پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال سوم مهر 1399شماره 28

مقالات

۱.

راهکارهای اجرایی مناسب نظام تامین، تربیت و توسعه حرفه ای معلمان مبتنی بر سند تحول بنیادین از نظر معلمان

کلید واژه ها: راهکارهای اجرایی نظام تامین تربیت توسعه سند تحول بنیادین توسعه حرفه ای معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 91 تعداد دانلود : 245
این پژوهش با هدف شناسایی راهکارهای اجرایی مناسب نظام تامین، تربیت و توسعه حرفه ای معلمان مبتنی بر سند تحول بنیادین از نظر معلمان و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد. کلیه معلمان مقطع ابتدایی منطقه 1 شهر کرج (مدارس دولتی) به تعداد 780 جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند از جامعه مورد نظر با بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه 257 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 20 گویه ای استفاده شد که روایی آن بصورت صوری و محتوایی توسط اساتید متخصص تایید شده و ضریب آلفای کرونباخ جهت تایید پایایی 81/0 بدست آمد. نتایج بررسی و آزمون های انجام شده با نرم افزار spss و تی تک نمونه ای نشان داد که راهکارهای اجرایی مناسب نظام تامین، تربیت و توسعه حرفه ای مبتنی بر سند تحول بنیادین از نظر معلمان شرکت کننده در آزمون درحد قابل قبول و مطلوبی است. همچنین در مورد زیر مقیاس های آزمون نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد میزان راهکارهای اجرایی مناسب نظام تامین حرفه ای معلمان شرکت کننده در آزمون در حد قابل قبول و مطلوبی است.
۲.

پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس ابعاد کمال گرایی، باورهای هوشی و وانمودگرایی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر ایلام

کلید واژه ها: ابعاد کمال گرایی باورهای هوشی وانمودگرایی تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 466 تعداد دانلود : 781
هدف پژوهش حاضر پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس ابعاد کمال گرایی، باورهای هوشی و وانمودگرایی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر ایلام است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر ایلام در سال تحصیلی 98-97 بود که طبق آمار آموزش و پرورش حدوداً 3000 نفر می باشد. حجم نمونه این پژوهش با توجه به جدول مورگان 340 نفر است که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها مقیاس کمال گرایی چندبعدی تهران، مقیاس باورهای هوشی، مقیاس نشانگان وانمودگرایی و مقیاس تعلل ورزی تحصیلی به کار برده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین ابعاد کمال گرایی، باورهای هوشی و وانمودگرایی دانش آموزان با تعلل ورزی تحصیلی رابطه وجود دارد و کمال گرایی، باورهای هوشی و وانمودگرایی به خوبی می توانند تعلل ورزی تحصیلی را پیش بینی کنند. بنابراین با توجه به این یافته ها نتیجه گیری می شود که هرچه دانش آموزان کمال گرایی بالاتر، باورهای هوشی ذاتی و وانمودگرایی بالاتری داشته باشند بیشتر دچار تعلل ورزی می شوند.
۳.

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

کلید واژه ها: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی انگیزش تحصیلی خودکارآمدی تعلل ورزی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 111 تعداد دانلود : 604
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر چمستان در سال تحصیلی 99-98 بود. نمونه های پژوهش شامل 30 آزمودنی که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (15نفر) و کنترل (15نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه هایی که جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شده بود، عبارت بودند از: مقیاس انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (۱۹۹۲)، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکارن (1982)، مقیاس ارزیابی تعلل ورزی سولمون و راث بلوم (1984)- نسخه ی دانش آموز (PASS). برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار SPSS-22 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین های نمرات انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی و تعلل ورزی تحصیلی گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون، تفاوت معناداری وجود دارد (01/0P<). بنابراین، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) یک روش موثر در افزایش انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی و کاهش تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان است.
۴.

نقش توسعه زنان در توسعه جامعه(با رویکرد خانواده های ایرانی)

کلید واژه ها: توسعه توسعه زنان خانواده ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 901 تعداد دانلود : 813
امروزه مشارکت حداکثری زنان در جامعه جهت دستیابی به توسعه در همه ابعاد توسعه پایدار امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. زیرا موقعیت زنان در هر جامعه به شدت تحت تأثیر شرایط و سطوح مختلف توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه یافته تر باشند شکاف بین توسعه یافتگی زنان و مردان کاهش می یابد. از این جهت بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص های توسعه در هر جامعه است. وضعیت توسعه یافتگی در کشور ما در بعضی شاخص ها مانند سلامت مادران و کودکان بهبود چشمگیری داشته است اما در بعضی از شاخص ها مانند تعداد نمایندگان زن در پارلمان، سواد رسانه های دیجیتال هنوز پیشرفت در خور توجه ی نداشته و تلاش های فراوانی را می طلبد. با توجه به هنجارهای حاکم بر خانواده های ایرانی (عوامل مقوم و فرساینده در سه بعد فردی ،خانوادگی، اجتماعی) به نظر می رسد توسعه زنان در کشور ما نیاز به بازاندیشی و بازنگری دارد.
۵.

اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر خلاقیت و مسئولیت پذیری نوجوانان شهر کرمانشاه

کلید واژه ها: آموزش تنظیم هیجان خلاقیت مسئولیت پذیری نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 594 تعداد دانلود : 853
از آنجا که دغدغه مهم والدین عدم مسئولیت پذیری در نوجوانان است که با حل آن می توان زمینه پیشرفت تحصیلی و افزایش توانمندی در نوجوانان را در دوره های بعدی زندگی آنها میسر ساخت؛ هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش اثربخشی تنظیم هیجان بر خلاقیت و مولفه های(خودمدیریتی نظم پذیری و قانونمندی )مسئولیت پذیری نوجوانان می باشد. طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان نوجوان سال تحصیلی 96-97 می باشند که به صورت در دسترس تعداد 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. روش پژوهش به این صورت بود که از پروتکل آموزش تنظیم هیجان گراس در طی ده جلسه استفاده شد و قبل از اجرای پروتکل و پس از آن از مقیاس مسئولیت پذیری نعمتی (1387) و پرسشنامه خلاقیت عابدی(1383) جهت سنجش آزمودنیها استفاده و در نهایت نتایج به آزمون کوواریانس و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که آموزش تنظیم هیجانی می تواند موجب افزایش خلاقیت و افزایش مسئولیت پذیری در نوجوانان شود و این تاثیر به صورت معناداری نتیجه بخش است. پیشنهاد می شود که دوره های آموزش تنظیم هیجان در مدارس در کنار آموزشهای درسی به نوجوانان ارائه شود تا سطح خلاقیت و مسئولیت پذیری آنها افزایش یابد.
۶.

اهمیت و کاربرد فناوری در آموزش تاریخ

کلید واژه ها: فناوری آموزش یادگیری تاریخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 586
این مطالعه به دنبال بررسی اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و چالش ها و فرصت های آن برای فرایند اموزش است. یادگیری اگر با پیشرفت های انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هماهنگ باشد، می توان به تعمیق و تسهیل فرایند دانش اندوزی بینجامد. امروزه اطلاعات نقش کلیدی را در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می کند. در شرایط کنونی دستیابی به دانش نوین و مدیریت آن، امکان توسعه و پیشرفت را برای اکثر جوامع فراهم نموده است. بنابراین زندگی در دنیای کنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر دانایی، تحقیق و نوآوری است و استفاده از فناوری های نوین آموزشی ما را در این امر یاری می کند و سبب ارتقای کیفیت فرایند یاددهی - یادگیری، ایجاد فرصت های یادگیری برابر، توجه به تفاوت های فردی، کمال بخشیدن به خود و محیط پیرامون می گردد. انتخاب روش و ابزار صحیح آموزشی در راستای تسریع فرایند یادگیری که تامین کننده ی اهداف آموزشی از پیش تعیین شده باشد چالش ها و فرصت های خاص خود را دارد. با توجه به ادبیات پژوهش، ابتدا فضای حاکم در زمینه پیشرفت های انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات تبیین و ترسیم شده و در ادامه به جوانب مختلف آن و چالش ها و فرصت های موجود پرداخته می شود. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی و به منظور گردآوری اطلاعات، از مطالعه کتابخانه ای، جدیدترین پژوهش های انجام گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و منابع اینترنتی استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند سال اخیر، با توجه به روند جهانی شدن، تاثیر گسترده ای در حوزه یادگیری و آموزش به ویژه در زمینه ارائه فرصت های آموزشی، داشته است. توسعه ی فناوری نوین آموزشی در نظام آموزشی کارآمد، نه فقط یک انتخاب بلکه یک ضرورت غیر قابل انکار است و گام مهمی در اصلاحات نظام های آموزشی محسوب می گردد. در دنیای تعلیم و تربیت آنچه که حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد اهمیت فناوری نوین آموزشی و چگونگی به کار گیری آن در فرایند آموزش با توجه به امکانات و شرایط و موقعیت آموزشی است.
۷.

بررسی نحوه پوشش معلم در مدرسه از دریچه نگاه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول و دوم

کلید واژه ها: پوشش معلم یادگیری مدل لباس رنگ لباس دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوره دوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 460 تعداد دانلود : 777
معلم یکی از عناصر مهم در بدته تعلیم و تربیت است و نقش الگویی در دانش آموزان دارد ، در این میان پوشش ظاهری معلم نسبت به ویژگیهای دیگر او در اولویت امور قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررس ی نحوه پوشش معلمان مدارس از دریچه نگاه دانش آموزان است که با روش کیفی بر روی تجربیات زیسته دانش آموزان دختر استان آ.غ شهرستان ارومیه در سه مرحله کدگذاری انجام شده و با استفاده از مصاحبه با گروهی از دانش آموزان دوره متوسطه که با نمونه گیری هدفمند ساده و در دسترس انجام یافته است. پس از کدگذاری تجارب زیسته گروه نمونه که در 15نفر به اشباع نظری منجر شده ، از تعداد 53 کد باز استخراج شده ، 8 کد محوری (مقوله) استخراج گردیده که این مقولات در نهایت به چهار کد نهایی (مضمون اصلی) تبدیل شده است. یافته ها نشان می دهد که پوشش معلم از نگاه دانش آموز در یادگیری تاثیر دارد و چهار شاخصه اساسی ؛ پوشش و یادگیری، فرم و مدل پوشش معلم، نقش الگویی پوشش معلم و نقش زیبا شناختی پوشش معلم بیانگر این نتیجه است که دانش آموزان ذوره متوسطه اول و دوم نسبت به نگرش ها، ارزش ها و شخصیت های معلمان خود واکنش نشان می دهند و در این میان پوشش ظاهری معلمان را در یادگیری بهتر موثر دانسته ، به فرم و مدل پوشش معلم اهمیت می دهند و از معلمان شیک پوش و امروزی رضایت بیشتری دارند و در بیشتر موارد از پوشش معلمان خود در صورت پسند الگو می گیرند و علاوه بر اینها به نوع و رنگ پوشش آنان حساسیت نشان می دهند. و می توان گفت پوشش مناسب معلم از نظر دانش آموز موجب نزدیکی بیشتر بین آن دو می شود.
۸.

بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر ابرها در محیط یادگیری مودل برماندگاری یادگیری و پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان شهر دهلران از دیدگاه معلمان

کلید واژه ها: آموزش مبتنی بر ابرها یادگیری پیشرفت تحصیلی سازگاری اجتماعی معلمان مقطع ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 37
روش آموزش مبتنی بر ابرها در محیط یادگیری یکی از روش های نوین و فعال آموزشی در یادگیری، پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی است. این پژوهش با بررسی اثربخشی آموزش مبتنی برابرها در محیط یادگیری مودل برماندگاری یادگیری و پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان شهر دهلران انجام شده است. روش این تحقیق از نوع توصیفی می باشد. برای انتخاب جامعه آماری تحقیق تمامی معلمان ابتدایی شهر دهلران را در نظر گرفته شد، جامعه آماری معلمان در مقطع ابتدای شهر دهلران به تعداد 480 نفر بود که حجم نمونه 214 نفر با استفاده از جدول مورگان و با توجه به حداکثر پارامترهای آزاد در مسیرهای فرض شده مدل برماندگاری یادگیری و پیشرفت تحصیلی و همچنین سازگاری اجتماعی پژوهش؛ به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه که محقق تهیه کرده بود، استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل از روش های توصیفی میانگین و انحراف معیار استفاده می شود و برای آزمون فرضیات از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد یادگیری، پیشرفت تحصیلی و سازگاری دانش آموزان براساس دیدگاه معلمان جوان و مسن، براساس سابقه تدریس رابطه معناداری وجود دارد. همچنین آموزش مبتنی بر ابرها با محیط یادگیری مودل با یادگیری، پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان با توجه به سطح تحصیلات معلمان رابطه معناداری وجود دارد.
۹.

تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه نهم مبتنی بر الگوی آموزشی خلاقیت پلسک

کلید واژه ها: تحلیل محتوا کتاب ریاضی پایه نهم مدل خلاقیت پلسک روش آنتروپی شانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 926
در پژوهش حاضر کتاب ریاضی پایه نهم متوسطه اول بر اساس الگوی خلاقیت پلسک مورد تحلیل قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا و کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل یک جلد کتاب درسی ریاضی پایه نهم در سال تحصیلی ۹5-94 است. ابزار این تحقیق فرم تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به الگوی عوامل خلاقیت پلسک می باشد. برای تحلیل محتوا از یک طرح کدگذاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد میزان توجه و درگیری با شاخصهای الگوی خلاقیت پلسک و مقدار ضریب اهمیت هر یک از این شاخص ها در کتاب ریاضی پایه نهم بسیار کم بوده و محتوای درسی کتاب مذکور بر اصول خلاقیت پلسک منطبق نیست.
۱۰.

رابطه بین انگیزش تحصیلی و انتظار از ازدواج در میان دانشجویان تاریخ و علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اله کمالوند خرم اباد

کلید واژه ها: رابطه انگیزش تحصیل انتظارات ازدواج دانشجو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 718 تعداد دانلود : 885
تحقیق با هدف بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و انتظار از ازدواج در بین دانشجویان فرهنگیان پردیس آیت الله کمالوند خرم آباد انجام گرفت. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دوره ی کارشناسی و نمونه انتخاب شده تعداد 100 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع هدف کاربردی و از نوع توصیفی – همبستگی بود.برای سنجش انگیزش تحصیلی از پرسشنامه هارتر و برای سنجش انتظار از ازدواج از پرسشنامه انتظار از ازدواج (ام ای اس )که روایی آن ها به شیوه اعتبار یابی محتوایی و پایایی ان ها با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شد. روش های آماری( فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون، ازمون تی و رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد: بین ابعاد انتظار از ازدواج [انتظار واقع گرایانه] با انگیزش تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و با ابعاد [ انتظار بدبینانه و انتظار ایده آل گرایانه ] با انگیزش تحصیلی رابطه معنی داری وجود ندارد. محاسبه ضرایب رگرسیون جهت پیش بینی انگیزش تحصیلی نشان داد که9درصد واریانس انگیزش تحصیلی توسط ابعاد انتظار واقع بینانه، انتظار ایده آل گریانه و انتظار بدبینانه پیش بینی می شود. همچنین بر اساس ضرایب بتا(β) مشاهده می شود که بعد انتظار واقع بینانه با ضریب بتای 28. پیش بینی کننده معنادار انگیزش تحصیلی است و انتظارایده ال گریانه با ضریب بتای04. و انتظار بدبینانه با ضریب بتای.02. به ترتیب پیش بینی کننده ی غیرمعنادار انگیزش تحصیلی هستند.
۱۱.

آموزش تدریس پیشرفته به عنوان رویکردی نوین در سیستم آموزشی مدرن

مترجم:

کلید واژه ها: آموزش جهانی سازی تدریس ترکیبی ارزیابی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 841
آموزش تدریس پیشرفته یکی از رویکردهای نوآورانه برای تقویت فرایند تدریس - یادگیری به شمار می رود. با پیشرفت فنا وری های نوین و توسعه گسترده جهانی سازی ، فرایند تدریس - یادگیری نقش مهمی در بین دانش آموزانی دارد که سیستم آموزش آنها در سطح کلان گسترش یافته باشد. تدریس ترکیبی علاوه بر آموزش چهره به چهره، شامل یادگیری الکترونیکی نیز می باشد. در این مقاله استراتژی های مختلف یادگیری نوآورانه برای فنا وری مدرن بصورت مفصل مورد بحث قرار گرفته است. استفاده از وسایل هوشمند برای فعالیتهای مختلف مانند تدریس، طراحی مقالات پرسشی، ارزیابی دانشجویان ، بازخورد و روش شناسی تحقیق مورد بحث قرار می گیرد.
۱۲.

امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت پالایش گاز ایلام

کلید واژه ها: آمادگی سازمانی مدل 7S مکینزی استراتژی ساختار سیستم ها سبک مدیریت و فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 694 تعداد دانلود : 387
هدف پژوهش حاضر، امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت پالایش گاز ایلام بود. روش تحقیق، روش آمیخته (کمی و کیفی) تبیینی و اجرای آن، از دو مرحله متوالی پرسشنامه و مصاحبه تشکیل شده است. در این پژوهش از پرسشنامه (عبدالفتاح، 2013)، که براساس مدل 7s مکینزی طراحی شده و با شرایط شرکت پالایش گاز ایلام متناسب سازی شده، استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تأیید، و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 97/0 محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان شرکت پالایش گاز ایلام (240) نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شد. در بخش کیفی پژوهش، علاوه بر آزمون کمی از مصاحبه ای نیمه ساختمند استفاده شد. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند صورت گرفت و بعد از مصاحبه با 10 نفر از مدیران، محقق به اشباع نظری رسید. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی، از روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و در قسمت آمار استنباطی، از (آزمون t تک نمونه ای) استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ابعاد سازمان (استراتژی، سیستم ها، کارکنان، مهارت ها و ارزش ها) در سطح نسبتاً مطلوبی قرار داشت و بعد ساختار و سبک مدیریت و فرهنگ در سطح نسبتاً نامطلوبی بودند. به همین منظور جهت بررسی شرایط موجود و بهبود وضعیت کنونی به مصاحبه با مدیران شرکت پالایش گاز ایلام پرداخته شد. درنهایت، وضعیت ابعاد سازمانی جهت استقرار سیستم مدیریت دانش در سطح نسبتا مطلوبی گزارش شده است.
۱۳.

بررسی نقش واسطه ای احساس تنهایی در رابطه بین میزان استفاده از فضای مجازی و مشکلات درون ریز و برون ریز رفتاری در نوجوانان مقطع تحصیلی متوسطه دوم شهر شیراز

کلید واژه ها: احساس تنهایی فضای مجازی مشکلات درون ریز و برون ریز رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 650
این پژوهش به بررسی نقش واسطه ای احساس تنهایی در رابطه بین میزان استفاده از فضای مجازی و مشکلات درون ریز و برون ریز رفتاری در نوجوانان مقطع تحصیلی متوسطه دوم شهر شیراز می پردازد. جامعه ی آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه ناحیه 2 شیراز بود که با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 250 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ، احساس تنهایی راسل و سیاهه رفتاری آخنباخ (فرم خودسنجی) بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره مطابق با مراحل بارون و کنی (1986) استفاده گردید. یافته های این تحقیق نشان می دهد که احساس تنهایی رابطه مستقیم و معناداری با مشکلات رفتاری داشته و در پیش بینی آن مؤثر است. همچنین احساس تنهایی نقش واسطه ای در رابطه با میزان استفاده از فضای مجازی و مشکلات درون ریز و برون ریز شده ی رفتاری نوجوانان ایفا می کند و نتایج نشان داد که رابطه معناداری میان متغیرهای پژوهش بطور مستقیم و همچنین بطور غیر مستقیم با نقش واسطه ای احساس تنهایی در این پژوهش وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸