مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی سال سیزدهم زمستان 1401 شماره 55 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی استراتژی های فناوری زنجیره بلوکی در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 281 تعداد دانلود : 49
هدف پژوهش حاضر، شناسایی استراتژی های فناوری زنجیره بلوکی در صنعت نفت و گاز است. در این تحقیق از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. در بخش کیفی، جامعه پژوهش، خبرگان حوزه فناوری زنجیره بلوکی بودند که تعداد 12 نفر از میان آن ها به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری، استفاده شد. در بخش کمّی، نمونه آماری شامل 232 نفر از متخصصان فناوری اطلاعات بودند که از بین جامعه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمّی از معادلات ساختاری واریانس محور استفاده شده است. نتایج تحلیل کیفی گویای آن است که 42 گزاره مفهومی اولیه (فراوانی 604) با 36 مقوله فرعی، 6 گزاره مقوله ای اصلی و یک کد محوری، استراتژی های فناوری زنجیره بلوکی ترسیم و ارائه شد. نتایج کمّی نشان می دهد مدل نیاز به اصلاح ندارد.
۲.

ارزیابی راهبردهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین لارج با رویکرد پایداری (مورد مطالعه: شرکت عملیاتی نفت و گاز)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 679 تعداد دانلود : 574
سال چهاردهم | شماره 55 | زمستان 1401 | صفحات 25 تا 38 | هدف پژوهش حاضر، ارزیابی رویکردهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین سه سطحی (تأمین کننده، تولیدکننده و توزیع کننده) با تمرکز بر سطح 2 یعنی تولید و عملیات به منظور پایداری زنجیره تأمین لارج شرکت عملیاتی تولید نفت و گاز است. این تحقیق مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره با به کارگیری روش های دلفی فازی و فرایند تحلیل شبکه ای است. ازاین رو با استفاده از مرور ادبیات و نظرسنجی تیم 15 نفره خبرگان، 33 مؤلفه مؤثر بر زنجیره تأمین لارج استخراج و با 4 رویکرد دسته بندی شد. برای پالایش و ارزیابی عوامل مستخرج با زمینه ها و فضای واقعی زنجیره تأمین لارج، طی سه مرحله نظرسنجی طبق روش دلفی فازی و با نظر تیم خبرگان منتخب استفاده شد که منجر به شناسایی 28 مؤلفه شد. سپس اهمیت نسبی هر یک از مؤلفه ها و ابعاد زنجیره تأمین بر اساس روش | سال چهاردهم | شماره 55 | زمستان 1401 | صفحات 1 تا 24 | فرایند تحلیل شبکه ای در محیط نرم افزار سوپر دیسیژن تعیین شد. | سال چهاردهم | شماره 55 | زمستان 1401 | صفحات 1 تا 24 | نتایج مطالعه حاکی از آن است که راهبرد تاب آوری با وزن 36466/0 بالاترین رتبه اثرگذار و سپس راهبردهای چابک با وزن 25385/0، ناب با وزن 23963/0، سبز با وزن 14187/0، به ترتیب رتبه های دوم، سوم و چهارم را دارا می باشند | سال چهاردهم | شماره 55 | زمستان 1401 | صفحات 1 تا 24 | . لذا استفاده هم زمانی این راهبردها با توجه به اولویت رویکردها و عوامل کلیدی درون هر رویکرد، می تواند به عنوان یک راهبرد جدید جهت پایداری زنجیره تأمین لارج تلقی شود.
۳.

الگوی راهبرد مبتنی بر فناوری در سازمان پژوهش و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 604 تعداد دانلود : 801
هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی راهبرد مبتنی بر فناوری با رویکرد ساختاری تفسیری در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بود. مطالعه از منظر ماهیت پژوهش، توصیفی، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بوده و با مرور ادبیات تحقیق و نظرسنجی خبرگان، 10 عامل مؤثر به همراه زیر عوامل شناسایی و سپس الگوی ساختاری تفسیری بر اساس عوامل تحقیق و نقشه راه، ارائه شد. عوامل مدیریت، مالی، سیاست گذاری، دانش فنی، سرمایه انسانی، فناوری اطلاعات، عملیات، تولید، تجاری سازی و بازار در سطوح مختلف قرار گرفتند. سپس الگو از طریق اعتباریابی کمّی و کیفی مورد بررسی و حائز اعتبار تشخیص و مورد تأیید قرار گرفت. درنهایت بر اساس هفت سطح الگو راهبرد فناوری محور که به معنای استفاده از فناوری در راهبرد سازمان در جهت تقویت و حفظ جایگاه و نقش مناسب آن در دگرگونی های بازار است، پیشنهاد هایی مطرح شد. نتایج به دست آمده نشان داد که برای پیاده سازی راهبرد مبتنی بر فناوری در سازمان مذکور، عوامل مدیریت و مالی زیربنایی و سپس سیاست گذاری و دانش فنی به عنوان عوامل کلیدی و در گام سوم منابع انسانی به عنوان عامل تحول، نگاه ویژه ای اعمال شود.
۴.

اندازه گیری سبک های رهبری در سازمان با رویکرد تفکر خلاف واقع (مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 574 تعداد دانلود : 602
این پژوهش با هدف تعیین سبک های رهبری بر اساس تفکر خلاف واقع در ارتباط با خویش و دیگران است. روش پژوهش شبه آزمایشی و جامعه آماری پژوهش را رهبران شرکت نفت فلات قاره تشکیل دادند که از بین آن ها سی ودو نفر بر پایه ویژگی، مدیران بلافصل مدیرعامل انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل هشت سناریوی اندازه گیری سبک رهبری مبتنی بر تفکر خلاف واقع، پرسشنامه تفکر خلاف واقع فزاینده و کاهنده، پرسشنامه سبک های رهبری و پرسشنامه خویش و دیگران بودند. داده ها با استفاده از آزمون t گروه های مستقل (برای تعیین تأثیر دست کاری اعمال شده) و تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون t گروه های مستقل نشان داد که دو سناریوی اندازه گیری تفکر خلاف واقع فزاینده و کاهنده دارای تأثیر معنادار بر هر یک از چهار سبک رهبری مدیران داشته اند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نیز نشان داد که بین تفکر فزاینده و کاهنده در سبک های رهبری و نیز با خویش و دیگران تفاوت معنادار وجود دارد (05/0p< ) ولی در سبک های رهبری تفاوت معناداری بین دو تفکر فزاینده و کاهنده به دست نیامد.
۵.

اعتباریابی و اولویت بندی پیامدها و نتایج حاصل از ایجاد بلوغ منابع انسانی سبز در مناطق درجه یک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 429 تعداد دانلود : 392
هدف از این تحقیق اعتباریابی پیامدها و نتایج حاصل از ایجاد بلوغ منابع انسانی سبز در مناطق درجه یک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران است. این تحقیق یک تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه جامعه آماری که کارکنان دارای پایه سازمانی 14 و بالاتر مناطق درجه یک شرکت بوده و حجم نمونه 300 نفر برآورد شده، توزیع و با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. درنهایت با استفاده از پرسشنامه مذکور می توان به طور قابل قبولی خصیصه پیامدها و نتایج ایجاد بلوغ منابع انسانی سبز در مناطق درجه یک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران را مورد اندازه گیری قرار داد.
۶.

بررسی تأثیر تحریم ها بر زنجیره تأمین صنعت نفت ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 159
هر نوع اخلال در استخراج، فروش، واردات و صادرات نفت و گاز نقش انکار نشدنی در ثبات اقتصادی کشور دارد؛ بنابراین در این تحقیق، با استفاده از یک مدل پویایی شناسی سیستم ها به بررسی نحوه تأثیر تحریم ها بر زنجیره تأمین صنعت نفت ایران پرداخته شده است. نمودار زیرسیستم ها و نمودار علت و معلولی با در نظر گرفتن متغیرهایی که با کمک نظریه داده بنیاد شناسایی شده اند، تدوین شده و تأثیر واردات مواد اولیه مصرفی بر روی توسعه ظرفیت و تأثیر افزایش هزینه مواد اولیه بر بومی سازی تولید مواد اولیه در صنعت نفت مدل سازی شده است. نتایج نشان داد تلاش جهت خنثی سازی تحریم های صنعت نفت با کمک شرکت های دانش بنیان، می تواند در عرض ده سال آینده درآمد را تا 418% افزایش دهد اما با سرمایه گذاری جهت توسعه ظرفیت تولید فراورده های نفتی می تواند تا 27% افزایش درآمد را متأثر سازد و کشور را در مقابل تحریم مقاوم نماید.
۷.

بررسی مؤلفه اخلاق حرفه ای مدیران شرکت نفت ملی ایران بر مبنای الگوی تراز جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 594 تعداد دانلود : 933
پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه اخلاق حرفه ای مدیران شرکت نفت ملی ایران بر مبنای الگوی تراز جهانی از حیث روش شناسی، کاربردی و بر اساس ماهیت روش، توصیفی و در دسته تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری 440 نفر از مدیران شرکت ملی نفت بودند که بر اساس فرمول کوکران 242 انتخاب شدند. به دلیل شیوع ویروس کرونا تعداد 156 پرسشنامه کامل عودت و تحلیل شد. روایی ابزار پژوهش با نظر 8 نفر از صاحب نظران حوزه نفت مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس آزمون آلفای کرونباخ، ضریب پایایی پرسشنامه 91/0 برآورد شد. نتایج نشان داد که به ترتیب گویه های شیوه های عملیاتی عادلانه (مسئولیت اجتماعی)، صلح در محیط کار و تقویت و گسترش رعایت موازین اخلاقی دارای بیشترین میانگین و گویه های توجه به محیط زیست، مهارت شناخت تعارض و حل تعارض و پایبندی به قوانین مالیاتی، ضوابط بودجه بندی، قانون بودجه کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند.
۸.

نقش سرسختی روان شناختی بر مدل علّی فرسودگی شغلی بر اساس اضطراب سلامت، تعارض کار خانواده و تحمل ابهام؛ مطالعه ای در شرکت نفت فلات قاره ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 971 تعداد دانلود : 717
هدف این مقاله بررسی نقش سرسختی روان شناختی به عنوان متغیر میانجی برمدار فرسودگی شغلی با حضور متغیرهای مستقل اضطراب سلامت، تعارض کار و خانواده و تحمل ابهام در نمونه 502 نفری از کارکنان ستاد تهران شرکت نفت فلات قاره ایران است. برای تحلیل داده ها از تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS24 استفاده شد. داده ها بر اساس پرسشنامه های استاندارد سرسختی روان شناختی کوباسا (1988)، فرسودگی شغلی مسلش (1981)، اضطراب سلامت سالکوسیس و وارویک (2002)، سنجش تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (2000) و سنجش تحمل ابهام مک لین (1998) جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد به غیراز متغیر تحمل ابهام دو متغیر اضطراب سلامت، تعارض کار خانواده باوجود نقش متغیر میانجی سرسختی روان شناختی به ترتیب با ضریب 340/0 و 316/0 بر میزان فرسودگی شغلی تأثیر مستقیم دارند
۹.

مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 804 تعداد دانلود : 170
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی در شرکت گاز استان یزد با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری انجام شد. در این پژوهش، برای جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی از ادبیات موضوع و انجام مصاحبه با خبرگان مدیریتی شامل اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان شرکت گاز استان یزد به تعداد 15 نفر استفاده شد و داده های بخش کمّی با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با روش دلفی فازی تحلیل شد. یافته های پژوهش در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل شد که 11 عامل اصلی و 54 شاخص شناسایی شدند. اعتبارسنجی شاخص های شناسایی شده با استفاده از روش دلفی فازی مورد تأیید قرار گرفت. در بخش مدل سازی ساختاری تفسیری، پرسشنامه مقایسات زوجی از مؤلفه های انتخاب شده در بخش کیفی طراحی شد و مدل سازی انجام شد. نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری نشان داد که متغیرهای مدیریتی و سازمانی به ترتیب اولین و دومین متغیرهای کلیدی و استراتژیک محسوب می شوند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵