مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت بهار 1390 شماره 14 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱۲.

بررسی عوامل داخلی تاثیر گذار بر عملکرد صادراتی در شرکت بازرگانی پتروشیمی از دیدگاه کارشناسان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 333
۱۳.

عدالت ادراک شده از سوی کارکنان در رابطه با تعدیل نیروی انسانی و تاثیر آن بر نشر دانش سازمانی - مطالعه موردی صنعت پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 990 تعداد دانلود : 710

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵