مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت پاییز 1390 شماره 16 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۷.

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان و بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی: کارکنان ستادی شرکت نفت فلات قاره استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 778

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵