تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

مطالعات علوم اجتماعی ایران سال نهم پاییز 1391 شماره 3 (پیاپی 34)

مقالات

۱.

مقایسه کیفیت زندگی زنان شرکت کننده در ورزش های همگانی و زنان غیر فعال در این زمینه ( منطقه 3 تهران)

تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۲۹۸
هدف  پزوهش حاضر ، مقایسه 6 جنبه از کیفیت زندگی افراد شرکت کننده و افراد غیر شرکت کننده 60-20 ساله در ورزش همگانی  شهر تهران میباشد...
۲.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت از کیفیت زندگی(مطالعه موردی شهروندان 30 سال وبالاتر شهر نور آباد ممسنی

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۳
رضایت از کیفیت زندگی دارای مغهوم ذهنی و عینی است که ادراک افراد از موقعیت خود بر اساس نظام فرهنگی اهمیت دارد.  سرمایه اجتماعی نیز عضویت در شبکه هایی که مبتنی بر مجموعه ای از هنجارها و ارزش های مشترک است...
۳.

بررسی میزان اقتدارگرایی فرهنگیان با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و عوامل موًثر بر آن در بین فرهنگیان شهرستان قوچان

تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۳۰۶
اقتدارگرایی ، ازجمله مقولاتی است که در رشته های مختلف به خصوص جامعه شناسی مورد توجه قرار گرفته است.هدف اقتدارگرایی ، قدرت طلبی است و...
۴.

بررسی فضاهای شهری ومیزان احساس نابرابری از خدمات و امکانات شهری در بین شهروندان مناطق مختلف شهرتبریز

تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۲
مردم جامعه بیشتر از آنکه از نابرابری واقعی رنج ببرند، از احساس ذهنی یا نابرابری اذراک شده رنج میبرند. احساس ذهنی نابرابری با نابرابری واقعی تفاوت دارد و باعث نارضایتی شدید در بین افراد جامعه می شود...
۵.

بررسی نقش سبک زندگی بر میزان مسئولیت پذیری دبیران شهر ملکان در سال تحصیلی 91 - 1390

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک زندگی دبیران با میزان مسئولیت پذیری آنان در شهرستان ملکان می باشد. سبک های زندگی عنصری مهم در ترسیم کردن آینده دنیای افراد هستند و لازم است..
۶.

مدیریت تنش شغلی کارکنان سازمان های کوچک تولیدی مطالعه موردی (شرکت های کوچک تولید کننده قطعات صنعتی شهر تبریز)

تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۳
اگر چه عده ای از صاحب نظران، تنش تنش شغلی را الزاماٌ مخرب نمی دانند اما اکثر پژوهشگران معتقدند که آن برهم زننده بهداشت روانی است و در شرایط فعلی سازمان ها، یکی از مشکلات مدیران می باشد...
۷.

تبیین نقش عدالت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی( مطالعات موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل)

تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۲۸۳
هدف اصلی این تحقیق، تبیین نقش ادراک عدالت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی می باشد. فرضیه های پژوهش با توجه به ابعاد عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای و عدالت اطلاعاتی) و...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴