تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد خلخال 1384 شماره 7 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تقدیر گرایی و عوامل مؤثر بر آن سنجش میزان تقدیر گرایی در زنان بالغ شهرهای مراکز استان های کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

بررسی نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر قانون گرایی شهروندان تبریز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

بررسی میزان بهرمندی از اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خلخال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۳ تعداد دانلود : ۵۳۶
۶.

بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی و اقتصادی - اجتماعی صنعت توریسم در توسعه اقتصادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴