تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

مطالعات علوم اجتماعی ایران سال نهم پاییز 1391 شماره 3 (پیاپی 34) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

مقایسه کیفیت زندگی زنان شرکت کننده در ورزش های همگانی و زنان غیر فعال در این زمینه ( منطقه 3 تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی ورزش همگانی بهزیستی بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 691 تعداد دانلود : 13
هدف  پزوهش حاضر ، مقایسه 6 جنبه از کیفیت زندگی افراد شرکت کننده و افراد غیر شرکت کننده 60-20 ساله در ورزش همگانی  شهر تهران میباشد...
۲.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت از کیفیت زندگی(مطالعه موردی شهروندان 30 سال وبالاتر شهر نور آباد ممسنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مشارکت اجتماعی سرمایه ی اجتماعی انسجام اجتماعی شبکه روابط اجتماعی هنجارمندی کیفیت زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 512 تعداد دانلود : 714
رضایت از کیفیت زندگی دارای مغهوم ذهنی و عینی است که ادراک افراد از موقعیت خود بر اساس نظام فرهنگی اهمیت دارد.  سرمایه اجتماعی نیز عضویت در شبکه هایی که مبتنی بر مجموعه ای از هنجارها و ارزش های مشترک است...
۳.

بررسی میزان اقتدارگرایی فرهنگیان با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و عوامل موًثر بر آن در بین فرهنگیان شهرستان قوچان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اقتدارگرایی تحول بنیادین آموزش وپرورش پیگیری منافع تمایل دستیابی به اهداف فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 219 تعداد دانلود : 784
اقتدارگرایی ، ازجمله مقولاتی است که در رشته های مختلف به خصوص جامعه شناسی مورد توجه قرار گرفته است.هدف اقتدارگرایی ، قدرت طلبی است و...
۴.

بررسی فضاهای شهری ومیزان احساس نابرابری از خدمات و امکانات شهری در بین شهروندان مناطق مختلف شهرتبریز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فضاهای شهری پایگاه اجتماعی - اقتصادی احساس نابرابری نابرابری اجتماعی امکانات شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 357
مردم جامعه بیشتر از آنکه از نابرابری واقعی رنج ببرند، از احساس ذهنی یا نابرابری اذراک شده رنج میبرند. احساس ذهنی نابرابری با نابرابری واقعی تفاوت دارد و باعث نارضایتی شدید در بین افراد جامعه می شود...
۵.

بررسی نقش سبک زندگی بر میزان مسئولیت پذیری دبیران شهر ملکان در سال تحصیلی 91 - 1390(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری سبک زندگی دبیران ملکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 996
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک زندگی دبیران با میزان مسئولیت پذیری آنان در شهرستان ملکان می باشد. سبک های زندگی عنصری مهم در ترسیم کردن آینده دنیای افراد هستند و لازم است..
۶.

مدیریت تنش شغلی کارکنان سازمان های کوچک تولیدی مطالعه موردی (شرکت های کوچک تولید کننده قطعات صنعتی شهر تبریز)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تنش شغلی مدیریت تنش شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 966
اگر چه عده ای از صاحب نظران، تنش تنش شغلی را الزاماٌ مخرب نمی دانند اما اکثر پژوهشگران معتقدند که آن برهم زننده بهداشت روانی است و در شرایط فعلی سازمان ها، یکی از مشکلات مدیران می باشد...
۷.

تبیین نقش عدالت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی( مطالعات موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی عدالت توزیعی عدالت رویه ای عدالت مراوده ای عدالت اطلاعاتی رفتار شهروندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 610 تعداد دانلود : 944
هدف اصلی این تحقیق، تبیین نقش ادراک عدالت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی می باشد. فرضیه های پژوهش با توجه به ابعاد عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای و عدالت اطلاعاتی) و...
۸.

بررسی عوامل دموگرافیک مرتبط با رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رضایت شغلی، روانشناسی سازمانی، کارکنان دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 437
هدف : احساس رضایتمندی شغلی از اساسی ترین موًلفه های بهداشت روان، پویایی، کارآمدی و خلاقیت شاغلین هر شغل و حرفه ای است...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴