مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سال سوم تابستان 1388 شماره 7

مقالات

۶.

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی و ارائه راهکارهای عملی - کاربردی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵