تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد خلخال 1385 شماره 8 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با رضایت مندی مددجویان از خدمات توانبخشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

تبیین رفتار مجرمانه نوجوانان بر اساس نوع خانواده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

بررسی نظریه زیباشناختی و صنعت فرهنگ در اندیشه آدورنو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴