش گروه درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر افزایش عاطفه مثبت ، انعطاف پذیری و شادکامی در بیماران مبتلا به ام اس موثر بود.
۵.

اثربخشی روش بازی های آموزشی بر بهبود حافظه فعال، میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

کلید واژه ها: بازی های آموزشی حافظه فعال توجه پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 974 تعداد دانلود : 394
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش بازیهای آموزشی بر بهبود حافظه فعال، میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان ابتدایی شهر باغبهادران در سال تحصیلی 98-1397 بود. پس از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، تعداد 50 دانش آموز ابتدایی انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه (آزمایش و کنترل) قرار گرفتند. گروه آزمایش مداخله روش بازیهای آموزشی را دریافت کرد؛ گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل آزمون عملکرد پیوسته روسولد و مجموعه آزمون حافظه فعال کودکان پیکرینگ و گدرکل بود. مداخلات طی 8 جلسه 90 دقیقه ای در مورد گروه آزمایش اجرا شد و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره تحلیل شد. فرضیه ها در سطح (05/0>P) تأیید شد. یافته ها حاکی از اثرگذاری مداخله روش بازیهای آموزشی (ضریب اتا برای حافظه فعال، 344/0، میزان توجه 398/0و پیشرفت تحصیلی، 357/0) بر بهبود حافظه فعال، میزان توجه و پیشرفت تحصیلی بود؛ لذا می توان از این مداخله به عنوان مداخله مؤثر برای بهبود حافظه فعال، میزان توجه و پیشرفت تحصیلی استفاده کرد.
۶.

بررسی رابطه اعتماد به نفس بر انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد چالوس

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتماد به نفس انگیزه انگیزه تحصیلی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 884
هدف: اعتماد به نفس به عنوان یک عامل انگیزشی، منجر به افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش استرس می شود. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر براعتماد به نفس می تواند تأثیر بسزایی در موفقیت تحصیلی دانشجویان و پیشرفت نظام آموزشی داشته باشد. لذا هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین اعتماد به نفس بر انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد چالوس بود. روش: نوع پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد چالوس به تعداد 10106 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 352 نفر بدست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنگ(1976) در قالب 30 گویه و انگیزه تحصیلی هارتر(1981) 33 گویه بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط کارشناسان تایید شد. تحلیل داده ها در سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون و آزمون t) با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 20 انجام گرفت. نتیجه گیری: طبق یافته ها بین اعتماد به نفس با انگیزه تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و هر چه این مهارت ها در دانشجویان افزایش یابد به همان میزان برانگیزه آنان افزوده می شود.
۷.

اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تاب آوری، سازگاری زناشویی و احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متاهل شاغل در بیمارستان های شهر کرمانشاه

کلید واژه ها: معنویت درمانی گروهی تاب آوری سازگاری زناشویی احساسات مثبت نسبت به همسر ‏‎ ‎

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 733
هدف مطالعه انجام شده اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تاب آوری،سازگاری زناشویی و احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متاهل شاغل در بیمارستان های شهر کرمانشاه بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. در این پژوهش، جامعه شامل کلیه زنان متاهل شاغل در بیمارستان های شهر کرمانشاه در سال 1397 بودند. نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 30 نفر در دو گروه آزمایشی و گواه (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه) قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری،سازگاری زناشویی و احساسات مثبت نسبت به همسر بود. نتایج نشان داد که معنویت درمانی گروهی موجب افزایش تاب آوری،سازگاری زناشویی و احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متاهل شاغل شده است.
۸.

بررسی رابطه بین مهارت های مدیران با عملکرد شغلی و خلاقیت کارکنان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

کلید واژه ها: مهارت های مدیران خلاقیت عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 994 تعداد دانلود : 842
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت های مدیران با خلاقیت کارکنان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان می باشد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان می باشد. حجم جامعه حدودا 200 نفر است. نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 132 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه مهارت های مدیران، عملکرد شغلی و خلاقیت با طیف 5 گزینه ای لیکرت محقق ساخته می باشد. به منظور سنجش پایایی تعداد 30 نسخه از پرسشنامه به صورت آزمایشی در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت که پس از جمع آوری پرسشنامه و ورود داده ها به نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه خلاقیت 91/0 ، مهارت های مدیران 89/0 به دست آمد برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مهارت های مدیران(فنی، ادراکی و انسانی) مدیران با خلاقیت کارکنان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان رابطه معناداری وجود دارد.
۹.

نقش مشاوران در بهبود شیوه های آموزش مهارت های زندگی در قالب کتب تفکر و سبک زندگی

کلید واژه ها: مشاوران شیوه های آموزش محتوا تفکر و سبک زندگی مهارت های زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 212
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از نیروی متخصص(مشاوران) و کاربرد شیوه های آموزش و رابطه بین کاربرد شیوه آموزش مهارت های زندگی بر محتوا کتب تفکر و سبک زندگی بود. جامعه آماری این پژوهش مشاوران استان همدان بوده و برای گردآوری اطلاعات از 3 سوال تشریحی و به صورت نظرخواهی از مشاورین درباره محتوا و شیوه های آموزش کتاب تفکر و سبک زندگی در دوره متوسطه اول (هفتم و هشتم) بود ، 100 نفر از مشاورین استان همدان که کتاب تفکر و سبک زندگی را در پایه های هفتم و هشتم تدریس می کردند در نظر سنجی شرکت کرده و به سولات مربوطه پاسخ دادند و داده های جمع آوری شده باآزمون های آماری پیرسون و رگرسیون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتندو به وسیله نرم افزارSPSS تحلیل شدند، نتایج نشان دهنده این بود که بین استفاده از نیروی متخصص و شیوه های آموزش همبستگی قوی و معنا داری وجوددارد و استفاده از نیروی متخصص پیش بینی کننده تغییرات در شیوه های آموزش حدود 0.19 است ، همچنین بین شیوه های آموزش و محتوا رابطه قوی و معنی داری وجود داشت و شیوه های آموزش پیش بینی کننده میزان تغییرات در محتوا حدود 0.26بود.
۱۰.

تاثیر اجرای برنامه فلسفی برای کودکان بر درک اجتماعی و ارتباطات اجتماعی در دانش آموزان

کلید واژه ها: برنامه فلسفی درک اجتماعی ارتباطات اجتماعی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 756 تعداد دانلود : 37
تلاش برنامه ریزان فلسفه برای کودکان وارد کردن فلسفه به عرصه های مختلف زندگی انسان و درک و تجربه کاربرد آن در مسائل مختلف زندگی، همچنین تبیین چگونگی فرآیند اندیشیدن و خصایص آن نزد کودکان است؛ زیرا کودکی بهترین سن برای ایجاد مهارت تفکر تحلیلی و خلاق است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجرای برنامه فلسفی برای کودکان بر درک اجتماعی و ارتباطات اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه ششم بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم شهر کرمانشاه بودند. نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 30 نفر بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه) قرار گرفتند.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه درک اجتماعی ترومسو (2007) و ارتباطات اجتماعی گلاس (1994) بود. نتایج با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس در سطح معنی داری 05/0، نشان داده شد که آموزش فلسفه با توجه به میانگین درک اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه، موجب افزایش درک اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش شده است. آموزش فلسفه با توجه به میانگین ارتباطات اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه، موجب افزایش ارتباطات اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش شده است.
۱۱.

اختلال نارسایی توجه بیش فعالی و شیوه های درمانی

کلید واژه ها: اختلال نقص توجه و تمرکز بیش فعالی درمان بیش فعالی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 471 تعداد دانلود : 957
اختلال نارسایی توجه همراه با بیش فعالی یکی از شایع ترین اختلالات دوران کودکی است که در بعضی از کودکان پیش دبستانی و یا در سال های اولیه مدرسه ظاهر می شود. کودک دارای اختلال نقص توجه وقتی با مشکلی مواجه می شود قادر به برطرف کردن آن نیست. کودک برای استفاده از تمام توانش باید توسط خانواده، مشاوران راهنما و سازمان های آموزشی عمومی کمک و راهنمایی شده و توسط آن ها حمایت شود. اختلال نقص توجه/ بیش فعالی به صورت مشکل عمده ای بروز کرده است و در پسران شایع تر از دختران است و عوامل متعددی در ایجاد این اختلال نقش دارند که توجه روان پزشکان، روانشناسان و متخصصان بالینی را به خود جلب کرده است. لذا در این مقاله به بررسی این اختلال، علائم، علل و روش های درمانی آن از جمله درمان دارویی، مداخله های رفتاری، وسایل و انتخاب آموزش های مفید برای کودکان، والدین و آموزگاران پرداخته شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸