مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سال هفتم بهار 1395 شماره 27 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی و سطح بندی روابط مؤلفه های توانمندسازی کارکنان با استفاده از رویکرد ISM (مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمند سازی عدم ابهام نقش آموزش تجزیه و تحلیل MICMAC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 488
هدف این تحقیق شناسایی و سطح بندی روابط مؤلفه های توانمندسازی مدیران در شرکت پالایش نفت تبریز است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران شرکت پالایش نفت تبریز می باشد. برای جمع آوری داده های لازم جهت شناسایی مولفه ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه به صورت روایی صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. جامعه ی آماری تحقیق مدیران شرکت پالایش نفت تبریز می باشد که تعداد این مدیران 68 است که با استفاده از جدول بارتلت 46 تا از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. به منظور گردآوری داده ها جهت شناسایی مولفه های تحقیق، ترسیم دیاگراف اولیه و تشکیل جدول روابط همجواری، از مدیران شرکت نظر سنجی بعمل آمده است. برای این منظور از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده است. جهت تحقق هدف تحقیق از آزمون های آماری کلموگروف-اسمیرنوف، T-test جهت شناسایی مؤلفه ها و نیز از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری( ( ISM جهت سطح بندی روابط مؤلفه ها استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که از بین بیست و یک روش توانمندسازی استخراج شده از ادبیات تحقیق، سیزده روش از اهمیت بالایی نسبت به بقیه روش ها در توانمندسازی کارکنان برخوردارند. همچنین نتایج بررسی روابط مولفه های تحقیق نشان می دهد، مؤلفه های " مسئولیت پذیری" و "توجه به شایسته سالاری" در سطح اول قرار گرفته اند که نشان دهنده تاثیرپذیری بالای این دو متغیر می باشد. همچنین شاخص های "آموزش"، "هدایت مدیران" و "مشارکت کارکنان" بعنوان تاثیر گذارترین شاخص های توانمندسازی مدیران در شرکت پالایش نفت تبریز است. در نهایت با استفاده از تکنیک MICMAC متغیر ها بر حسب قدرت هدایت و وابستگی مورد تحلیل قرار گرفت.
۲.

بررسی پیامدهای سکوت سازمانی بر متغیرهای رفتاری (مورد مطالعه: شرکت نفت و گاز پارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سکوت سازمانی رفتار ضد شهروندی سازمانی نارضایتی شغلی استرس شغلی ناهماهنگی شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 680 تعداد دانلود : 773
سکوت سازمانی یکی از پدیده هایی است که پیامدهای نامطلوبی بر رفتار کارکنان دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر متغیرهای رفتاری از جمله رفتار ضد شهروندی سازمانی، نارضایتی شغلی، استرس شغلی و ناهماهنگی شناختی صورت گرفته است. با توجه به این پنج متغیر، 10 فرضیه تدوین گردید که به بررسی رابطه بین این متغیرها دو به دو می پردازد. پژوهش از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان ستادی شرکت نفت و گاز پارس در تهران است که نمونه آماری پژوهش بر اساس جامعه محدود و واریانس نامعلوم 175 تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی ابزار از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار لیزرل و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج به دست آمده از نرم افزار لیزرل نشان داد: سکوت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری با روی رفتار ضد شهروندی سازمانی، نارضایتی شغلی، ناهماهنگی شناختی و استرس شغلی دارد. نارضایتی شغلی رابطه مثبت معنی داری با رفتار ضد شهروندی سازمانی و ناهماهنگی شناختی دارد. ناهماهنگی شناختی رابطه مثبت و معنی داری با رفتار ضد شهروندی و استرس شغلی دارد. در نهایت مشخص شد، استرس شغلی نیز با رفتار ضد شهروندی رابطه معنی دار و مثبت دارد.
۳.

بررسی اثربخشی دوره های آموزش سرپرستی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت آن (مطالعه موردی:ستاد شرکت ملی گاز ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی آموزش سرپرستی الگوهای ارزیابی اثربخشی شرکت ملی گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 979 تعداد دانلود : 201
آموزش و بهسازی منابع انسانی در عصر کنونی به لحاظ شرایط خاص زمانی، در سازمانهای صنعتی و تولیدی به صورت یک امر طبیعی درآمده و همگان بر آن اتفاق نظر دارند، این مهم اصولاً در غالب برنامه های آموزشی مدون، کوتاه مدت یا دراز مدت به اجرا در می آید منتها در طراحی واجرای آموزشها آنچه دارای اهمیت فوق العاده است ارزیابی اثربخشی این نوع آموزشهاست که بر اساس نتایج بدست آمده بتوان آموزشهای تکمیلی و جهت داری را طراحی کرد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزش سرپرستی ستادشرکت ملی گاز ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود آن در سال 1390 انجام شده است. طرح پژوهش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان ستاد شرکت ملی گاز است. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای است که بر اساس سه مولفه ویژگی های فردی، آموزشی و سازمانی مدل انتقال آموزش هالتون تدوین شده است. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss و ازطریق آزمون t تک نمونه ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند، نتایج بدست آمده از آزمون t نشان داد که مولفه ویژگی فردی در سطح مطلوب و مولفه ویژگی آموزشی و سازمانی در سطح نسبتاً مطلوبِ ارزیابی، قرار دارند.
۴.

کارمندیابی الکترونیک در سازمان های برتر صنعت پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارمندیابی الکترونیک فناوری اطلاعات صنعت پتروشیمی و سازمان های برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 927 تعداد دانلود : 698
هدف این پژوهش بررسی موقعیت سازمان های برتر پتروشیمی از نظر کارمندیابی الکترونیک است. در این مطالعه سازمان های برتر فعال در صنعت پتروشیمی ایران براساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی در سال 1392، انتخاب شده و وبسایت سازمانی آن ها از روش تحلیل محتوا، مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج این موضوع را آشکار می کند که در مجموع از بین 23 سازمان، 15 سازمان دارای بخشی از کارمندیابی الکترونیک بوده اند. هم چنین سازمان های برتر پتروشیمی بیش تر بر سیاست و اقدامات منابع انسانی و پیگیری و رؤیت مشخصات، اعلان نتیجه و فرایند کارمندیابی تأکید داشته و به میزان کم تری به ارسال رزومه، ذکر انواع جذب و آزمون های آنلاین منابع انسانی ، توجه کرده اند.
۵.

بررسی تأثیر بازاریابی اجتماعی بر کاهش رفتارهای ضد تولید کارکنان (مورد مطالعه: شرکت نفت پاسارگاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی رفتار ضد تولید کارکنان شرکت نفت پاسارگاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 974 تعداد دانلود : 105
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازاریابی اجتماعی بر کاهش رفتارهای ضد تولید کارکنان در شرکت نفت پاسارگاد صورت گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شرکت نفت پاسارگاد به تعداد 500 نفر و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 217 نفر محاسبه و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی بوده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 32 سوالی محقق ساخته برای سنجش بازاریابی اجتماعی و پرسشنامه 44 سوالی برای سنجش رفتار های ضد تولید بوده که روایی آنها به دو روش صوری و سازه و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Amos 22 و به روش الگوسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بازاریابی اجتماعی بر رفتار های ضد تولید کارکنان تأثیر منفی معناداری دارد. همچنین نتایج فرضیه های فرعی نشان داد که بازاریابی اجتماعی منجر به کاهش رفتارهای ضد تولید معطوف به فرد و معطوف به سازمان شده و با تغییر نگرش کارکنان به سمت رفتار شهروندی سازمانی، علاوه بر کاهش اثرات منفی آن، باعث افزایش اثربخشی و سلامت سازمان و در نهایت منافع آن بر جامعه می گردد.
۶.

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی در کارکنان ستاد شرکت ملی نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی سلامت سازمانی ستاد شرکت ملی نفت پرسشنامه هوی و فیلدمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 458 تعداد دانلود : 338
هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با سلامت سازمانی در کارکنان شرکت ملی نفت ایران می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کارکنان شرکت ملی نفت ایران شاغل در شهر تهران است که270 نفر از آنان از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده و با روش نمونه گیری طبقه ای که به صورت تصادفی صورت گرفت، مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن و پرسشنامه سرمایه اجتماعی هوف و هایسمن می باشد. توصیف داده ها با استفاده از آماره های توصیفی و شاخص های مرکزی، میانگین و انحراف معیار صورت گرفته و از آزمون همبستگی پیرسون به منظور سنجش فرضیات استفاده شد. نتایج نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی با سلامت سازمانی کارکنان شرکت ملی نفت ایران شاغل در ستاد تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. پیشنهاد می گردد سیاست گذاران و برنامه ریزان در سازمانها به منظور بهبود سلامت سازمانی در سازمان شان به مقوله سرمایه اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشند.
۷.

بررسی تأثیر اخلاق کسب و کار بر روی توسعه سرمایه فکری (مورد مطالعه: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق کسب و کار سرمایه فکری سرمایه اجتماعی سرمایه انسانی سرمایه سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 350 تعداد دانلود : 325
هدف از این مقاله بررسی تأثیر اخلاق کسب و کار بر روی توسعه سرمایه فکری است. جامعه آماری این تحقیق مدیران بالایی و میانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است و 150نفر از 209 نفر جامعه آماری از مدیران به پرسشنامه ها پاسخ دادند. جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آن برابر با0/7 =a برآورد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد اخلاق کسب وکار بر سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری دارد و همه ی فرضیه ها تأیید شدند.
۸.

بررسی رابطه بین شخصیت پویا و حمایت سرپرست با عملکرد شغلی با میانجی گری رفتارهای پویا در کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شخصیت پویا حمایت سرپرست عملکرد شغلی رفتارهای پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 789 تعداد دانلود : 435
به علت تغییرات مکرر در نیازهای مطرح شده در سازمان و عدم حتمیت در محیط کاری، رفتارهایی که خودهدایت بوده و پویا هستند به طور فزاینده ای با اهمیت شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شخصیت پویا و حمایت سرپرست با عملکرد شغلی با میانجی گری رفتارهای پویا انجام شده است. جامعه این پژوهش کارکنان رسمی و قراردادی پالایشگاه گاز بید بلند بوده است که در سال 1391 مشغول به کار بوده اند که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 260 نفر به عنوان نمونه پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس شخصیت پویا، مقیاس حمایت سرپرست ادراک شده، پرسشنامه رفتارهای پویا و پرسشنامه عملکرد شغلی بود. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام شد. نتایج از برازندگی الگو با داده ها حمایت کردند. یافته ها نشان داد که رفتار پویا رابطه بین شخصیت پویا و حمایت سرپرست را با عملکرد شغلی میانجی گری می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵