تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد خلخال) سال پنجم تابستان 1388 شماره 1 (پیاپی 21) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب شغل فارغ التحصیلان مراکز فنی و حرفه ای: مورد مطالعه شهرکرمانشاه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۴۸
آموزش فنی و حرفه ای فعالیت هایی است که فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده می کند و یا کارائی و توانایی افراد را در انجام کارها افزایش می دهد. کارآموزان فنی و حرفه ای باید در مشاغل مربوط به رشته تحصیلی خود و یا مشابه آن اشتغال داشته باشند. هدف این مقاله شناسایی والویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب شغل فارغ التحصیلان مراکز فنی و حرفه ای در شهر کرمانشاه می باشد.روش مطالعه در این مقاله پیمایش بوده جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه ی آماری در این مطالعه کلیه ی فارغ التحصیلان رشته های فنی و حرفه ای شهر کرمانشاه می باشد که در زمان تکمیل پرسشنامه جذب بازارکار شده اند که تعداد آنها برابر 2350 نفر می باشند. از جامعه آماری نمونه ای 600 نفر به شیوه ی تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیات از آزمونهای ناپارامتری Vکرامر، آزمون tau-bکندال، آزمون گاما و ضریب همبستگی اسپیرمن و همچنین آزمون سمیرنو کولموگروف استفاده به عمل آمده است.نتایج به دست آمده از این تحقیق که با استفاده از آماره های ناپارامتریک تجزیه و تحلیل شد، نشان می دهد که بین متغیرهایی چون جنسیت، وضعیت تأهل پاسخگویان، میزان تخصص و مهارت فارغ التحصیلان، سن آنها و مقطع تحصیلی آنها ارتباط معناداری وجود دارد
۲.

امنیت اجتماعی و حضور مسافران در سواحل مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۰
امروزه توسعه ی جهانگردی در کشورهای مختلف چه به لحاظ اقتصادی و چه از جنبه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه  تقریباً همه ی کشورهای عالم قرار گرفته است. اگر بخواهیم صنعت گردشگری برای منطقه منبع درآمد خوبی باشد، باید ارگان های مختلف حمایت لازم را جهت توسعه ی صنعت گردشگری به عمل آورند و برای امنیت گردشگران و آسیب های اجتماعی در سطح استان اهمیت زیادی قائل شوند. امنیت به مسائل کلیدی از صنعت گردشگری تبدیل شده است و مدیریت معقول باید تلاش کند تا محیط امنی فراهم آورد، چون مناطق گردشگری معمولاً شلوغ  و پرازدحام هستند باید به گردشگران اطلاعات لازم را ارائه داد و آن ها را راهنمایی کرد و مورد حمایت قرار داد. برای آنها باید پلیس گردشگری در نظر گرفت. که وظیفه ی آنان فقط حمایت از گردشگران و فراهم آوردن امنیت آنها می باشد. نگارنده سعی نموده است در قالب تئوری ها و نظریه های  اجتماعی اشاره ای به بحث پیامدهای منفی گردشگری از جوانب فرهنگی و اجتماعی همچون مشکلات اقتصادی، خودنمایی، تداخل فرهنگی، تغییر در الگوی مصرف  بپردازند. روش مطالعه و تحقیق با توجه به نوع موضوع استفاده ازمنابع اسنادی و کتابخانه ای می باشد و گزارش های آماری همراه  با توصیف و تحلیل می باشد
۳.

بررسی میزان و رابطه ی امنیت اجتماعی و همگرایی قومیت های آذری و کرد در شهر ارومیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
امنیت اجتماعی و همگرایی قومی یکی از مهمترین مؤلفه های امنیت پایدار محسوب می شود. در شهر ارومیه که قومیت های مختلف با آداب و رسوم و ارزش های قومی خاص زندگی می کنند؛ این دو متغیر اهمیت اساسی دارد. توسعه و پیشرفت چنین جامعه ای در وهله ی اول به میزان امنیت و همگرایی موجود در بین قومیت ها بستگی دارد. در شهر ارومیه دو قومیت آذری و کردی بیشترین جمعیت را تشکیل می دهند و میزان امنیت اجتماعی و همگرایی قومی آنها نقش مهمی در توسعه و امنیت شهر دارد.  لذا هدف این پژوهش، بررسی میزان و رابطه امنیت اجتماعی و همگرایی قومیت های آذری و کرد در شهر ارومیه بوده است. برای این منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، از بین شهروندان ارومیه، نمونه ای به تعداد 450 نفر (315 نفر از قومیت آذری، 135 از قومیت کردی بر اساس نمونه گیری طبقه ای) شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه 24 سؤالی محقق ساخته امنیت اجتماعی و همگرایی قومی جمع آوری گردیده است. یافته های به دست آمده نشان داد که 1- میزان احساس امنیت اجتماعی قومیت های آذری و کرد در شهر ارومیه با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد(01/0>P2- میزان احساس همگرایی قومی قومیت های آذری و کرد در شهر ارومیه با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد (01/0>P. 3- بین احساس امنیت اجتماعی و همگرایی قومی در هر دو قومیت آذری و کرد  شهر ارومیه ضریب همبستگی معنادار وجود دارد (01/0>P. 4- میانگین امنیت اجتماعی و همگرایی هر دو قومیت با میانگین ماکزیمم تفاوت معنادار دارد (01/0>Pنتایج این تحقیق نشان داد که در شهر ارومیه دو قومیت آذری و کرد تقریباً به یک میزان احساس امنیت اجتماعی (به میزان زیاد) و همگرایی (به میزان متوسط) با یکدیگر دارند و همچنین در هر دو قومیت، بین این دو متغیر رابطه ی مستقیم و معنادار وجود دارد یعنی زمانی که احساس امنیت اجتماعی بالا می رود احساس همگرایی بین قومیت ها هم بالا می رود و بالعکس
۴.

بررسی عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان هیجده سال به بالا در شهر بافت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۴۸
هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان هیجده سال به بالا در شهر بافت می باشد حجم نمونه آن 330 نفر است متغیرهای مورد بررسی این پژوهش شامل سطح تحصیلات، پایگاه اجتماعی، سن و درآمد می باشد. این تحقیق پیمایشی است و علاوه بر پرسشنامه در انجام این تحقیق از ابزار کتابخانه و اسناد و مدارک برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و روش های آماری مورد استفاده برای توصیف و تفسیر داده ها و اطلاعات به دست آمده شامل توزیع فراوانی و درصدگیری و آزمون فرض و همچنین روش کای اسکوئر است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین سن و نوع خشونت علیه زنان رابطه معنی داری وجود دارد و هرچه زنان سنشان بالاتر باشد خشونت علیه آنان بیشتر خواهد بود 78/38 درصد از زنان توسط همسرانشان مورد خشونت فیزیکی (بدنی) قرار گرفته ، و 51/61 درصد از زنان اصلاً توسط همسرشان مورد خشونت فیزیکی قرار نگرفته اند. خشونت فیزیکی بوسیله ی شاخص های متعدد سنجش شده است. بین درآمد و میزان خشونت علیه زنان رابطه معنی داری وجود ندارد یعنی هرچه درآمد مرد بالاتر باشد میزان خشونت او کمتر نخواهد بود. بین پایگاه اجتماعی و خشونت علیه زنان رابطه معنی داری وجود دارد یعنی زنانی که شاغل باشند کمتر تحت خشونت قرار می گیرند که 39/69 درصد زنان مورد مطالعه شاغل بودند بین تحصیلات و خشونت علیه زنان رابطه معنی داری وجود ندارد و تحصیلات زنان مانع خشونت علیه آنان نمی شود که 47/86 درصد زنان مورد مطالعه باسواد بودند
۵.

رابطه بین عوامل اجتماعی- جمعیتی و محرک های غذایی جوانان مطابق با رویکرد بازاریابی اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۳۵
امروزه بازاریابی اجتماعی به طور گسترده ای توسط سازمان ها، شرکت ها و حتی دولت ها در زمینه های گوناگونی چون: محیط زیست، بهداشت و درمان و سلامت مورد استفاده قرار می گیرد.در این تحقیق حوزه ی سلامت و بحث چاقی که در دهه ی اخیر موجب بروز مشکلات فردی و اجتماعی بسیاری در دنیا گردیده انتخاب شده است و رابطه بین 5 عامل اجتماعی جمعیتی: نوع زندگی، جنسیت، سن، میزان درآمد و ساعات کاری بر روی محرک های غذایی جوانان سنجیده می شود. محرک های غذایی جوانان براساس تحقیقات گذشته به 9 دسته: منافع سلامتی، نیازهای احساسی، راحتی(آرامش خاطر)، قیمت، اهمیت کنترل وزن، حالت و خلق، نگرانی اخلاقی، محتوای طبیعی تقسیم شده است. این تحقیق به دنبال آن است تا رابطه ی بین 5 عامل اجتماعی - جمعیتی را با محرک های غذایی جوانان مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق میدانی از نوع توصیفی - تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه، تحت طیف لیکرت استفاده شده است. نمونه های جامعه آماری در این تحقیق از میان جوانان 18 تا 24 سال شهر رشت انتخاب شد که پس از گردآوری پرسشنامه، داده های به دست آمده به وسیله ی آزمون کای- دو و به کمک نرم افزارSPSSمورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر وجود ارتباطبینسن، میزان درآمد و میزان ساعات کار در هفته افراد با محرک های غذایی و عدم وجود رابطه بین نوع زندگی و جنسیت افراد با محرک های غذایی جوانان بود.
۶.

بررسی بیگانگی فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن در بین جوانان شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۲۴
در مقاله ی حاضر نتایج حاصل از یک مطالعه ی میدانی در باب بیگانگی فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن در میان جوانان شهر تهران ارایه شده است.بنیان های نظری تحقیق بر نظریه ی انتقاد اجتماعی فیردنبرگ، فروم و هابرماس، نظریه انزوای ارزش سیمن، اسکلیر، هاینمن و نظریه ی آنومی (بی هنجاری) اسرول، نتلر و فئورلیچ استوار است. با استفاده از روش پیمایش و پرسشنامه ی محقق ساخته بر روی 384 نفر از جوانان واقع در سن 30-20 سال ساکن در شهر تهران که از طریق نمونه گیری خوشه ای با سطح خطای 5% و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده بود اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق جمع آوری گردید. جهت احتساب اعتبار(روایی) مقیاس ها و شاخص ها از روش اعتبار صوری و جهت تعیین پایائی (Reliability)آنها از ضریب آلفای کرونباخ با دامنه ی صفر تا یک استفاده شده است.نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که متغیرهای فردگرایی حاکم بر جامعه، ابزاری بودن تعاملات اجتماعی، ناکارآمدی نهادهای اجتماعی کننده، ناهمسوئی و تعارض اهداف و ارزش های فرهنگی و نوع طبقه ی اجتماعی رابطه ی معنی داری را با بیگانگی فرهنگی جوانان نشان داده است. مع الوصف رابطه ی معنی داری میان متغیر بیگانگی فرهنگی و متغیرهای جنس، سطح تحصیلات، وضعیت شغلی و نوع وسایل ارتباط جمعی به دست نیامد.نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه متغیر وابسته با هر یک از متغیرهای مستقل نیز مبین آن است که در مجموع متغیرهای فردگرایی، ابزاری بودن تعاملات اجتماعی، ناکارآمدی نهادهای اجتماعی کننده، نوع طبقه ی اجتماعی و ناهمسویی ارزش ها و هدف های فرهنگی 81 درصد از واریانس و تغییرات بیگانگی فرهنگی جوانان را تبیین می کند
۷.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت مردمی در سازمان های غیردولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۸۰
پژوهش حاضر به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت مردمی در سازمان های غیردولتی می پردازد و از آن جا که مشارکت مردمی یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه سازمان های غیردولتی بوده، ضرورت چنین مطالعه ای بیش از پیش احساس می شد.جامعه ی آماری این تحقیق را مردم عادی در گروه سنی64-25 سال تحت پوشش سازمان های غیردولتی در 16 شهرستان استان مازندران که در مناطق شهری ساکن هستند، تشکیل داده اند. حجم نمونه، از طریق فرمول کوکران برابر با 400 نفر محاسبه گردید که با استفاده ازروش نمونه گیری طبقهای متناسب استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، نشان می دهد که رابطه ی معناداری بین متغیرهای باور به کار گروهی، اعتماد اجتماعی، شناخت مردم از سازمان های غیردولتی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با  متغیر وابسته ( مشارکت مردم در سازمان های غیردولتی)، با اطمینان 99/0 درصد و سطح خطای کمتر از 01/0 درصدوجود داشته است.هم چنین، براساس نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره و مقدار ضریب همبستگی چندگانه با R(63/0)، همبستگی آماری قوی بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج حاصل از روش تحلیل مسیر بدین قرار بوده است که مجموعه ی متغیر های مستقل، نیزتأثیر آماری معنی داری بر متغیر وابسته داشته اند.
۸.

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان(با تأکید بر سرمایه ی اجتماعی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۲۲
«مشارکت اجتماعی» فعالیت های داوطلبانه ی آگاهانه و ارادی است که از طریق آن ها اعضای یک جامعه در مناسبت های حیات اجتماعی خود شرکت دارند. یکی از عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی، سرمایه ی اجتماعی است که ظرفیت سازماندهی جمعی داوطلبانه برای حل مشکلات متقابل با مسایل عمومی را افزایش می دهد و در ایجاد نهادهای مدنی، شکل گیری جامعه مدنی و تکوین دموکراسی، حایز اهمیت فراوان است. مشارکت اجتماعی از طریق سازماندهی گروه ها، سرمایه ی اجتماعی جامعه را گسترش می دهد و گروه های فرعی و حاشیه ای را توانمند می سازد تا تأثیرگذاری بیشتری بر جامعه داشته باشند. در این مقاله مسأله و هدف محوری، شناخت نوع رابطه میان متغیر سرمایه ی اجتماعی و مشارکت اجتماعی دانشجویان می باشد. علاوه بر بررسی ریشه های جامعه شناختی مشارکت اجتماعی و سرمایه ی اجتماعی، عمده ترین تحولات نظری نیز با استناد به آثار اندیشمندانی چون کلمن، پاتنام و فوکویاما، دورکیم، پارسونز، لیپست و... بررسی شده است. سرمایه ی اجتماعی با سه شاخص جیمز کلمن یعنی اعتماد اجتماعی، نوع هنجارها، و آگاهی عملیاتی شد.  مشارکت اجتماعی نیز در دو بعد عینی و ذهنی سنجش شد.با روش پیمایشی و ابزار مصاحبه مبتنی بر پرسشنامه، 362 نفر از دانشجویان دانشکده ی مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال به روش نمونه گیری طبقه ای نامتناسب انتخاب شدند.روایی صوری و اعتبار پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.نتایج تحقیق می دهد که میزان سرمایه ی اجتماعی و مشارکت اجتماعی دانشجویان در حد متوسط قرار دارد. همچنین متغیرهایسرمایه ی اجتماعی، میزان استفاده از رسانه ها، احساس اثرگذاری و کارایی، بیگانگی اجتماعیو سنبه صورتمستقیم بر مشارکت اجتماعی تأثیر دارند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴