تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

مطالعات علوم اجتماعی ایران سال چهاردهم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 53) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

رابطه میان نحوه و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با ازدواج جوانان تهرانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی اینترنت فیس بوک فضای مجازی ازدواج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 34 تعداد دانلود : 653
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر میزان و نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی با تأکید بر فیس بوک بر ازدواج و ملاکهای همسرگزینی جوانان دختر و پسر منطقه 6 تهران طراحی و اجرا شده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است.جامعه آماری 23500 نفر و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 200 نفر است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، میان میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با ملاکهای همسرگزینی جوانا ن تهرانی رابطه معناداری وجود ندارد. فرضیه ی رابطه میان نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی با ملاکهای همسر گزینی جوانان تهرانی، به اثبات رسید.  یافته ها مبین این است که معیار ازدواج در بین دو گروه جنسی دختر و پسر متفاوت نمی باشد. نتایج نشان داد میان سن و میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک رابطه قوی وجود دارد. نتایج نشان داد میان سن و نوع استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک ارتباط معنی دار وجود ندارد. همچنین میان تحصیلات و میزان استفاده از شبکه اجتماعی و میان تحصیلات و نوع استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک رابطه معنی داری وجود ندارد.
۲.

نابسامانی اجتماعی و تاثیر آن بر کجروی جنسی؛ مورد مطالعه شهر قم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نابسامانی اجتماعی کجروی جنسی مهاجرت شهر نشینی قم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 32
هدف پژوهش حاضر، بررسی نابسامانی اجتماعی با معرف های رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی، مهاجرت و تاثیر آن ها در جرم کجروی جنسی در شهر قم است. رشد شتابان جمعیت، مهاجرت های درونی و بیرونی، و رشدشهرنشینی، شهر و محلات آن را کانون مسایل اجتماعی می نماید و سامان اجتماعی شهر را با تغییرهای تند و بی نظمی رو در رو می کند که عامل بسیاری از جرم ها از جمله کجروی جنسی است. از روش اسنادی برای مطالعه رشد جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی بهره برده شد. از روش پیمایش برای جمع آوری داده ها، فرضیه آزمایی ومطالعه تاثیر نابسامانی بر انجام کجروی استفاده شد. جامعه آماری، شامل مجرم های 2 زندان قم با جرم کجروی جنسی است. از جامعه آماری زندان به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک با توجه به متغیرهای سن، تحصیلات و جرم با استفاده از فرمول کوکران با اعتماد 96/1، از 3500 مجرم، 346 نفر انتخاب شد. پایایی پرسشنامه 802/ بدست آمد0 مهاجرت به میزان 155/0، رشد جمعیت110/0، شهرنشینی142/0، بر جرم انحراف جنسی تاثیر داشتند. برای اجتناب از تاثیر عوامل نابسامانی بر جرم مورد بحث ما لازم است از مهاجرت های غیر ضرور، و با تنوع جمعیتی، همچنین سکونت های قومی در مناطق شهر با انگیزه های گوناگون جلوگیری شود. حل مشکل اجاره نشینان و خانه دار کردن آن ها به حل مشکل کمک می کند
۳.

بررسی تاثیر میزان استفاده از شبکه های مجازی بر هویت ملّی و دینی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی مجازی هویت ملی هویت دینی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 461 تعداد دانلود : 106
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت ملی و دینی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر اردبیل می باشد که تعداد آنها برابر 7554 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد نمونه آماری برابر 367 نفر بدست آمده است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظورگردآوری داده های موردنیاز، از پرسشنامه استاندارد هویت ملی (ایرانی) احمدی و پرسشنامه های محقق ساخته استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت دینی سراج زاده (1383) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و برای تحلیل فرضیات از آزمون T تک نمونه ای و ضریب رگرسیون تک متغیره استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت ملی در بین دانش آموزان بیشتر از حد متوسط است. همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت ملی دانش آموزان تاثیر منفی معنی داری دارد.
۴.

اسطوره زدایی در روایت های شبکه ی خبری BBC از خبرهای مذهبی و دینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اهانت به پیامبر دیپلماسی رسانه ای تحلیل روایت شبکه خبری بی بی سی فارسی پروپاگاندا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 169 تعداد دانلود : 399
این پژوهش در پی تحلیل روایت های خبری بی بی سی فارسی در خصوص پوشش خبری وقایع موسوم به اهانت به پیامبر توسط مجله کارتونی شارلی ابدو فرانسه است. به عبارت دیگر این پژوهش می کوشد نسبت به سیاست های خبری و رسانه ای در خصوص واقعه مورد نظر شناخت پیدا کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی روایت های تلویزیون BBCفارسیاز حادثه مجله کارتونی شارلی ابدو که هتک حرمت پیامبر اسلام بود، است. به همین منظور از نظریه های انتقادی حوزه خبر همچون چارچوب سازی، انگاره سازی و نظریه گفتمان و ایدئولوژی و نظریات مربوط به حوزه دیپلماسی استفاده شده است. برای گردآوری داده های این تحقیق از روش مشاهده و استفاده از اسناد دیداری در راستای شناسایی شاخص های مورد بررسی در روایت های تلویزیون BBCاستفاده شد. نتیجه بررسی ها نشان داد که رسانه های مختلف بر اساس سیاست های رسانه ای و خبری که دارند، در صدد برجسته سازی بخش هایی از خبر هستند که بتوانند مخاطب خود را جذب کنند و خبرهای خود را واقعی جلوه دهند و معمولا گرایشات سیاسی در این فرایند دخالت دارند.
۵.

بررسی میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه ای موردی:  زنان متأهل شهرستان مشکین شهر) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حقوق اجتماعی - قانونی کلیشه های جنسیتی مشارکت اجتماعی زنان متأهل مشگین شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 305 تعداد دانلود : 332
مطالعه حاضر به منظور شناخت میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن انجام گرفته است. بااتکاء به نظریه ها و  نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه موضوع مورد مطالعه، فرضیه هایی ناظر بر روابط بین متغیرهای پیش بین و ملاک مطرح گردید. جامعه آماری تحقیق، متشکل از کلیه زنان متأهل شهرستان مشکین شهر است که براساس فرمول کوکران، 385 نفر، به عنوان نمونه نهایی محاسبه شده است. با استفاده از روش پیمایش و شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، نمونه مورد مطالعه انتخاب و اطلاعاتموردنیازبابکارگیری پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده است. تجزیهوتحلیلاطلاعاتبااستفادهازنرمافزارآماری Spssصورتگرفتهاست. یافته ها نشان می دهد که میانگین میزان آگاهی از حقوق اجتماعی- قانونی در زنان متأهل مورد مطالعه، 80/44 است. از این میانگین، 30% از پاسخگویان دارای آگاهی کم، 7/44% دارای آگاهی متوسط و 2/25% دارای آگاهی بیشتری در زمینه حقوق اجتماعی- قانونی خود هستند. براساس نتایج بدست آمده از تحلیل های دومتغیره، متغیرهای سن، محل سکونت، وضعیت شغلی، تحصیلات، مشارکت اجتماعی، سرمایه فرهنگی، پذیرش کلیشه های جنسیتی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و ارتباط با دوستان با میزان آگاهی از حقوق اجتماعی- قانونی رابطه آماری معنی داری نشان داده اند. همچنین، نتایجرگرسیونیخطیچندمتغیرهنشانکه این متغیرها توانایی پیش بینی 44 درصد از تغییرات میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی را دارا هستند.  
۶.

ارزیابی قابلیت های جاذبه های فرهنگی و ارائه راهبردهای توسعه پایدار (مطالعه موردی: مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برنامه ریزی راهبردی گردشگری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تکنیک سوات (SWOT) مجموعه و خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 289 تعداد دانلود : 583
گردشگری از خدمات پیشرو در جهان امروز محسوب می شود. از طرفی در عصر حاضر محدودیت منابع و ضرورت توسعه پایدار چالشی نوین فراروی سازمان های مدیریت مقصد قرار داده است. از این رو سیستم مدیریت راهبردی و اولویت بندی عوامل کلیدی به منظورکسب مزیت رقابتی پایدار، جزو چالش های سازمان های گردشگری گردیده است. در این راستا، جاذبه ها به عنوان انگیزاننده و هسته اصلی محصولات گردشگری و همچنین بخش عرضه این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. پژوهش حاضر، راهنمایی کاربردی در زمینه ارزیابی موثر و کارآمد راهبردهای توسعه جاذبه ها برای برنامه ریزان و سیاستگذاران بخش گردشگری است که قصد دارند با استفاده از نظرسنجی به روش دلفی و بهره جویی از تکنیکSWOT به ارائه راهبردهای علمی و عملی در راستای توسعه ای سایت بپرازند. همچنین به منظور اولویت بندی استراتژی های تعیین شده از مدلAHP استفاده شده است. روش مطالعه پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی با ماهیت کاربردی می باشد. منطقه و مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. نتایج حاصل از اطلاعات به دست آمده مبین این بود که راهبرد رقابتی دارای برتری نسبی در مقایسه با استراتژی های چهارگانه می باشد.
۷.

آزمون مدلی از عوامل تأثیر گذار بر رفتارهای سیاسی در وزارت ورزش و فدراسیون ها در سال 1395(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ادراک از سیاست سازمانی رفتار سیاسی سازمان ورزشی اراده سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 638
هدف پژوهش طراحی و آزمون مدلی از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای سیاسی در صنعت ورزش بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ نحوه گردآوری داده ها پیمایشی است که به روش مطالعه میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان (1498) وزارت ورزش کشور و فدراسیون ها است؛ که از این بین به روش تصادفی ساده 705 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. گردآوری داده های کمی پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه صورت گرفت. کارکنان پرسشنامه های ماکیاول-گرایی، خودپایشی، کانون کنترل، استقلال شغلی، بازخورد، تنوع مهارت، ارتباط با مدیر، تمرکز، رسمیت، مشارکت در تصمیم گیری، عدالت رویه ای و ادراک از سیاست سازمانی را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از نرم افزارهای SPSS ویراست 19 و PLS استفاده شد. یافته ها نشان دادند که مدل پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. به علاوه نقش میانجی گری ادراک از سیاست سازمانی و نقش تعدیل گری اراده سیاسی مورد تایید قرار گرفت. در سازمان ها سیاست یک واقعیت زندگی است. آنان که نتوانند متوجه رفتارهای سیاسی شوند نمی توانند این واقعیت را درک کنند که سازمان یک سیستم سیاسی است. لذا سازمان ها باید به سمت سیاسی شدن سوق پیدا کنند و مدیران در جهت این مهم تلاش های لازم را به عمل آورند تا بتوانند به اهداف سازمانی نائل آیند.
۸.

جامعه شناسی به مثابه هنر: نگاهی انتقادی به طبقه بندی علوم اجتماعی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: جامعه شناسی هنر فلسفه جامعه شناختی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 450 تعداد دانلود : 229
شاید یکی از بزرگترین معضلات در فهم علوم اجتماعی، مسئله طبقه بندی دانش ها است. به عبارت دیگر، اگر ما بخواهیم علوم اجتماعی را به حسب رویکردها و بینش ها و چهارچوب ها و موضوعات آن ها طبقه بندی کنیم، آنگاه یکی از ضروری ترین پرسش ها این است که آیا «سوسیولوژی» همان جامعه شناسی یا شناخت جامعه است یا از اساس ما با پدیده ای دیگر روبرو هستیم گه ذهن ایرانی به محتوای آن هنوز پی نبرده است؟ به زبان دیگر، آیا سوسیولوژی یک بینش و آن هم از نوع «هنری» نیست؟ البته برای تمییز دادن این مفهوم ما نیازمند خوانش جدیدی از «سوسیولوژی» و «هنر» هستیم. زیرا فهم های متعارف از سوسیولوژی به مثابه جامعه شناسی دارای اشکالات بنیادی است که در حوزه نظری ایران به آن کمتر پرداخته شده است. از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که سوسیولوژی به مثابه «هنر» نیز مفهومی پروبلماتیک است، زیرا «هنر» در معنای مصطلح آن مقصود ما را نمی رساند بل باید «هنر» را به مثابه یک بینش و فراسوی معانی مصطلح آن مفهوم سازی کنیم. برای فهم این پرسش، تلاش کرده ایم جامعه شناسی را به مثابه «هنر» تقریر کنیم و نتایج این بحث شاید بتواند در رویکرد ما نسبت به مفهوم سازی «امر اجتماعی» یاری برساند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴