مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی سال دوازدهم ویژه نامه بهار 1400 شماره 48 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

الگوی زیرساختی مورد نیاز برای اجرای نظام مدیریت دانش در بخش بازاریابی بین المللی صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی بین المللی نظام مدیریت دانش زیرساخت اجرای مدیریت دانش نظام مدیریت دانش صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۹۶
هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز برای اجرای نظام مدیریت دانش در بخش بازاریابی بین المللی صنعت نفت بوده است. روش این تحقیق از نظر هدف،کاربردی بوده و به روش اکتشافی انجام شده است. نحوه گردآوری داده ها به روش آمیخته (کمی و کیفی) صورت گرفته و ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه و نیز مصاحبه با خبرگان با انجام مصاحبه های تخصصی به روش دلفی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان این حوزه که تعداد 12 نفر از خبرگان و تعداد 383 نفر متصدیان اجرای نظام مدیریت دانش در بخش بازاریابی بین المللی صنعت نفت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند . برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام شده است . پس از انجام پژوهش نتایج پژوهش نشان داد که خ لق دانش، جذب دان ش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، اشاعه دانش، کاربرد دانش، چشم انداز دانش، و در نهایت برنامه ریزی دانش، به عنوان مولفه های اجرای نظام مدیریت دانش در بخش بازاریابی بین المللی صنعت نفت مورد تأیید قرار می گیرند . همچنین آزمون های برازش مدل، نشان دهنده اعتبار مدل بوده است.
۲.

طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی مدیران ارشد پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل شایستگی مدیران ارشد تحلیل تم صنعت گاز تحلیل عاملی تاییدی اعتباریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۴۲
این پژوهش با هدف طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی مدیران ارشد پالایشگاه های گاز پارس جنوبی و با رویکرد آمیخته انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، محقق با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته به روش میدانی و هدفمند با 15 نفر از مدیران ارشد پالایشگاه در مجتمع گاز و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از اعضای هیات رئیسه و مسئولین آموزش و تحلیل سیستم های پالایشگاه ها به جمع آوری اطلاعات پرداخته است و با استفاده از روش تحلیل تم (مضمون) وکدگذاری سه مرحله ای، به تحلیل داده های کیفی و در بخش کمی از طریق تحلیل عاملی تاییدی به اعتباریابی مدل پرداخته است. براساس یافته های پژوهش، مدل شایستگی مدیران ارشد پالایشگاه با 4 مضمون فراگیر و 11 مضمون اصلی شگل گرفت که مضامین فراگیر شامل شایستگی های فردی، بین فردی، سازمانی و راهبردی می باشد که در اعتباریابی، کلیه ابعاد و مؤلفه ها موردتایید قرار گرفت.
۳.

بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری شغلیِ کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری شغلی کارکنان عوامل انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۳۶
هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل و موانع بهره وری کارکنان در شرکت پارس جنوبی جم است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، از نوع تحقیقات آمیخته می باشد. جامعه ی آماری در بخش کیفی کلیه مدیران و کارشناسان متخصص شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، مدیران و متخصصانی که اطلاعات موردنیاز پژوهش را در اختیار داشتند، انتخاب و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته اطلاعات جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق در بخش کمّی نیز کلیه مدیران و متخصصان شرکت گاز پارس جنوبی به تعداد 250 نفر می باشند. روش تعیین روایی پرسشنامه نیز، صوری و محتوایی می باشد. نتایج نشان داد، عوامل و موانع بهره وری کارکنان در شرکت پارس جنوبی جم عبارتند از: جوّ سازمانی، رهبری اثربخش، بلوغ حرفه ای کارکنان و شرایط محیطی. همچنین نتایج، رابطه مستقیم مدل طراحی شده توسط محقق را با نظریه عوامل و موانع بهره وری ساعتچی نشان داد.
۴.

ارائه الگویی از استراتژی های رسانه ای در توسعه منابع انسانی سازمان های نفتی با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه منابع انسانی مدیریت رسانه نظریه داده بنیاد سازمان های نفتی استراتژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
توسعه اقتصادی جوامع وابسته به سرمایه، دولت و منابع انسانی می باشد، تحقیقات نشان داده است نقش منابع انسانی در توسعه انسانی بسیار اهمیت دارد اما عوامل متعددی مانند رسانه که رسالت آگاهی بخشی دارند می توانند بر آن مؤثر باشد، توسعه انسانی با استفاده از رسانه نیازمند به راهبرد است ولی در کشور ما خلاً تحقیقات در این زمینه مشاهده می شود، ازاین رو در این پژوهش، پژوهشگران اقدام به ارائه الگویی برای توسعه انسانی با استفاده از رسانه ها نمودند، در این راستا با استفاده از نظریه داده بنیاد و مصاحبه با مدیران فعال در این زمینه مدلی مبتنی بر رویکرد اشتراوس و کوربین ارائه شد. روش پژوهش حاضر داده بنیاد بوده است. نحوه گردآوری اطلاعات مصاحبه با 12 نفر از خبرگان صنعت نفت و رسانه، بوده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که برای توسعه منابع انسانی سازمان های نفتی باید راهبردهای منبع یابی، عاطفی و بهبود مستمر را ، استفاده نمود.
۵.

ارائه الگویی برای مدیریت منابع انسانی چابک در ستاد وزارت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان های چابک چابکی مدیریت منابع انسانی نظریه داده بنیاد ستاد وزارت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۶۰
حرکت به سمت نسل های جدیدتر مدیریت منابع انسانی، این مدیریت را به سوی اتخاذ رویکردهای تازه ای جهت پاسخدهی مناسب، سریع و به موقع در برابر تغییرات هدایت می کند. این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای چابکی مدیریت منابع انسانی با رویکرد کیفی و روش داده بنیاد صورت گرفته است. با توجه به ماهیت اکتشافی، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که پس از انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 تن از خبرگان ستاد وزارت نفت، اشباع نظری حاصل گردید. شاخص توافق کاپا با ضریب 724/0 سطح معتبر داده ها را نشان می دهد. یافته ها نشان می دهد چابکی با ابعاد سرعت، ظرفیت سازگاری و پاسخگویی از سه عامل علی، پنج عامل زمینه ای و پنج عامل مداخله گر تأثیر گرفته است و از طریق بهبود مستمر، تقویت مدیریت استراتژیک منابع انسانی، توسعه و توانمندسازی، پیامدهای ی برای افراد، گروه ها و کل سازمان به دنبال خواهد داشت.
۶.

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پتروشیمی مبتنی بر نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد سازمانی عملکرد مالی شرکت های پتروشیمی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۰۶
هدف از این پژوهش، تدوین الگویی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پتروشیمی بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی از نوع اکتشافی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، آمیخته(کمی- کیفی)بوده است.جامعه آماری در بخش کیفی شامل20نفرازخبرگان حرفه ای و دانشگاهی این حوزه به شیوه نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند تا سطح اشباع و در بخش کمی نیز، تعداد 200 نفر از کارشناسان و مهندسان شاغل در شرکت های پتروشیمی به روش نمونه گیری انتخاب شدند . برای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدادربخش کیفی و پس از مرور پیشینه و انجام مصاحبه عمیق با خبرگان وبا به کارگیری رویکرد اشتراوس وکوربین از نظریه داده بنیاد،مدل پژوهش در قالب 98 مفهوم کلیدی،24مؤلفه و6بعد حاصل گردید سپس در بخش کمی پژوهش، با به کارگیری روش تجزیه وتحلیل معادلات ساختاری، اعتبارسنجی مدل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، شاخص نکویی برازش کل مدل درحد قابل قبول0/486است و به نظر می رسد نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پتروشیمی مؤثرباشد.
۷.

طراحی مدل خودشیفتگی سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودشیفتگی خودشیفتگی سازمانی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۳
امروزه عملکرد بهینه سازمان ها نقش اساسی در توسعه ملی دارد، لذا شناسایی خودشیفتگی سازمانی و پیش گیری از آشفتگی و کنترل آن جهت نیل به اهداف سازمانی بسیار مهم است. بر این اساس در تحقیق حاضر با رویکردی کیفی و روش داده بنیاد بر مبنای مدلِ استراوس و کوربین، مدل خودشیفتگی سازمانی طراحی گردید. داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 خبره تا رسیدن به اشباع نظری و توزیع پرسشنامه بین 209 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با روش نمونه گیری هدفمند و تصادفی به دست آمد. با استفاده از نرم افزارهای maxqda ، spss و لیزرل 77 کدِ باز، 22 کدِ محوری و 11 کدِ انتخابی استخراج شدند و نتیجه پژوهش در خصوص عوامل عِلّی، مداخله گر، زمینه ساز، مقوله محوری، راهبردها و پیامدها، با محوریتِ «خودشیفتگی سازمانی» در قالب مدل ارائه گردید.
۸.

شناسایی موانع فراروی نظام مدیریت جانشین پروری در صنعت گاز ایران بر اساس نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جانشین پروری موانع جانشین پروری نظریه داده بنیاد صنعت گاز ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی موانع فراروی نظام مدیریت جانشین پروری در صنعت گاز ایران می باشد. این پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری و مطالعه کیفی قرار دارد. به منظور شناسایی موانع در صنعت گاز ایران، محقق از داده های مفهومی که به صورت نظام مند گردآوری شده اند استفاده می نماید. در این راستا، از راهبرد پیمایشی مبتنی بر مصاحبه عمیق و ساختار نایافته با نمونه ای برگزیده شده از 12 نفر از مدیران منابع انسانی صنعت گاز ایران بهره گرفته شده است . پس از طراحی پروتکل مصاحبه و گردآوری اطلاعات از طریق انجام مصاحبه، از فرآیند کدگذاری سه مرحله ای که شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی برای تعیین مقوله ها و مفاهیم استفاده شده است. موانع شناسایی شده بر اساس الگوی بصری به چهار بعد مدیریتی، ساختاری، زمینه ای و فنی طبقه بندی شده اندو در نهایت الگوی پارادایمی در شش مقوله علی، محیطی، راهبردی، محوری، واسطه ای و پیامدی تبیین شده است.
۹.

طراحی و تبیین مدل کیفیت زندگی کاری کارکنان اقماری شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری شرکت نفت کارکنان اقماری نفت وگاز غرب مدل سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل کیفیت زندگی کاری کارکنان اقماری صنعت نفت انجام گرفت. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها آمیخته اکتشافی مبتنی بر رویکرد ساختاری تفسیری است. جامعه آماری در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان بودند که بر اساس اصل کفایت نظری و نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمّی، پرسشنامه متشکل از سؤالات محقق ساخته می باشد. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کد گذاری تحلیل شد و 9 مولفه کیفیت زندگی کاری کارکنان اقماری شناسایی شدند. در بخش کمّی از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاده گردید و با استفاده از آزمون تبیین قدرت مدل مقدار GOF مدل 0/516 به دست آمد که قدرت تبیین بالایی است. با استفاده از آزمون فریدمن مولفه ها رتبه بندی شدند، همچنین ابعاد هر کدام از مولفه ها نیز به جهت کاربردی بودن در صنعت اولویت بندی گردیدند .
۱۰.

تأثیر فرا شایستگیِ ادراک شده بر دگرگون سازی شغل در شرکت ملی نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرا شایستگی ادراک فرا شایستگی خود کارآمدی دگرگون سازی شغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
هدف کلان پژوهش حاضر بررسی رفتار سازمانی کارکنانی بود که نسبت به الزامات شغل خویش از شایستگی ها و قابلیت های بیشتری برخوردارند. به صورت دقیق تر، در پژوهش حاضر، ارتباط فراشایستگی ادراک شده با دگرگون سازی، به صورت دقیق بررسی شد. پژوهش حاضر از نظر هدفِ تحقیق، کاربردی و از جنبه شیوه گردآوریِ داده ها، از نوع توصیفی (پیمایشی) می باشد. جامعه هدف، کارکنان شرکت ملی نفت ایران می باشند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. پژوهشگران برای سنجش فراشایستگی ادراک شده، خودکارآمدی و دگرگون سازی شغل، به ترتیب از پرسشنامه های استاندارد مِینارد و همکاران (2006)، شوارزر و جِروسالیم (1995) و تیمز و همکاران (2012) استفاده کردند. ارزیابی مدل مفهومی ارائه شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزارهای SPSS و AMOS صورت گرفته است. بر اساس خروجی نرم افزار آموس، ضریب تأثیر 0/013_- و مقدار تی-0/500_0 حاکی از این هستند که میان فراشایستگیِ ادراک شده و دگرگون سازی شغل، رابطه مستقیم دیده نمی شود، ولی این دو سازه به صورت غیرمستقیم و با میانجیگریِ خودکارآمدی باهم ارتباط مثبت دارند.
۱۱.

تدوین شاخص های موثر بر مدیریت عملکرد سازمان؛ مطالعه موردی صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت عملکرد مولفه های مدیریت عملکرد صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۴
پژوهش حاضر با هدف تدوین شاخص های موثر بر مدیریت عملکرد سازمان در صنعت نفت انجام شد. این پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی توسط روش های دلفی فازی (بخش کیفی) و تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی (بخش کمّی) انجام گرفت. بخش کیفی توسط مصاحبه های نیمه ساختاریافته از 20 نفر از خبرگان صنعت نفت و خبرگان دانشگاهی انجام شد. در بخش کیفی توسط روش دلفی فازی چهار مولفه اصلی ( رگولاتوری، شناخت ابعاد و معیارهای عملکرد، برنامه اجرایی و سنجش عملکرد و اصلاح و بهبود مستمر عملکرد) و 31 مولفه فرعی شناسایی گردید. در بخش کمّی از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی جهت مدل سازی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد که 96/366 درصد کل واریانس توسط این 31 مولفه تبیین می شود. در تحلیل عاملی تأییدی، نتایج نشان می دهد برای بهبود عملکرد در صنعت نفت کشور، باید از مولفه های شناسایی شده استفاده شود.
۱۲.

بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت منابع انسانی بر روی کسب مزیت رقابتی (شرکت ملی نفت ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی های مدیریت منابع انسانی مزیت رقابتی شرکت ملی نفت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۵۸
هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت منابع انسانی بر روی کسب مزیت رقابتی بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی، پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، کارکنان شرکت ملی نفت ایران به تعداد 1500 نفر بود. تعداد 306 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه استراتژی های مدیریت منابع انسانی چانگ و هانگ (2005) با 14 گویه و پرسشنامه مزیت رقابتی چانگ و هانگ (2005) با شش سوال بود. روایی ابزارها به صورت صوری، محتوایی و سازه ای و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و با استفاده از مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد استراتژی های مدیریت منابع انسانی و ابعاد مختلف آن بر روی کسب مزیت رقابتی تاثیر دارند. بنابراین با به کارگیری استراتژی های مدیریت منابع انسانی در بهبود کسب مزیت رقابتی در شرکت ملی نفت ایران گام برداشت.
۱۳.

الگویی برای برند کارفرما بر اساس مسئولیت اجتماعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند کارفرما مسئولیت اجتماعی مدل سازی ساختاری تفسیری مناطق نفت خیز جنوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
هدف مقاله حاضر طراحی مدل برند کارفرما بر اساس مسئولیت اجتماعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی -اکتشافی از نوع آمیخته است. در این پژوهش از 15 نفر از کارشناسان و خبرگان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مصاحبه عمیق به عمل آمد. سپس با استفاده از روش سلسله مراتبی و به روش ساختاری-تفسیری، ارتباط و توالی ابعاد، شاخص ها و مؤلفه های برند کارفرما تعیین گردید. نتایج نشان داد که در مدل ارائه شده، شاخصه های کیفی در چهار سطح قرار گرفته اند؛ در بالاترین سطح مدل (سطح چهارم) عوامل ذی نفعان، مشتریان، کارکنان، دولت، محیط زیست و بشر دوستانه قرار گرفته اند. این عوامل همانند سنگ زیربنایی مدل عمل می کنند که بر عامل مسئولیت اجتماعی تأثیر می گذارند. مدل ارائه شده از اعتبار قابل قبولی برخوردار بوده و می توان از آن با دقت بالایی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب استفاده کرد.
۱۴.

طراحی و تدوین مدل مدیریت سرمایه انسانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت سرمایه انسانی نظریه داده بنیاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل مدیریت سرمایه انسانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب بوده است. این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای _ کاربردی و ازلحاظ ماهیت، کیفی می باشد. خبرگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی شناسایی شدند که با توجه به کفایت داده ها، با 15نفر خبره مصاحبه انجام شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها نظریه داده بنیاد بود که داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدند. یافته های پژوهش نشان داد در شرایط علّی مؤلفه های فردی، گروهی و سازمانی؛ مقوله محوری، طرح ریزی شغلی و سازمانی ؛ در بستر حاکم همسویی برنامه ها با استراتژی های سازمانی؛ در شرایط مداخله گر، آسیب شناسی سازمانی؛ در رابطه با راهبردها، نهادینه کردن سیستم اطلاعات منابع انسانی؛ و در خصوص پیامدها، پیامدهای فردی، سازمانی، و اجتماعی شناسایی شدند. در این پژوهش، با مراجعه مجدد به مصاحبه شوندگان برای تأیید کدها و مدل نهایی، تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار و تحلیل گر مستقل برای بررسی روایی استفاده شد.
۱۵.

ارائه مدل مشروعیت مدیریت منابع انسانی(مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشروعیت مشروعیت سازمانی مشروعیت مدیریت منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۵۲۳
یکی از مفاهیمی که اخیراً در حوزه مطالعات سازمانی مطرح می شود مشروعیت منابع انسانی است. هدف از انجام این پژوهش مدل سازی مشروعیت مدیریت منابع انسانی بوده است. روش مطالعه پژوهش، کیفی از نوع داده بنیاد می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات با به کارگیری از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است که در این روش با 15 نفراز خبرگان دانشگاهی و مدیران و کارکنان مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران مصاحبه شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش اش تراوس و ک وربین انجام شده است. برای سهولت در کدگذاری از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. نتیجه حاکی از استخراج 156 کد اولیه از مصاحبه ها و نیز احصای 49 مفهوم بوده است.درنهایت مدل مشروعیت منابع انسانی بر اساس شناسایی 8 مؤلفه ترسیم شد. مؤلفه های مشروعیت مدیریت منابع انسانی شامل: مؤلفه های ساختاری، شناختی، ارتباطی، فرآیندهای منابع انسانی، ویژگی های فردی، مطابقت با سیستم اجتماعی، منابع انسانی حرفه ای و مؤلفه های ذهنی است.
۱۶.

آسیب شناسیِ برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل سه شاخگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی آموزش الکترونیکی مدل سه شاخگی شرکت ملی گاز ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۱۰
آموزش الکترونیکی یکی از شیوه های نوین یادگیری در عصر حاضر است. بنابراین برای کارآمدی و استفاده بهینه از ظرفیت های آموزش الکترونیکی، باید آسیب های فراروی آن را شناسایی و رفع نمود. هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی آسیب های برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل سه شاخگی است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی اتخاذ شد. شرکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و متصدیان فنی بخش ستاد شرکت ملی گاز بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و اشباع نظری با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر حاصل شد. یافته ها با استفاده از روش کدگذاری اشتراس و کوربین در دو سطح کدگذاریِ باز و محوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . در مجموع، تعداد 15 مقوله که دربردارنده 50 مفهوم بود به عنوان اصلی ترین آسیب های فراروی برگزاریِ دوره های یادگیری الکترونیکی، در سه بخش فرایندی، ساختاری و محیطی استخراج شدند.
۱۷.

شناسایی شاخص های اخلاق مربیگری برای مدیران شرکت ملی گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق مربیگری مربیان مدیران شرکت ملی گاز ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۲
هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های اخلاق مربیگری برای مدیران در شرکت ملی گاز ایران بوده است. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته اکتشافی و بنیادی است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی 12 نفر از مدیران و خبرگان شرکت ملی گاز ایران و مشارکت کنندگان در بخش کمی 384 نفر بودند. برای گردآوری اطلاعات در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز از پرسش نامه حاصل از بخش کیفی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از روش فن مضمون و نرم افزار MAXQUDA و داده های کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته های پژوهش منجر به شناسایی شاخص های « عدالت، انسانیت، پاسخگویی، دانش و خردورزی، خدمتگزاری، تواضع، اعتدال، تعالی وبرتری، جرأت و شهامت » برای اخلاق مربیگری مدیران در شرکت ملی گاز ایران شد.
۱۸.

طراحی الگوی مفهومی مزیت رقابتی پایدار در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مزیت رقابتی پایدار سرمایه روان شناختی مثبت تحلیل محتوا شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۵۹
پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار با رویکرد کیفی انجام شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. پس از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی، اشباع نظری حاصل گردید و داده ها با روش تحلیل محتوای جهت دار با نرم افزار اطلس تی آی8 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. بر اساس یافته های پژوهش، مدل مفهومی مزیت رقابتی پایدار با محوریت سرمایه روان شناختی مثبت و میانجی گریِ ابعاد رفتارِ شهروندیِ سازمانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه فکری(رابطه ای)، مدیریت دانش و رفتارِ کاری نوآورانه، طراحی و ارائه شد. در نتیجه، برای دستیابی به مزیت رقابتیِ پایدار، سرمایه روان شناختیِ مثبت به عنوان عامل محوری برای سایر سرمایه های مرتبط با حوزه منابع انسانی عمل می کند و با ایجاد بانک اطلاعاتی از سرمایه روان شناختیِ مثبتِ کارکنان و تمرکز استراتژی های توسعه منابع انسانی می توان به قابلیتِ پویا برای کسب مزیت رقابتی پایدار دست یافت.
۱۹.

اثر مسیر شغلی حرفه محور بر بهره وری با نقش میانجی دو سو توانی منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسیر شغلی حرفه محور بهره وری منابع انسانی دو سو توانی منابع انسانی شرکت گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۲۴۴
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان غربی بودند که بر مبنای نمونه گیری طبقه ای-تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران، 105 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های موردنیاز برای تحلیل روابط با استفاده از پرسشنامه بر مبنای طیف پنج گزینه ای لیکرت که روایی آن با استفاده از نظرات اساتید و خبرگان و پایایی آن به کمک ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد مسیر شغلی حرفه محور بر بهره وری منابع انسانی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق میانجی گری دوسوتوانی منابع انسانی تأثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش در حوزه مسیرهای شغلی متنوع و بهره وری کارکنان نوآوری هایی داشته و به مدیران شرکت های دولتی در رابطه با درک اهمیت مسیرهای شغلی متنوع و به کارگیری آن در جهت ارتقا بهره وری افراد کمک خواهد کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷