مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سال پنجم تابستان 1393 شماره 20 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

جامعه پذیری سازمانی و نقش آن در تمایل به ترک خدمت کارکنان جدید الاستخدام (مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز پارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترک خدمت جامعه پذیری آموزش ادراک حمایت چشم اندازهای آتی نفت و گاز پارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 586 تعداد دانلود : 872
حقیق حاضر قصد دارد تا فرآیند جامعه پذیری و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت کارکنان جدید الاستخدام را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور شرکت نفت و گاز پارس (مستقر در عسلویه) جهت جمع آوری داده ها انتخاب گردیده و داده ها از 171 نمونه آماری جمع آوری گردید( این شرکت در سالهای 91-1390 اقدام به جذب نزدیک به 1200 فارغ التحصیل دانشگاهی نموده است). ابزار جمع آوری داده در این تحقیق پرسشنامه می باشد. بدین منظور از دو پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری کارکنان و تمایل به ترک خدمت کارکنان که در تحقیقات بسیاری روایی و پایایی آنها اثبات گردیده است، استفاده گردید. علاوه بر این، جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری حاصله از آزمون همسبتگی اسپیرمن در محیط SPSS استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نمایانگر آن است که بین جامعه پذیری و ابعاد چهارگانه آن (آموزش کارکنان، ادراک سازمانی، حمایت و پشتیبانی شرکت، چشم انداز و دورنمای آتی شرکت) با تمایل به ترک خدمت کارکنان رابطه معنی دار منفی برقرار می باشد. علاوه بر این نتایج تحقیق نمایانگر آن است که تفاوت معنی داری بین کارکنان ممتاز و عادی از لحاظ تمایل به ترک خدمت وجود ندارد.
۲.

بررسی روایی آزمون استخدام و رابطه آن با عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت نفت فلات قاره ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزمون های استخدامی آزمون کتبی آزمون مصاحبه عملکرد کارکنان اعتبار پیش بینی آزمون استخدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 85 تعداد دانلود : 705
هر آزمونی، از جمله آزمون هایی که برای انتخاب و استخدام افراد به کار برده می شوند، باید دارای پایایی و روایی باشد تا قابل اعتماد بوده، راهنمایی خوبی در تصمیم گیری های مسئولان سازمان باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی روایی آزمون استخدام و رابطه آن با عملکردکارکنان در شرکت نفت فلات قاره ایران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان جذب شده در شرکت نفت فلات قاره ایران در سال 1385 می باشد. داده های تحقیق با استفاده از اسناد بایگانی و نمرات عملکرد فصلی کارکنان جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آزمون های تحلیل واریانس با عنوان، مدل های خطی تعمیم یافته ( GEE ) از برازش مدل های رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام رو به جلو نیز استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که، بین نمرات آزمون استخدامی و امتیازات عملکردی کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان دادند که بین آزمون کتبی با امتیازات عملکردی و همچنین بین آزمون مصاحبه با امتیازت عملکردی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.نهایتاً نتایج حاصله نشان داد که آزمون کتبی در مقایسه با آزمون مصاحبه از روایی پایین تری برخوردار است
۳.

ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران برمبنای مولفه ها ی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی " P5" شولر(1992)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی استراتژیک مدل p5 مدیریت استراتژیک منابع انسانی (شولر 1992) نیاز های استراتژیک کسب و کار همسویی استراتژیک شرکت ملی نفت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 506 تعداد دانلود : 502
مدیریت استراتژیک منابع انسانی مقوله ایست که علی رغم بلوغ جهانی، در آغازین مراحل شکل گیری خود در ایران بوده و همچون سایر مفاهیم وروش های مدیریتی نوین، تنها در ادبیات مدیران و به عنوان واژگانی مدرن نمود می یابد . در راستای اهمیت این حوزه و همچنین احساس نیاز در ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران وتحلیل شکاف وضعیت موجود با شرایط مطلوب، مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی" p5 "( شولر ،1992) انتخاب وبرمبنای مولفه های مدل مذکوراین مهم صورت پذیرفته است.جامعه آماری این پژوهش متولیان منابع انسانی ستاد، شرکت های اصلی و تابعه شرکت ملی نفت ایران بوده و نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب گردیده است. روایی محتوای پرسشنامه ی طراحی شده ، از طریق توافق متخصصان، روایی سازه ازطریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردیده است. یافته های تحقیق در راستای ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران ضمن تأیید تأثیر عوامل محیطی داخلی و خارجی براستراتژی های کلان سازمان به منظور خلق نیاز های استراتژیک، میانگین نمره پایین سایرمؤلفه های پنج گانه مدل در قسمت "وضعیت موجود" نشان ازشکاف قابل ملاحظه وضع موجود نسبت به وضع مطلوب داشته وعدم همسویی حیطه های فلسفه، خط مشی ها، برنامه ها، عملکردها و فرآیند های منابع انسانی با نیاز های استراتژیک سازمان را نشان می دهد. در پایان و برمبنای سایر یافته های پژوهش، پیشنهادهایی به منظور بهبود وارتقای نظام موجود مدیریت منابع انسانی ونزدیک شدن به مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران ارائه گردیده است.
۴.

بررسی رابطه ی بین عوامل فردی با بهره وری نیروی انسانی در شرکت گاز استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل فردی بهره وری منابع انسانی مدل Achieve شرکت گاز استان گیلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 887
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین عوامل فردی با بهره وری نیروی انسانی در شرکت گاز استان گیلان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی – همبستگی و نمونه گیری به روش خوشه ای انجام شده است. به منظور بررسی رابطه ی بین عوامل فردی با بهره وری از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد، همچنین برای بررسی میزان تأثیر عوامل فردی در برآورد بهره وری نیروی انسانی از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از بین عوامل فردی مورد بررسی سه عامل توان و مهارت، رضایت شغلی وامنیت شغلی با بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری داشته، اما معنا داربودن ارتباط بین انگیزش با بهره وری نیروی انسانی تأیید نگردید و معنادار بودن ارتباط بین شخصیت با بهره وری تنها از لحاظ سطح تحصیلات و در گروه فوق لیسانس و بالاتر تأیید گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که تقریباً 36 درصد تغییرات در متغیر وابسته به سه عامل فردی مورد بررسی بستگی دارد.
۵.

بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد مدیران (مطالعه موردی: شرکت پالایش گاز پارسیان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی عملکرد مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 232 تعداد دانلود : 403
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد مدیران در شرکت پالایش گاز پارسیان می باشد. مدل شایستگی های گُلمن که شامل پنج مؤلفه هوش هیجانی می باشد،چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل می دهد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران سطوح سه گانه شرکت پالایش گاز پارسیان شامل 48 نفر و کارکنان این شرکت شامل 375 نفرمی باشد. در این تحقیق برای سنجش هوش هیجانی مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان از پرسشنامه سنجش هوش هیجانی سایبریاشرینگ و برای سنجش عملکردشان از پرسشنامه محقق ساخته سنجش عملکرد استفاده شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و در این تحقیق جامعه آماری با نمونه برابر بوده (N=n) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. آزمون های آماری صورت گرفته در سطح توصیفی شامل جداول می باشد و در سطح استنباطی نیز از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات این تحقیق استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که بین هوش هیجانی و عملکرد مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان رابطه معنی داری وجود دارد و مؤلفه مهارت های اجتماعی بهترین پیش بینی کننده میزان عملکرد مدیران در این شرکت است و همچنین بالاترین درصد همبستگی در بین فرضیات مربوط به ارتباط مؤلفه ی خود کنترلی و عملکرد مدیران است .
۶.

طراحی سیستم هوشمند برنامه کارکنان درمانی اورژانس برای ارتقای بهره وری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری اورژانس هوش مصنوعی الگوریتم ژنتیک برنامه نوبت کاری کارکنان اورژانس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 51
ارتقای بهره وری در ارائه خدمات اورژانس و مدیریت بهینه منابع محدود آن، همواره از دغدغه های اصلی مدیران مراکز درمانی صنعت نفت بوده است. یکی از منابع مهم و پرهزینه، نیروی انسانی است که کمبود آن موجب طولانی شدن صفهای انتظار بیماران می شود. لذا به منظور استفاده حداکثر از منابع انسانی موجود، یک برنامه نوبت کاری مناسب مورد نیاز است. در این برنامه باید به معیارهای متعدد و متضادی توجه شود که محقق کردن آن توسط فرد خبره بیمارستان، مشکل است. هدف این پژوهش طراحی برنامه هوشمند نوبت کاری کادر درمانی بخش اورژانس است به گونه ای که ضمن اعمال محدودیتهای مدیریتی بیمارستان، زمان انتظار بیماران کاهش یابد. لذا ابتدا گردش بیمار در اورژانس شبیه سازی گردید. سپس از الگوریتم ژنتیک (یک روش هوشمند) برای بهینه سازی چند معیاره استفاده شد.نتایج نشان می دهد که متوسط و انحراف معیار زمان انتظار بیماران برای اولین ویزیت در برنامه بهینه 74% و 53% نسبت به وضعیت فعلی کاهش می یابد.
۷.

نقش مدیریت منابع انسانی، ساختار و فرهنگ سازمانی در ارتقای کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانی روابط علت و معلولی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و DEMATEL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 481 تعداد دانلود : 76
هدف این تحقیق آن است که با استفاده از روش DEMATEL نحوه تعامل و اولویت بندی میان عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی را مشخص نماید. عوامل مورد بررسی شامل عوامل مرتبط با مدیریت منابع انسانی، ساختار و فرهنگ سازمانی می باشد. گروه خبرگان این تحقیق را 12 نفر از مدیران وکارشناسان ارشد شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تشکیل می دهند. در این تحقیق روش جمع آوری داده طراحی و توزیع پرسشنامه میان افراد خبره است که روایی آن از طریق روش اعتبار محتوا و نظر 4 نفر از متخصصان و خبرگان سنجیده شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آزمون مجدد یا بازآزمایی استفاده شد و نتایج حاکی از 84 % همبستگی میان پاسخ های داده شده به پرسش ها بود. در این تحقیق 12 عامل کلیدی و موثر بر کارآفرینی سازمانی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل موثر بر ارتقای کارآفرینی سازمانی را می توان به دو دسته عوامل اثرگذار که به طور عمده عوامل مرتبط با مدیریت منابع انسانی و عوامل اثرپذیر که اکثرا عوامل مرتبط با فرهنگ و ساختار سازمانی تقسیم کرد که نقش عوامل اثرگذار ایجاد بستر برای ایجاد و تحقق عوامل اثرپذیر است و میزان اثرگذاری آنها بر ارتقای کارآفرینی سازمانی بیشتر است.
۸.

طراحی الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با بکارگیری رویکرد تفکر نرم و مدل نگاشت شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش شبکه دانش نگاشت شناختی روش شناسی سیستم های نرم صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 436 تعداد دانلود : 446
شبکه دانش یکی از راهکارهای نوین مدیریت دانش محسوب می شود که منطق ایجاد آن، ایجاد اثرات هم افزایی از طریق ترکیب موثر منابع انسانی دانشکار و پایگاه های دانشی شرکتهای هم پیمان است. امروزه مواجهه با مسائلی که دارای پیچیدگی های ساختاری بوده و ذینفعان مختلف با دیدگاه های متفاوتی نسبت به آن دارند، موجب افزایش بکارگیری سیستم های نرم خصوصاً در حل مسائل مدیریتی گشته است. از سوی دیگر بدلیل محدودیت های موجود در این روش شناسی و به منظور ارتقاء کیفیت در یک پژوهش کیفی، انگیزه ای برای بهره گیری از ابزار نگاشت شناختی ایجاد نموده است. در این تحقیق با بهره گیری ترکیبی از نگاشت شناختی و روش شناسی سیستم های نرم، ابعاد و عوامل تشکیل دهنده مسأله تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از تکنیک های موجود در این مدل ترکیبی، امکان ترکیب نظرات خبرگان مختلف و حصول اجماع نظر میان نگرش های مختلف و تشکیل نقشه شناختی گروهی فراهم شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است که الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهشی صنعت نفت دارای ابعاد سه بعدی شامل ساختار شبکه دانش، محتوای شبکه دانش و زمینه شبکه دانش می باشد .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶