تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد خلخال 1384 شماره 5 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۴.

نقش آموزش و پرورش در توسعه و نهادمندی سیاسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

روند و فرایند تحقیقات اجتماعی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۹.

نگرشی پیرامون وضعیت عشایر و نقش و جایگاه آنها در ایجاد هویت ملی و امنیت ملی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۴۶
۱۱.

بررسی تأثیر ساختار دگرگونی ساز بر ساختاربندی تفکر دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۱۲.

نگاهی نو به انقلاب مشروطه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴