صابر ملاعلیزاده زواردهی

صابر ملاعلیزاده زواردهی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پتروشیمی مبتنی بر نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۶
هدف از این پژوهش، تدوین الگویی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پتروشیمی بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی از نوع اکتشافی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، آمیخته(کمی- کیفی)بوده است.جامعه آماری در بخش کیفی شامل20نفرازخبرگان حرفه ای و دانشگاهی این حوزه به شیوه نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند تا سطح اشباع و در بخش کمی نیز، تعداد 200 نفر از کارشناسان و مهندسان شاغل در شرکت های پتروشیمی به روش نمونه گیری انتخاب شدند . برای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدادربخش کیفی و پس از مرور پیشینه و انجام مصاحبه عمیق با خبرگان وبا به کارگیری رویکرد اشتراوس وکوربین از نظریه داده بنیاد،مدل پژوهش در قالب 98 مفهوم کلیدی،24مؤلفه و6بعد حاصل گردید سپس در بخش کمی پژوهش، با به کارگیری روش تجزیه وتحلیل معادلات ساختاری، اعتبارسنجی مدل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، شاخص نکویی برازش کل مدل درحد قابل قبول0/486است و به نظر می رسد نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پتروشیمی مؤثرباشد.
۲.

Evaluate the Financial Performance of Petrochemical Companies through the Interpretive Structural Modeling: a Special Case Study(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
The present study was conducted with the aim of designing a model for evaluating the performance of financial units in petrochemical industry. This exploratory practical study carried out based on the descriptive-analytical method and all data were gathered via two separate processes as interview and literature review. The statistical population included professional and academic experts in the field of human resources (HR) to answer qualitative questions by targeted sampling for experts. According to the experts’ opinion, in order to identify effective factors, the Grounded Theory method and Interpretive Structural Method (ISM) were applied for evaluation of method and structural equations, respectively. After reviewing all the 67 indicators of financial performance that were extracted from theoretical foundations and previous research, 48 indicators have been approved by Delphi Roxab Group and then were selected. Finally, content factor analysis showed that all 48 indicators are significant enough. The novelty of this research compared to the similar ones raised from identifying the factors related to "production and procurement" and so "marketing" of the understudy organization that have not been evaluated in the previous studies.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان