مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سال دهم تابستان 1398 شماره 40 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی فرا مدلی برای توسعه استراتژیک منابع انسانی بر اساس الگوی سیپ با مرور هدف مند مطالعه های پیشین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه استراتژیک منابع انسانی الگوی سیپ بررسی و مرور هدف مند فراترکیب تحلیل محتوای کمی و کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 656 تعداد دانلود : 381
هدف پژوهش حاضر، بررسی و مرور هدف مند تعاریف، چارچوب ها و مدل های پیشین توسعه استراتژیک منابع انسانی به منظور ارائه ی مدلی جامع و نظام مند برای توسعه استراتژیک منابع انسانی براساسِ الگوی سیپ می باشد. روشِ پژوهش حاضر از نوع کیفی است که براساس روش فراترکیب انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از داده های ثانویه به نام اسناد و مدارک گذشته استفاده شده است. شیوه تحلیل داده ها تلفیقی از تحلیل محتوای کمّی و کیفی می باشد. جامعه مورد بررسی این پژوهش، کلیه مقاله های منتشر شده در مجله های ISI ، کتاب ها و پایان نامه های خارجی مرتبط با موضوع پژوهش در بازه زمانی 2017-1989 بود . پژوهشگران مطابق با الگوی سیپ برای هر یک از چهار مقوله اصلی شامل "بستر (زمینه)"، " درون داد (ورودی)"، "فرآیند" و "برون داد (خروجی)"، مقوله های فرعی متعددی که در پژوهش های مختلف خارجی به آن اشاره شده بود، را شناسایی کرده اند . براساسِ این مقوله ها، مدل یکپارچه نهایی ارائه و اعتبارسنجی شده است. فرامدل ارائه شده در پژوهش حاضر، می تواند به متخصصان و کارشناسان حوزه توسعه منابع انسانی کمک کند که قبل از شروع اجراء و پیاده سازی موفقیت آمیز توسعه استراتژیک منابع انسانی، چه بسترها (زمینه ها) و درون دادهایی و در حین اجراء چه فرایند ها و مکانیزم هایی را لازم است در نظر بگیرند و در نهایت، برون دادهای آن، چه خواهد بود.
۲.

مدل توسعه اخلاق حرفه ای از طریق شناسایی عوامل موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 761 تعداد دانلود : 374
هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در توسعه اخلاق حرفه ای و ارائه مدلی در این زمینه بود. این پژوهش بر اساس هدف، اکتشافی-توصیفی و بر اساس نتیجه، کاربردی- توسعه ای بوده و از روش ترکیبی با ابزار پرسش نامه محقق ساخته و تحلیل محتوا به انجام رسیده است. در ابتدا، عوامل موثر در توسعه اخلاقِ حرفه ای به روش تحلیل محتوا از دیدگاه صاحب نظران شناسایی گردید. جامعه آماری شامل 220 نفر از کارکنان امور بین المللِ شرکت ملی نفت ایران بود که با استفاده از جدول مورگان، 136 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روایی پرسش نامه از طریق نظرسنجی از صاحب نظران و متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (با ضریب 0.7) بررسی و تایید شد. نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی، پایه ای، ارزشی، سازمانی و مدیریتی در توسعه اخلاق حرفه ای موثر است و عوامل مدیریتی بر اساس تعیین ضریب مسیر (0.85) به عنوان متغیری قوی، در توسعه اخلاق حرفه ای موثر می باشد.
۳.

طراحی الگوی فرهنگ سازمانی کارآفرینانه مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد؛ مطالعه ای در شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ کارآفرینانه اشتیاق سازمانی تعهد ذی نفعان ظرفیت توسعه و یادگیری هماهنگی و انسجام تغییرات مبتنی بر شناخت فرصت نظریه پردازی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 698 تعداد دانلود : 928
فرهنگ کارآفرینانه با ایجاد نظامی از ارزش های مشترک، باعث ارتقاء سطح بهره وری سازمان ها می شود. از آن جایی که تاکنون مدلی جامع برای فرهنگ کارآفرینانه ارائه نشده و با توجه به اهمیت شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان به عنوان یک سازمان خدماتی، با استفاده از روش تحقیق کیفی با رویکرد کاربردی، مدل فرهنگ کارآفرینانه مناسب این شرکت ارائه شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. به منظور طراحی مدل پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته ای با 12 نفر از خبرگان سازمان انجام شد و اطلاعات به دست آمده با تکیه بر نظریه پردازی داده بنیاد مورد تحلیل قرار گرفت. سپس نتایج در قالب 5 بُعد اشتیاق سازمانی، تعهد ذی نفعان، ظرفیت توسعه و یادگیری، هماهنگی و انسجام و تغییرات مبتنی بر شناخت فرصت و 14 مؤلفه، شناسایی و دسته بندی گردید. روایی محتوایی مدل توسط اساتید دانشگاه و اعضای گروه پژوهش تأیید شد و پایایی مدل نیز از طریق شاخص کاپا مورد سنجش قرار گرفت.
۴.

اقدامات مدیریت منابع انسانی و تمایل به ترک خدمت سازمان: بررسی نقش میانجیِ نقض قرارداد روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقدامات مدیریت منابع انسانی نقض قرارداد روان شناختی تمایل به ترک خدمت سازمان شرکت گاز شهر رشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 821
در این پژوهش، تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر قصد ترک خدمت و نقض قرارداد روان شناختی کارکنان شرکت گاز شهر رشت مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از شاخه مطالعات پیمایشی و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش تمامی کارکنان اداری شرکت گاز شهر رشت (در مجموع 210 نفر) را در بر می گیرد. روش نمونه گیری در این پژوهش سیستماتیک بود و به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. نتایج تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آموس نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن بر نقض قرارداد روان شناختی تأثیر منفی دارد. همچنین تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن بر تمایل به ترک خدمت نیز منفی بود. مقدار بحرانی اثر غیرمس تقیم می ان اقدامات مدیریت منابع انسانی و تمایل به ترک خدمت از طریق متغیر میانجیِ نقض قرارداد روان شناختی براب ر ب ا 2.10 بدست آمد. به این معنا که نقض قرارداد روان شناختی به عنوان متغیر میانجی در تأثیر دو متغیر فوق ایفای نقش دارد.
۵.

طراحی الگویی از پیشایندها و پیامدهای زایندگی در کار برای کارکنان شرکت ملی حفاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جو اعتماد و احترام تصمیم گیری اختیاری بازخورد عملکرد زایندگی در کار عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 965
هدف تحقیق حاضر طراحی الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای زایندگی در کار برای کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ نحوه جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی و از نظر تجزیه و تحلیل داده ها از نوع همبستگی بود. از بین کلیه کارکنان این شرکت 211 نفر به عنوان نمونه آماری در تحقیق حاضر شرکت کردند. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری و با نرم افزارهای SPSS ویرایش 21 و AMOS ویرایش 21 انجام گرفت. شاخص های برازندگی نشان داد که الگوی فرضی پژوهش از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. یافته های دیگر نشان دادند که در سطح اطمینان 95% متغیرهای جو اعتماد/ احترام، با ضریب 0/168، تصمیم گیری اختیاری با ضریب 0/397و بازخورد عملکرد با ضریب 0/193 با خودتعیینی رابطه مثبت دارند. همچنین، تصمیم گیری اختیاری و بازخورد عملکرد به ترتیب با ضرایب 0/333 و 0/215 با زایندگی در کار رابطه مثبت داشتند. نتایج بعدی نشان دادند که زایندگی در کار با ضریب تاثیر 0/302 با عملکرد شغلی و با ضریب تاثیر 0/239 با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه مثبت دارند. تحلیل های مربوط به روابط میانجی نشان دادند که متغیرهای جو اعتماد/ احترام، تصمیم گیری اختیاری و بازخورد عملکرد از طریق خودتعیینی و زایندگی در کار بر عملکرد شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر می گذارند.
۶.

شناسایی و ارزیابی موانع مدیریت جانشین پروری در شرکت پتروشیمی شیراز با رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پتروشیمی مدیریت جانشین پروری موانع رویکرد ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 60 تعداد دانلود : 58
هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع مدیریت جانشین پروری در شرکت پتروشیمی شیراز بود. روش پژوهش از نوع ترکیبی بود. در مرحله کیفی، با روش تحلیل مضمون و ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته به بررسی موانع جانشین پروری پرداخته شد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند و بر اساس قاعده اشباع ؛ نظرات 30 نفر از صاحب نظران کلیدی و باتجربه این شرکت دریافت شد. بر اساس نتایج تحلیل مضمون، عدم حمایت و پشتیبانی مدیران اجرایی، سیاستهای سازمانی، تغییرات سریع سازمانی، تشریفات زائد اداری، دید کوتاه مدت و عدم وضوح و شفافیت، به عنوان موانع جانشین پروری شناسایی شدند. از معیارهای اعتبارسنجی کیفی؛ قابل قبول بودن و قابل اعتماد بودن و تحلیل عاملی تائیدی برای بررسی اعتبار مضامین استفاده شد. در بخش کمی پژوهش و برای اولویت بندی موانع جانشین پروری از روش پژوهش توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری در این بخش تمام کارکنان شرکت را شامل بود که بر اساس فرمول کوکران 183 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این بخش، مقیاس محقق ساخته بر اساس تحلیل مضامین بخش کیفی بود. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ (با مقدار کلی 0/96) استفاده شد. نتایج این بخش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که مشکل عدم حمایت از جانشین پروری دارای بالاترین میانگین و مشکل تشریفات زائد دارای پایین ترین میانگین بودند.
۷.

مدل مفهومی مدیریت دانش از دیدگاه منابع انسانی در موسسات آموزشی- تحقیقاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش آشکار دانش ضمنی مدیریت دانش اشتراک دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 222 تعداد دانلود : 317
این مقاله به طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش از دیدگاه منابع انسانی شاغل در موسسات آموزشی - تحقیقاتی می پردازد. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بود و جامعه آماری پژوهش شامل 156 نفراز کارشناسان و مدیران یک موسسه تحقیقاتی -آموزشی بود که به روش تصادفی ساده و از طریق پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل پنج گانه دانش آشکار و ضمنی، فرهنگ به اشتراک گذاشتن دانش، زیر ساخت های فناوری ارتباطات و اطلاعات، آموزش کارکنان و ساختار رسمی سازمان در فرآیند مدیریت دانش سازمانی تاثیر دارند. رگرسیون چند متغیری همزمان، نشان داد که از دیدگاه منابع انسانی از بین عوامل پنج گانه موثر بر مدیریت دانش، دو عامل دارا بودن دانش آشکار وضمنی و فرهنگ به اشتراک گذاشتن دانش، پیش بینی کننده مدیریت دانش سازمانی در موسسه هستند .
۸.

رابطه ساختار سازمانی با مدیریت منابع انسانی و عملکرد؛ مطالعه ای در شرکت گاز استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی ساختار سازمانی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 960 تعداد دانلود : 458
هدف از اجرای این پژوهش، بررسی ارتباط ساختار سازمانی با مدیریت منابع انسانی و عملکرد بود و برای آنجام آن، روش کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شرکت گاز استان فارس تشکیل دادند که با نمونه گیری تصادفی، تعداد270 نفر از کارکنان به روش تصادفی انتخاب شده و به پرسش نامه های استاندارد ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و عملکرد، پاسخ دادند. داده های این تحقیق از طریق مدل یابی معادلات ساختاری به روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار spss و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مستقیمی بین فعالیت های مدیریت منابع انسانی و ابعاد ساختار سازمانی وجود دارد. همچنین مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی تأثیر مستقیمی بر عملکرد سازمان دارند.
۹.

بررسی رابطه میان سبک های رهبری و عدالت سازمانی با اعتماد کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های رهبری سبک رهبری تحول آفرین سبک رهبری تبادلی عدالت سازمانی عدالت توزیعی عدالت رویه ای اعتماد کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 797
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان سبک های رهبری و عدالت سازمانی با اعتماد کارکنان بود. این پژوهش از لحاظ ماهیت مساله و هدف، پژوهشی کاربردی محسوب می شود و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول مورگان تعداد 244 نفر برای حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد سنجش سبک رهبری ، اعتماد سازمانی و اعتماد استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و با کمک نرم افزارهای SPSS انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین سبک های رهبری (تحول آفرین و تبادلی) و عدالت سازمانی (توزیعی و رویه ای) با اعتماد کارکنان در واحد مورد مطالعه ، رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن نشان داد که عدالت رویه ای با میانگین 4.69 در رتبه اول و عدالت توزیعی با 4.06 در رتبه دوم و نیز متغییر رهبری تحول آفرین با میانگین 3.76 و رهبری تبادلی با رتبه 3.29 از اهمیت متفاوتی برخوردار هستند .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵