تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد خلخال 1384 شماره 3 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۳.

" سنجش میزان گرایشات خانوارهای عشایری در زمینه اسکان و مشکلات موجود در عشایر عرب جرقویه"(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

بررسی تأثیر آموزش های مداوم بر اعتماد به نفس و رضایت شغلی پزشکان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

محله ها و روابط همسایگی، مکانیسمی ساختاری در ایجاد جرم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

اشتغال زنان و تغییر وضعیت زن در خانواده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴