تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

مطالعات علوم اجتماعی ایران سال نهم تابستان 1391 شماره 2 (پیاپی 33) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی اعتماد اجتماعی وعوامل موثر برآن(مورد مطالعه:استادان،کارکنان ودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۰۷
شکل گیری اعتماد اجتماعی تحت تاثیر عوامل و متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی است.در این مقاله تبیین بخشی از عواملموثر براعتماد اجتماعی و چگونگی ارتباظ بین تعاملات اجتماعی،مشارکات اجتماعی وامنیت اجتماعی وتاثیر آن ها بر اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
۲.

بررسی سرمایه اجتماعی بین گروهی ودرون گروهی قومی شهر بجنورد و عوامل  موثر بر آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۳۲۴
 پژوهش به منظور (( بررسی سرمایه اجتماعی بین گروهی ودرون گروهی قومی شهر بجنورد و عوامل موثر برآن درسال 90_89 )) انجام گرفته است.
۳.

بررسی تاثیرسرمایه ی اجتماعی وسرمایه ی اقتضادی خانواده برموفقیت تحصیلی دانش آموزان ابتدائی شهر اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
این تحقیق با عنوان تاثیر سرمایه ی اجتماعی وسرمایه اقتصادی خانواده بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان در سالتحصیلی 90-89 در شهر اصفهان انجام  گرفت.
۴.

بررسی تاثیر ابعاد اعتماد اجتماعی بر مشارکت اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۹۶
اعتماد اجتماعی یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری  و مشارکت میان اعضای جامعه است. دراین  پژوهش به بررسی تاثیر ابعاد اعتماد اجتماعی  بر مشارکت  پرداخته شده است..
۵.

سرمایه اجتماعی ، احساس نابرابری وسلامت عمومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۸
مفاهیم نابرابری و سرمایه اجتماعی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارند با بسیاری از موضوعات و مسائل مطرح درحوزه علوم انسانی و اجتماعی به ویژه سلامت ارتباط دارند...
۶.

بررسی وضعیت سرمایه ی اجتماعی در بین جوانان با تاًکید بر جنسیت (مطالعه موردی: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۵۷
منظور از سرمایه ی اجتماعی، سرمایه  و منابعی است که اعضای جامعه  با برقراری تماس با یکدیگر و پایدار ساختن این  روابط میتوانند به دست آورند...
۷.

بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی و میزان رفاه اجتماعی شهروندان شهر میانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۱
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و موًلفه های آن با میزان رفاه اجتماعی خانواده های شهروندانشهر میانه میپردازد و قرضیه ی اصلی آن این است که افزایش یا کاهش سرمایه ی اجتماعی بر میزان رفاه اجتماعی خانواده ها تاًثیر بسزایی دراد...
۸.

بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی و رضایت اجتماعی شهروندان مطالعه موردی ( شهر مراغه )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف پزوهش حاضر بررسی رابطه ی بین سرمایه ی اجتماعی شهروندان مراغه ای  و رضایت اجتماعی می باشد...
۹.

تحلیل اجتماعی عوامل موًثر بر اعتماد اجتماعی جوانان (بررسی تجربی جوانان شهر گتاب)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۶
اعتماد اجتماعی را می توان یکی از ستون های اصلی هر جامعه ای دانست که نسل های مختلف را به نهاد ها و اعضای جامعه را به یکدیگر پیوند می دهد...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴