مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سال سوم پاییز 1388 شماره 8

مقالات

۲.

نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تعهد سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

۵.

دولت الکترونیک و ویژگی های ساختار سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

۶.

فرایند توسعه قابلیت های منابع انسانی با رویکرد استراتژیک از طریق اعمال تغییرات مطلوب در نظام رهبری، آموزش و فرهنگ سازمان

۷.

تجزیه و تحلیل ابعاد مزیت رقابتی در توسعه مدیریت استراتژیک منابع اننسانی (موردکاوی: صنعت نفت کشور)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵