مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سال سوم زمستان 1388 شماره 9

مقالات

۱.

مطالعه شناخت وضعیت موجود توسعه منابع انسانی با تاکید بر الزامات توانمندسازی (مطالعه موردی: موسسه مطالعات بین المللی انرژی)

۷.

سروکوال و فرایند تحلیل سلسه مراتبی ابزارهای مناسب برای سنجش و اولویت بندی کیفیت خدمات آموزشی در صنعت نفت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶