فرشیده ضامنی

فرشیده ضامنی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
۱.

Designing a Systemic Development Model Based on Knowledge Management (Case Study: Islamic Azad University)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Career Advancement Knowledge Management Knowledge Sharing Islamic Azad University

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 610
The issue of proper career path development is important for employees in many organizations such as the education department according to the knowledge management model, so this study aims to design a career development model for female teachers based on the knowledge management model in the General Directorate of Education. Mazandaran province was done. The statistical population studied in this study consisted of all employees of the General Department of Education in Mazandaran province. Statistical sample size 269 people were selected through random sampling method through Krejcie Morgan table. In this study, Shine's career development and knowledge management questionnaire were used. The reliability of these two questionnaires using Cronbach's alpha was 0.75 and 0.78, respectively. For statistical analysis, SPSS software version 20 and pls3 were used and the alpha level was considered 05p 05 0.05. The results showed that the value of t in all paths between the research factors was equal to and greater than 2.58. As a result, there is a significant relationship between the main factors and their sub-factors in the conceptual-analytical model of the research and also the results showed that the fit of the general research model is appropriate and strong. In general, it can be said that between the first step of the career path with the second step of the career path, between the second step of the career path with the third step of the career path, and between the third step of the career path with the fourth step of the career path of teachers Employees of the General Department of Education of Mazandaran Province, in the conceptual-analytical model of career development path, there is a direct and significant relationship.
۲.

تبیین رابطه مهارت های کوانتومی مدیران باسیاست گذاری و بهسازی نظام تصمیم گیری در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های مدیریت کوانتومی سیاست گذاری بهسازی نظام تصمیم گیری دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 22
هدف از انجام این پژوهش تبیین رابطه مهارت های کوانتومی مدیران باسیاست گذاری و بهسازی نظام تصمیم گیری در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران می باشد. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد استان مازندران (1461 نفر) تشکیل می دادند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 305 نفر در بخش کمی و تعداد 11 نفر در بخش کیفی جهت بررسی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد مهارت های کوانتومی عظیمی و رضوی (1393) و پرسشنامه محقق ساخته سیاست گذاری و بهسازی نظام تصمیم گیری بود که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 864/0، 897/0 و 901/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن ها با استفاده ازنظر متخصصان تائید شد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS, AMOS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مهارت های کوانتومی مدیران و سیاست گذاری با تصمیم گیری رابطه مثبت و معنی دار می باشد، نقش میانجی سیاست گذاری در ارتباط بین مهارت های کوانتومی مدیران و با تصمیم گیری معنی دار نبود.
۳.

ارائه مدل استقلال دانشگاهی با رویکردهای دلیل گرا و علت گرا جهت کارایی دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استقلال دانشگاه دلیل گرا علت گرا کارایی مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 694 تعداد دانلود : 572
هدف این پژوهش، ارائه مدل استقلال دانشگاهی با رویکردهای دلیل گرا و علت گرا جهت کارایی دانشگاه بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) و با طرح اکتشافی بود که در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از روش توصیفی استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کیفی اساتید خبره در زمینه موضوع پژوهش که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع، 10 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی، تمامی اساتید تمام وقت دانشگاه آزاد مازندران بود که بر اساس رتبه علمی تعداد 308 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استقلال دانشگاهی با 73 سوال و پرسش نامه کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سای با 21 سوال استفاده شد. روایی پس از تایید اساتید و پایایی ابزارها رویکرد (دلیل گرا 85/0 ، علت گرا 82/0 و کارایی سازمان 89/0 ) محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده های کیفی از تحلیل مضمون و جهت تجزیه و تحلیل داده های کمی از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، t ، تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که؛ استقلال دانشگاهی با رویکرد های دلیل گرا و علت گرا بر کارایی دانشگاه تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد .
۴.

شناسایی ابعاد و مولفه های رهبری کارآفرینانه و تأثیر آن بر کارآفرینی سازمانی در شرکت سایپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری کارآفرینانه کارآفرینی سازمانی سایپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 193 تعداد دانلود : 519
این مقاله برگرفته از پژوهشی توصیفی به روش آمیخته، به منظور شناسایی ابعاد و مولفه های رهبری کارآفرینانه و بررسی تأثیر آن بر کارآفرینی سازمانی در شرکت خودروسازی سایپا در بازه زمانی زمستان سال 99، تدوین شده است. بخش کیفی پژوهش با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد و بخش کمی بروش پیمایش انجام گرفته است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد، میانی، کارشناسان شرکت بوده و شیوه نمونه گیری هدفمند و تصادفی طبقه ای است. داده های کیفی، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 14 نفر گروه خبرگان، و داده های کمی با تکمیل پرسشنامه توسط 358 نفر نمونه ، جمع آوری شده است. داده های کیفی از طریق فرآیند کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) و داده های کمی نیز بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی و مدل ساختاری) تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش، مدل رهبری کارآفرینانه با شناسایی 5 بعد و 13 مؤلفه، شامل هدایت گری (هدف گرایی، الهام بخشی، الگوسازی)، تسهیل گری (قابلیت ادراکی، قابلیت ارتباطی، توانمندسازی)، حمایت گری (ایجادتعهد، ایجادانگیزه، هوش هیجانی)، مربی گری (جهت گیری تیمی، مشارکت جویی) و عامل کارآفرینی (قابلیت حرفه ای، قابلیت کارآفرینی)، ارائه شده است. نتایج مربوط به شاخص های ارزیابی مدل اندازه گیری یعنی تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و مدل ساختاری مورد آزمون در این پژوهش از جمله معیار های روایی سازه ای و پایایی و نیز شاخص های برازش مدل ها، نشان دهنده قابل قبول و مناسب بودن آنها است. نتایج این تحقیق نشان می دهد مهمترین عوامل تأثیرگذار رهبری کارآفرینانه بر کارآفرینی سازمانی در شرکت سایپا، در وهله اول عامل کارآفرین بودن خود رهبران و در وهله دوم عامل هدایت گری رهبران است.
۵.

طراحی مدل جامع نظام مدیریت منابع انسانی پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استانداردسازی تولید ناخالص داخلی بهره وری کل عوامل تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 350
هدف از این تحقیق طراحی مدل جامع نظام مدیریت منابع انسانی پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو، است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ ماهیت داده ها، کیفی و کمی است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی گلوله برفی (ارجاع زنجیره ای)، از نظرات 15 نفر از خبرگان حوزه منابع انسانی و همچنین مدیران ارشد توسعه شرکت های ایران خودرو و سایپا، استفاده شد. تحقیق حاضر در دو مرحله انجام گرفته است، ابتدا با رویکرد تئوری داده بنیاد و با کمک نرم افزار NVivo Plus 2020 به شناسایی کد ها پرداخته و در طی کدگذاری باز 122 مورد به عنوان مفاهیم اولیه از متن مصاحبه های انجام شده به دست آمد که در قالب 19 شاخص و پنج بُعدِ شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گرانه، استراتژی ها و راهبرد ها و نتایج و پیامد ها، دسته بندی گردید. در ادامه به منظور اعتبارسنجی نتایج مصاحبه ها و غربالگری شاخص های مؤثر بر مدیریت منابع انسانی پایدار درزمینه پشتیبانی از توسعه صنعت خودرو، علاوه بر کنترل اعضا، از پرسشنامه و روش دلفی فازی، استفاده شد. نتایج این بخش از تحقیق حاکی ازین بود که تمامی 19 شاخص، مورد تأیید خبرگان تحقیق واقع شد و روایی و اعتبار آن ها نیز تأیید گردید. در پایان نیز، مدل جامع نظام مدیریت منابع انسانی پایدار با رویکرد توسعه صنعت خودرو در قالب الگوی پارادایمی طراحی گردید.
۶.

ارائه مدل رهبری کارآفرینانه براساس رویکرد کیفی نظریه پردازی داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری کارآفرینانه کارآفرینی نظریه پردازی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 804 تعداد دانلود : 12
امروزه توسعه کشورها براساس خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی پایه ریزی می شود. رسیدن به این هدف در سایه رهبری کارآفرینانه تسهیل می شود. یکی از زمینه های مورد توجه محققان، ضرورت نیاز سازمان های امروزی به رهبری کارآفرینانه در چنین شرایط متغیر و ناپایدار اقتصادی است. رهبری کارآفرینانه، سبکی از رهبری است که در آن رهبر، بر عملکرد گروه در دست یابی به اهداف سازمانی که شامل کشف و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی است، تأکید دارد. لذا، هدف این مقاله شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه های رهبری کارآفرینانه به منظور ارائه مدل است. در این پژوهش از روش کیفی مبتنی بر رویکرد نظریه پردازی داد ه بنیاد استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۴ نفر از اعضای هیات مدیره و نیز مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا است که به عنوان گروه خبرگان، بصورت هدفمند انتخاب شده اند و گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با این افراد انجام شده است. داده ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل شده و در قالب 355 کد، 72 مفهوم، 13 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی طبقه بندی شده است. درنهایت مدل رهبری کارآفرینانه با شناسایی و معرفی 13 مؤلفه و 5 بعد، شامل هدایت گری (هدف گرایی، الهام بخشی و الگوسازی)، تسهیلگری (قابلیت ادراکی، قابلیت ارتباطی، توانمندسازی)، حمایتگری (ایجاد تعهد، ایجاد انگیزه و هوش هیجانی)، مربی گری (جهت گیری تیمی و مشارکت جویی) و عامل کارآفرینی (قابلیت حرفه ای و قابلیت کارآفرینی)، طراحی و ارائه شده است.
۷.

تأثیر سبک های یادگیری بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران بالینی (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: خودکارآمدی تحصیلی تجربه عینی مشاهده تأملی مفهوم سازی انتزاعی آزمایشگری فعال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 432 تعداد دانلود : 875
مقدمه: هزاره سوم با تأکید بر رویکرد آموزش مادام العمر و توجه به اصول یادگیری یونسکو که مبتنی بر بینش ، دانش، توانش و پرورش و بالندگی است. شیوه های آموزش و یادگیری را دگرگون ساخته، و چشم انداز جدیدی را در بحث آموزش و سبک های یادگیری در جهت خودکارامدی مطرح ساخته است. لذا هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سبک های یادگیری بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود. روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی _ پیمایشی است. جامعه آماری 570 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 بودند. حجم نمونه بر طبق جدول به روش تصادفی طبقه ای 234 نفر انتخاب شد. ابزار اندازه گیری، شامل دو پرسش نامه به شرح پرسش نامه سبک های یادگیری و خودکارآمدی بود. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق آزمون های تحلیل واریانس یک راهه، تعقیبی توکی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام گرفت. یافته ها: میزان خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان بالاتر از حد متوسط است. شیوه های یادگیری (تجربه عینی، مشاهده تأملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال) بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین سبک های یادگیری بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تأثیر معناداری دارند و میزان خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان با سبک یادگیری واگرا، بیشتر از سایر سبک ها است. نتیجه گیری: پژوهش فوق می تواند چشم انداز جدیدی در راستای تغییر سیاست های کلی مدیران و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای بازبینی برنامه ها و توجه و تمرکز بر برنامه ریزی های مبتنی بر سبک یادگیری دانشجویان ایجاد کند و از این طریق موجبات بهبود عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان را فراهم سازد.
۸.

رابطه ادراک از سیاست سازمانی و مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی (به منظور ارائه مدل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراک از سیاست سازمانی مدیریت مسیر شغلی فلات شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 201 تعداد دانلود : 482
 هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک از سیاست سازمانی و مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی کارکنان دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه مدل بود روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی ازنظر گرداوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و ازنظر روش در زمره پژوهش های کمی بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه کارکنان دانشگاه فرهنگیان منطقه ۸ کشور استان های سمنان و گلستان و مازندران در سال 97-96 به تعداد 221 نفر بودند که ازاین بین 140 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه استاندارد ادراک سیاسی کاکمار و کارلسون (1997)، پرسشنامه استاندارد مدیریت مسیر شغلی آدکلا (2011) و پرسشنامه استاندارد فلات شغلی میلیمن (1992) بود. برای بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون، جهت برازش مدل رگرسیون از رگرسیون چندگانه و درنهایت با استفاده از برازش مدل معادلات ساختاری مدل پژوهش نهایی محاسبه شد. یافته ها نشان داد ارتباط مثبت و معناداری بین ادراک سیاست سازمانی و ابعاد آن با فلات شغلی و ابعاد آن یافت شد. همچنین ارتباط منفی و معناداری بین مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی و ابعاد آن در بین کارکنان دانشگاه فرهنگیان یافت شد. همچنین ابعاد ادراک سیاست سازمانی و مدیریت مسیر شغلی به طور هم زمان در مدل قابلیت تبیین 5/83 درصدی از متغیر فلات شغلی را تبیین کرد و مدل ارتباطی تبیین شده دارای شاخص نیکویی برازش با مقدار 63/0 بود. نتایج پژوهش نشان داد هنگامی کارکنان دچار فلات زدگی شغلی زیستی می شوند که هیچ گونه علاقه و لذتی را در کار خود احساس نکنند. لذا، با غنی سازی و توسعه دوره های آموزشی برای ارتقای رتبه علمی و توسعه روحیه فردی استادان از طریق دادن بورس و تداوم دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت در داخل و خارج کشور می توان نقش مهمی در کاهش فلات زدگی شغلی داشت
۹.

ارائه مدل تصویر سازمانی دانشگاه ها با رویکرد توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: دانشگاه های دریایی شمال کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر سازمانی سرمایه اجتماعی دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 825
هدف: تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل تصویر سازمانی دانشگاه ها با رویکرد توسعه سرمایه اجتماعی انجام گرفت. روش: این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های دریایی شمال کشور بودند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام شد که طی آن 400 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود که بعد از تایید روایی و پایایی پرسشنامه. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار های SPSS و LISREL و از شاخص آماری تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد.   یافته ها: تحلیل داده های آماری حاکی از آن است که ابعاد تصویر سازمانی دانشگاه با رویکرد توسعه سرمایه اجتماعی شامل: فناوری دانشگاه، کیفیت امکانات و خدمات، محیط فیزیکی و نمادهای دانشگاه، ارتباطات و رسانه ها، عملکرد بخش پژوهش، فعالیت های فرهنگی، آینده و چشم انداز مالی، شاخص روابط انسانی، فرهنگ حاکم بر دانشگاه، پوشش دادن نیازها، عملکرد روابط عمومی، محیط کار، عملکرد بخش آموزش، قدمت دانشگاه، مسؤولیت اجتماعی، نوآوری، و ویژگی های رهبری، بودند. نتیجه گیری:  نتیجه نهایی این که برای حفظ موقعیت دانشگاه ها در دنیای رقابتی امروز باید به دیدگاه دانشجویان در خصوص تصویرسازی مثبت دانشگاه ها توجه ویژه نمود.
۱۰.

طراحی الگوی برنامه درسی آموزش بهداشت وتوسعه سلامت دوره متوسطه اول براساس شاخص های نظام سلامت و سندتحول بنیادین آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی برنامه درسی بهداشت و سلامت متوسطه اول شاخص های سلامت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 251
بهداشت و سلامت به عنوان یک ارزش فردی و اجتماعی، بر طبق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و از دیدگاه همه ملت ها و نزد همه مکاتب، یکی از ابتدایی ترین حقوق و نیازهای بشر تلقی شده است که دست یافتن به بالاترین سطح آن از اهداف اجتماعی و ملی تمامی دولت ها به حساب می آید. دراین میان نظام آموزش و پرورش از بزرگترین و گسترده ترین سیستم های درون هر جامعه ای است که سرنوشت آن جامعه را جهت تأمین سلامت در بلندمدت تعیین می کند. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بود که با روش تحقیق زمینه ای انجام شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیف مبانی وتحلیل واستنتاج نظری بود. برای اعتباربخشی الگوی پیشنهادی جامعه آماری شامل40 نفر از متخصصان برنامه درسی و 360 نفر از معلمان دوره متوسطه اول شهر رشت در سال تحصیلی 99-1398 بود. به منظور نظرسنجی از متخصصان ومعلمان ذیربط درباره الگوی پیشنهادی متشکل از چهارعنصر برنامه درسی از پرسشنامه محقق ساخته دارای 32 گویه با مقیاس ۵ درجه ای لیکرت ( ازخیلی کم 1 تا خیلی زیاد 5) استفاده شد. به منظور تأمین روایی این پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شد و بدین ترتیب برای پایایی پرسشنامه طبق نظر استادان راهنما و مشاور و ۹ نفر دیگر از متخصصان برنامه درسی و معلمان با تجربه در دوره متوسطه اوّل مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی شامل (توزیع فراوانی ودرصد) و آمار استنباطی شامل (آزمون مجذور خی دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار آماری spss استفاده شد . یافته ها و نتایج تحقیق نشان داد که بیش از 85 درصد متخصصان برنامه درسی و دبیران دوره متوسطه اول ویژگی های اهداف،محتوی،راهبردهای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی را در این الگو مورد تایید قرار داده اند. همچنین بین دیدگاه متخصصان برنامه درسی و دبیران دوره متوسطه اول در مورد ویژگی های این عناصر تفاوت آماری معناداری وجود ندارد ( 05/0 P> ). بنابراین الگوی موردنظر می تواند در ارتقاء آموزش بهداشت و توسعه سلامت دانش آموزان نقش به سزایی داشته باشد.
۱۱.

بررسی رابطه آمایش استراتژیکی و ساختاری سازماندهی فضایی با کارافرینی پایدار دانشگاهی: مطالعه موردی پیام نور منطقه 2 ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی دانشگاهی تجاری سازی دانش مدیریت استراتژیک عوامل ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 200 تعداد دانلود : 714
براساس دیدگاه اغلب محققان، کارآفرینی دانشگاهی و سپس به مرحله تجاری درآوردن دانش، به ویژه در کشورهایی که فاقد سرمایه های اولیه ای نظیر نفت، طلا و ... می باشند یا در جوامعی که در آنها علی رغم وجود منابع اولیه قابل توجه، سازوکارهای لازم برای بهره گیری از آنها وجود ندارد، می تواند موثر باشد. با این وجود نظریه ها مدیریت ضعیف استراتژیک و عوامل ساختاری محدودکننده را دو عامل اصلی در جلوگیری از کارآفرینی معرفی کرده اند. از این رو مسئله تحقیق حاضر آگاهی از رابطه مدیریت استراتژیک و عوامل ساختاری با کارآفرینی دانشگاهی، و هدف، طراحی مدلی برای نشان دادن چگونگی این رابطه ها است. شیوه انجام پژوهش به صورت کمّی و توصیفی- تحلیلی بوده است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه هایی بوده که توسط محقق تهیه شده است. جامعه آماری شامل کلیه واحدهای دانشگاهی پیام نور منطقه 2 کشور (48 واحد) است که به صورت سرشماری مطالعه شده اند. داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس تحلیل شدند. یافته ها نشان داده اند که رابطه معناداری میان کلیه متغیرها و مولفه های وجود دارد. محقق در پایان، کوشیده است مدلی را طراحی کند که بالاترین درجه تبیین کارآفرینی دانشگاهی را به دست دهد. این مدل با استفاده از شبکه عصبی تحلیل شد. یافته ها حاکی از برازش بسیار بالای مدل می باشد. به این ترتیب نتیجه پژوهش این بوده است که می توان مدلی را طراحی نمود که به واسطه آن در مسیر توسعه کارآفرینی دانشگاهی با ایجاد بهبود در مدیریت استراتژیک و عوامل ساختاری گام برداشت.
۱۲.

The impact of university education on women social resilience for development of small and medium enterprises(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: university education social resilience job creating small and medium enterprises

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 978 تعداد دانلود : 819
Introduction: This research aimed the effectiveness the dimensions of university education on women's social resilience to develop small and medium enterprises. Methodology: The research was applied in terms of purpose and an exploratory blend in terms of the method type. The statistical population of the study in the qualitative section of the research included all faculty members, and in the quantitative phase, all female graduates of the Governmental and Azad universities in Babolsar, Ramsar, Babol, Behshahr, Joybar, Chalous, Sari, Savadkouh, Noor, Noshahr, Neka, Amol, Tonekabon, Ghaemshahr, and محمودabad. Through the qualitative section, the purposeful sampling method was utilized and the sample size was determined based on the saturation law of 15 individuals. In the quantitative section regarding the unlimited size of the society, 384 individuals were selected as sample using the cluster random sampling method. The measurement tool consisted of two researcher-made questionnaires based on the data obtained from theoretical foundations and interviews with the due experts in which included a 28 questions on university education with the aim of identifying small and medium enterprises and 35 questions on social resilience. In order to analyze the data, in addition to the encoding, the descriptive statistics indices (mean and standard deviation) and the inferential statistics indices (confirmatory and exploratory factor analysis) were used in the framework of structural equations using the SPSS21 and Amos software. Findings: The results of structural equations showed that entrepreneurship education, university in-service training programs, virtual education, formal education, side skills training, and basic work and theoretical education affect the social resilience of graduated women. In addition, according to the standardized regression coefficients (β), in-service training programs with an impact level of 0.510 had the most impact and formal education with the effect of 0.264 had the least effect on the social resilience of female graduates of Universities of Mazandaran. Conclusion: Based on the findings of the research, the decision makers and the appropriate policies of the university administrators help to make more and better university education to promote social resilience of their students.
۱۳.

تاثیر مهارت های نفوذ سازمانی بر استراتژی های تصمیم گیری در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارائه مدل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مهارت های نفوذ استراتژی های تصمیم گیری سازمان آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 976
هدف این پژوهش تاثیر مهارت های نفوذ سازمانی بر استراتژی های تصمیم گیری در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارائه مدل بود این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و معاونین ادارات آموزش و پرورش و مدیران دبیرستان های استان مازندران در سال 1397 که دارای حکم رسمی بوده و تعداد آنها 1412 می باشند که با استفاده از جدول کرجسی مورگان و روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای بر اساس سمت، تعداد 306 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. که آمار آنها به تفکیک برای جامعه مدیران 58 نفر، معاونین 116 نفر و مدیران دبیرستان ها132نفر می باشد. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد بود. به منظور محاسبه پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (نفوذ سازمانی برابر 76/0 و برای استراتژی های تصمیم گیری برابر 87/0) پایایی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها با توجه به سؤال های پژوهش از روش-های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارهای Excel وSpss و Amos استفاده شد. نتایج نشان داد که با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی3 بعد اصلی مهارت های نفوذ سازمانی شامل، توانایی شبکه سازی، نفوذ بین فردی، هوشیاری اجتماعی و 2 بعد اصلی استراتژی های تصمیم گیری، منطقی بودن و احساسی بودن شناسایی شد. همینطور ابعاد مهارت های نفوذ سازمانی بر استراتژی های تصمیم گیری اثر قابل توجهی دارد و بخش مهمی از استراتژی های تصمیم گیری در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران مربوط به ابعاد مهارت های نفوذ سازمانی می باشد.
۱۴.

ارزیابی عوامل مؤثر بر اعتماد به بانکداری تلفن همراه با تمایل مصرف کنندگان به استفاده از آن

کلید واژه ها: اعتماد به بانک داری تلفن همراه کیفیت خدمات کیفیت اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 724 تعداد دانلود : 791
هدف اصلی از انجام این تحقیق ارزیابی عوامل مؤثر بر اعتماد به بانکداری تلفن همراه با تمایل مصرف کنندگان به استفاده از آن در شعب بانک ملت شهر ساری می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان بانک ملت می باشند که تجربه استفاده از بانک داری تلفن همراه را داشته باشند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی بوده است و همچنین بر مبنای شیوه گردآوری داده ها، تحقیق حاضر کمی است که به کمک پرسشنامه داده های تحقیق گردآوری شده است نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان، تعداد 384 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و جهت آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف، و ضریب همبستگی اسپیرمن برای تعیین رابطه بین متغیرهای تحقیق به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که عوامل تأثیرگذار بر اعتماد مصرف کنندگان به بانک داری تلفن همراه، با تمایل مصرف کنندگان به استفاده از بانک داری تلفن همراه ارتباط مثبت و معناداری دارد.
۱۵.

Studying the status of spiritual leadership, resilience and excellence and prioritize this aspect from the viewpoint of faculty members of Islamic Azad University, Khorasan Razavi(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: spiritual leadership resiliency Organizational Excellence

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 100 تعداد دانلود : 134
Purpose: This research was done to study the status of spiritual leadership dimensions, resilience, and organizational excellence and prioritize these dimensions from the viewpoints of faculty members in Islamic Azad University of Khorasan Razavi. Methodology: The research is an applied one in terms of the purpose and reference type in terms of descriptive method. The statistical population consisted of 1200 faculty members in Islamic Azad University of Khorasan Razavi. 291 ones were selected as stratified random sampling method using the Kerjeci and Morgan formula. Validity of the questionnaires was confirmed by content validity. Also, regarding the prioritization of the dimensions of the variables, the difference among the ranks is significant, so that in the case of spiritual leadership, faith aspect has the highest rank and then there are aspects of perspective, meaningfulness, performance feedback, membership, and love for friendship. Findings: In the case of resilience, the aspect of positive acceptance of change and the secure relationships have the highest rank and then, respectively, there are aspects of the dimensions of the perception of individual competence, control, trust in individual instincts, and spiritual influences. Discussion: In the case of organizational excellence, the leadership dimension has the highest rank, followed by the dimensions of customer outcomes, community results, policy and strategy, key performance outcomes, processes, employees, results of employees and business partners.
۱۶.

ارایه مدلی جهت تبیین تاثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی بر اساس دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری معنوی تاب آوری تعالی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 675 تعداد دانلود : 297
این پژوهش با هدف ارایه مدلی جهت تبیین تأثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی بر اساس دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی صورت گرفته است. برای انجام تحقیق از روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی استفاده گردید. جامعه آماری تمام اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی به تعداد 1200 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 291 نفر به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق سه پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005)، پرسشنامه تاب آوری کورنر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه تعالی سازمانی مولر (2000) گردآوری شد. روایی پرسشنامه ها به صورت روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت ؛ پایایی ابزارها در پرسشنامه رهبری معنوی (94/.)، تاب آوری (87/.) و تعالی سازمان (83/.) با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمونT و آزمون فریدمن) استفاده گردید. با بررسی و تحلیل نتایج حاصل از تحقیق مشخص گردید که تاب آوری و رهبری معنوی بر تعالی سازمان تاثیر دارند در خصوص اولویت بندی ابعاد متغیرها، در مورد رهبری معنوی بعد ایمان دارای بالاترین رتبه و پس از آن به ترتیب ابعاد چشم انداز، معناداری، بازخور عملکرد، عضویت و عشق به نوع دوستی قرار دارند. در مورد تاب آوری بعد پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن دارای بالاترین رتبه و پس از آن به ترتیب ابعاد تصور از شایستگی فردی، کنترل، اعتماد به غرایز فردی و تأثیرات معنوی قرار دارند و در مورد تعالی سازمان نیز بعد رهبری دارای بالاترین رتبه و پس از آن به ترتیب ابعاد نتایج مشتریان، نتایج جامعه، خط مشی و استراتژی، نتایج کلیدی عملکرد، فرآیندها، کارکنان، نتایج کارکنان و شرکای تجاری قرار دارند. در مورد تاثیر ابعاد رهبری معنوی و ابعاد تاب آوری بر تعالی سازمان مشخص گردید که به لحاظ آماری رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم دارد لذا بر اساس موارد ذکر شده میتوان نتیجه گرفت که هرچه ابعاد رهبری معنوی و ابعاد تاب آوری درسازمانی بالاتر باشد تعالی سازمان افزایش خواهد بود.
۱۷.

تأثیر شایستگی اخلاقی مدیران بر آموزش نیروی انسانی در دانشگاههای آزاد اسلامی غرب استان مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شایستگی اخلاقی آموزش نیروی انسانی مهارت حل مسأله مهارت منطقی مهارت تصمیم گیری اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 486 تعداد دانلود : 957
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شایستگی اخلاقی بر آموزش نیروی انسانی از منظر اساتید دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران شامل واحدهای نور، چالوس، تنکابن، رامسر و محمودآباد در سال 1395 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 274 نفر از اعضای هئیت علمی تمام وقت دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده 160 نفر بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شایستگی های اخلاقی ویتون (2007) و آموزش کارکنان نجفی زاده (1393) انجام گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، جهت بررسی اطلاعات و آزمودن سوال ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS 2 انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی سوال های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت یافته های پژوهش تأثیر شایستگی اخلاقی و مولفه های آن شامل دانش موضوعی، مهارت های منطقی، مهارت های حل مساله، مهارت های تدافعی و مهارت های رسیدن به اجماع و خودآگاهی را بر آموزش نیروی انسانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران مورد تأیید قرار داد.
۱۸.

ارائه مدل شایستگی اخلاقی با رویکرد اسلامی در دانشگاه های آزاد استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی در شناخت اخلاقی شایستگی در حساسیت اخلاقی و شایستگی در تصمیم گیری اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 706 تعداد دانلود : 59
هدف این پژوهش ارائه مدل شایستگی اخلاقی با رویکرد اسلامی در دانشگاه های آزاد استان مازندران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی، بود که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. گروه دوم جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد استان مازندران که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 420 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. همچنین، به منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد و به منظور محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی از طریق تحلیل محتوا و در بخش کمّی از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی و نمودار) و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای) استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های شایستگی اخلاقی با رویکرد اسلامی، شامل شایستگی در شناخت اخلاقی، شایستگی در حساسیت اخلاقی و شایستگی در تصمیم گیری اخلاقی است.
۱۹.

ارائه الگوی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثربخشی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی الکترونیک اثربخشی سازمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 418 تعداد دانلود : 702
این پژوهش با هدف ارائه الگویی جهت تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثربخشی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان طراحی و اجرا شده است. پژوهش حاضر از نظر نحوه گرد اوری داده ، موضوع مورد بررسی، هدف، ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها ، شیوه انتخاب و دستیابی به جامعه اماری ، زیر گروههای آن و نیز ازمودنیها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران، معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش اداره کل و شهرستان های استان گلستان در سال تحصیلی 95- 1394 به تعداد 763 نفر تشکیل داد. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 256 نفر محاسبه گردید.برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در روش میدانی، پرسشنامه بسته پاسخ با 65 گویه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم گردید. داده های جمع آوری شده در محیط spss طبقه بندی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از جداول فراوانی و محاسبه شاخص ها استفاده گردید. برای ارائه الگو از نرم افزار مدل سازی LISREL در قالب توصیف و تحلیل استفاده شد.بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده تایید آن توسط تحقیقات قبلی و نظریه های موجود، می توان نتیجه گرفت که چارچوب ارائه شده از پشتوانه نظری، تجربی و اعتبار کافی برخوردار بوده و اجرای آن به منظور افزایش اثربخشی سازمان پیشنهاد می گردد.
۲۰.

شناسایی ابعاد فن آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تصویر سازمانی دانشگاه فن آوری اطلاعات اینترنت رسانه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 699 تعداد دانلود : 504
دانشگاه ها با به کارگیری فن آوری های نوین و شناسایی عوامل مؤثر در آن، می توانند در ایجاد تصویر سازمانی مثبت بکوشند و به درجات عالی پیشرفت دست یابند. لذا، تحقیق حاضر، با هدف شناسایی عوامل فن آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی، از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های استان گلستان می باشد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای بر حسب واحد دانشگاهی انجام شد که طی آن 379 دانشجو با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد. یافته ها نشان داد که از نظر دانشجویان عوامل فن آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب در هفت بعد به این شرح قرار دارد: اینترنت و رسانه ها، و سیستم های هوشمند، وب سایت دانشگاه، نرم افزارهای آموزشی، اتوماسیون، محیط فیزیکی، و سیستم های نظارتی. در میان عوامل مذکور، بیشترین سهم متعلق به بعد اینترنت و رسانه ها (با واریانس 10/459) بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان