پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال اول اسفند 1397 شماره 9

مقالات

۱.

بررسی رابطه خلاقیت با هوش هیجانی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال 1397

کلید واژه ها: خلاقیت هوش هیجانی دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 308
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خلاقیت با هوش هیجانی در بین دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان انجام شده است؛ برای تبیین نظری مسئله از نظریات حوزه خلاقیت و هوش هیجانی استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش کمی (پیمایش) و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. جامعه آماری، دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال تحصیلی97-98 را شامل می شود. بر مبنای طبق فرمول کوکران 100 دانشجو معلم به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و مطابق نمونه گیری احتمالی طبقه ای از این تعداد پنجاه دانشجو دختر و پنجاه دانشجو پسر در سه رشته ی علوم تربیتی، دبیری تاریخ و مشاوره انتخاب شدند. این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد خلاقیت سلطانی و پرسشنامه هوش هیجانی بار استفاده کرده است. همچنین برای بررسی میزان ارتباط بین متغیرهای اصلی از روش همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس چندگانه از نرم افزار spss استفاده گردید؛ یافته های تحقیق نشان می دهد که بین میانگین نمره ی دانشجویان در خلاقیت از نظر گرایش تحصیلی مختلف با هوش هیجانی رابطه و همبستگی معناداری وجود دارد. متغیرهای خلاقیت و هوش هیجانی را در جهت مثبت پیش بینی می کند و بین دانشجویان دختر و پسر ازنظر میزان هوش هیجانی و خلاقیت تفاوت معناداری وجود ندارد. استدلال مقاله براین است که با افزایش خلاقیت در دانشجویان میزان آرامش خاطر و هوش هیجانی آنان افزایش می یابد.
۲.

مدیریت ایجاد انگیزه در کارکنان

کلید واژه ها: مدیریت انگیزه استرس کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 558
انگیزش موضوع فریبنده ای است و همیشه درباره اینکه فرد چگونه می تواند دیگری را بیانگیزد پرسش هایی مطرح بوده است. انگیزش از دورن بر می خیزد. شما می توانید به آنچه که شخص به خاطرش انگیخته می شود موثر واقع شوید. و نهایتاً چگونگی تاثیر شما بر هدایت انگیزش افراد در جهت علمکرد خوب است. یک مدیر و رهبر خوب می داند که افراد برای انجام کارهایی که به اعتقادشان بهترین منافع را دارد برانگیخته می شوند. کارمندانی که به نظر می رسند انگیزش قابل قبولی برای کار دارند بر این باورند که انجام یک کار خوب برای سازمان به نفع آنهاست. آنان سعادتشان را در ارتباط با سعادت سازمان می دانند.
۳.

بررسی رابطه والد فرزندی با سبک های هویت و حمایت اجتماعی در نوجوانان

کلید واژه ها: رابطه والد فرزندی سبک های هویتی حمایت اجتماعی نوجوانان.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 314
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه والد فرزندی با حمایت اجتماعی در نوجوانان بود. طرح این تحقیق از لحاظ شیوه اجرا جزء تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانش آموزان شاهد ناحیه هفت آموزش و پرورش مشهد مقدس بود که در نیم سال دوم 96-1397 در این مدارس مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری این پژوهش 285 نفر بوند که از طریق نمونه گیری در دسترس داوطلبانه و با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی رابطه والد – فرزند و پرسشنامه حمایت اجتماعی (دوستان –خانواده) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده به وسیله نرم افزار آماری spss صورت گرفت و نتایج آماری، نتیجه فرضیه ها را مشخص کرد. با توجه به تحلیل نتایج آماری رابطه ای بین ارتباط والدفرزندی با با حمایت اجتماعی دانش آموزان نوجوان شاهد مشاهده شد. (05/0).
۴.

تعیین کلی نقش واسطه ای بزهکاری همسالان در رابطه با فاکتورهای خانوادگی منفی با شدت مصرف مواد در دوران جوانی

نویسنده:

کلید واژه ها: بزهکاری فاکتورهای خانوادگی منفی مصرف مواد دوران جوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 751
اعتیاد یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی عصر حاضر در بیشتر جوامع می باشد که به نظر می رسد می تون با آموزش های خانواده در کاهش این معضل کوشید. فاکتورهای منفی اگر در خانواده به عنوان اولین محیط رشد انسان هاوجود داشته باشد می تواندمنجر به تمایل به مصرف مواد شوند. 150 معتاد جوان به روش نمونه گیری تصادفی بر اساس جدول مورگان انتخاب شد. و پس از ثبت اطلاعات پرسش نامه ها در نرم افزار spss22 با استفاده از آزمون های همبستگی، آنالیز واریانس و رگرسیون به تحلیل اطلاعات پرداختیم. فاکتورهای خانوادگی منفی با بزهکاری همسالان و شدت مصرف مواد در دوران جوانی ارتباط دارد(001/0>p). بزهکاری و فاکتورهای خانوادگی منفی متغیرهای مناسبی برای شدت مصرف مواد می باشند(001/0>p). با توجه به میزان همبستگی بالا به نظر می رسد که با کنترل و مدیریت فاکتورهای منفی در خانواده ها، بزهکاری و گرایش به مصرف مواد در بین جوانان کاهش می یابد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸