تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد خلخال 1384 شماره 1 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تغییرات اجتماعی و ضرورت و اتفاق - آینده نگری و برنامه ریزی اجتماعی :(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

بررسی مبانی تشکل های مردمی، موانع مشکلات و اهمیت آن ها در مدیریت بحران ناشی از بلایای طبیعی (مورد زلزله)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

رهیافت های هنر در جامعه با تأکید بر نظریه جامعه شناسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴