تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی سال نوزدهم زمستان 1401 شماره 75 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش رسانه های جمعی و اجتماعی در تغییرات فرهنگی با تأکید بر تعلق به هویت ملی (مطالعه موردی نوجوانان شهر اردبیل)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تغییرات فرهنگی رسانه های جمعی رسانه های اجتماعی احساس تعلق هویت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 393 تعداد دانلود : 343
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای نقش رسانه های جمعی و اجتماعی در تغییرات فرهنگی با تأکید بر تعلق به هویت ملی بود. روش تحقیق علّی-مقایسه ای بود. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر کلیه نوجوانان (13تا 17 سال) شهر اردبیل به تعداد 50000 که از بین آنها 380 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته برای رسانه ها و پرسشنامه استاندارد سلگی و همکاران (1394) برای احساس تعلق به هویت ملی استفاده شد. برآورد روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها از نظر متخصصان و اساتید و برآورد پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این مقدار برای پرسشنامه ها بالاتر از 0.7 به دست آمد. داده ها از طریق آزمون های t تست و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد رسانه های جمعی و اجتماعی نقش متفاوتی در احساس تعلق به هویت ملی و ابعاد آن (اجتماعی، تاریحی، فرهنگی و سیاسی) در بین نوجوانان دارند (0.01>P). به طوری که احساس تعلق به هویت ملی و ابعاد آن در بین نوجوانانی که مصرف رسانه ای آنان از نوع اجتماعی است کمتر از نوجوانانی است که از نوع جمعی می باشد.  5.7 درصد از تعلق فرهنگی،  7.7 درصد از تعلق تاریخی، 9.7 درصد از تعلق سیاسی و 14.7 درصد از تعلق اجتماعی نوجوانان از طریق تفاوت در اثر نوع رسانه (جمعی و اجتماعی) تبیین می شود. بنابراین نتیجه گرفته می شود که نوع رسانه نقش مهمی در تغییرات فرهنگی نوجوانان در شکل عام و احساس تعلق به هویت ملی در شکل خاص دارد.
۲.

نقش تعامل رسانه ای پلیس- جامعه در تحقق امنیت و انتظام مشارکتی مورد مطالعه کلان شهر تبریز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تعامل رسانه ای پلیس- جامعه امنیت اجتماعی امنیت مشارکتی انتظام مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 699 تعداد دانلود : 718
امروزه آمار و ارقام وقوع جرم بیانگر افزایش و پیچیده تر شدن انواع جرائم در جهان است. اگر چه یکی از متداول ترین شیوه های تأمین امنیت اجتماعی، استفاده از عوامل قهر آمیز است: اما به تجربه ثابت شده است به رغم سریع الوصول بودن امنیت از این نوع، پایداری و دوام آن کم و ناچیز است. ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن آن دریک جامعه احساس مشارکت و مسئولیت عمومی در قبال امنیت اجتماعی حاصل می شود. هدف پژوهش حاضر" بررسی نقش تعامل رسانه ای پلیس-جامعه در تحقق امنیت و انتظام مشارکتی در کلان شهر تبریز" هست. روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی و در سطح علی است. جامعه آماری شهروندان بالای 15 سال تبریز می باشند که جمعاً ۱.۵۹۳.۳۷۳ نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 720 نفر  و گزینش به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی و در سطح علی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است؛ که اعتبار آن از طریق اعتبار صوری و توسط متخصصان امر و پایایی از آلفای کرونباخ محاسبه و تائید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها م از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد کواریانس محور با استفاده از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اثر مستقیم متغیر تعامل رسانه ای پلیس- جامعه بر امنیت و انتظام مشارکتی (0.05 > P،6.878 = Z ، 0.42 =β ) مثبت و معنادار است.    
۳.

مطالعه عوامل مرتبط با رضایت دانشجویان در تعاملات با کارکنان دانشگاه پردیس نازلو ارومیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رضایت دانشجویان رفتار مدنی تعامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 406 تعداد دانلود : 274
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مطالعه عوامل مرتبط با رضایت دانشجویان در تعاملات با کارکنان دانشگاه پردیس نازلو ارومیه انجام شد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پردیس نازلو ارومیه در سال تحصیلی 1401-1402 می باشد. تعداد 259 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد. در این پژوهش با توجه به پیشینه موضوع برای بررسی وضعیت رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از تعاملات با کارکنان دانشگاه، از پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کارکنان استفاده شد. پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کارکنان، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که به منظور سنجش رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کارکنان طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 35 سوال می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (هنگام مراجعه به کتابدار ایشان ورود مرا با لبخند و زبان بدنی، خوشامد می گوید) به سنجش رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کارکنان می پردازد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از هر دو نوع آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین وضعیت رضایت دانشجویان از تعاملات کارکنان دانشگاه 2.83با انحراف معیار0.86به دست آمده است که از میانگین آماری(3) کوچکتر است و این تفاوت در سطح 0.01معنادار است؛ زیرا (0.01<p) بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان گفت که میزان وضعیت رضایت دانشجویان از تعاملات کارکنان دانشگاه پایین از حدمتوسط(3) بود. براساس نتایج تحقیق مشخص شد که عوامل آراستگی ظاهری، قدرت درک نیازهای دانشجویان، قدرت، حضور مداوم در محل کار، تسهیل امورات دانشجویان، خوش اخلاقی و خوش رویی، تخصص، تجربه، توانمندی در امور اداری، اثربخشی سازمانی، تعهدسازمانی وکارایی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری با رضایت دانشجویان از تعاملات با کارکنان دارند.
۴.

بررسی رابطه بین خوش بینی تحصیلی و رشد حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی شهر چهاربرج(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: خوش بینی تحصیلی رشد حرفه ای معلمان ابتدایی شهر چهاربرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 860 تعداد دانلود : 190
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین خوش بینی تحصیلی و رشد حرفه ای معلمان مقطع ابتدائی شهر چهاربرج بود. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بود و با روش توصیفی انجام شد. جامعه ی تحقیق شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر چهار برج به تعداد 284 نفر(110زن و 174 مرد) بود. نمونه بصورت تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 163نفر (64 زن و 99 مرد) انتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی بود. برای جمع آوری اطلاعات، در بخش اول برای سنجش خوش بینی تحصیلی معلمان از پرسشنامه خوش بینی تحصیلی که توسط اسچنن موران و همکاران (۲۰۱۳ )، ساخته شده و دارای 37 گویه است، استفاده شد. در بخش دوم از پرسشنامه استاندارد 18 سوالی رشد حرفه ای معلمان استفاده شد. روایی و پایایی آن (با استفاده از آلفای کرانباخ80%-76%) توسط طراح آن مورد تایید قرار گرفته بود. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و ترسیم جداول استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی پارامتریک (بدلیل نرمال بودن توزیع داده ها) ضریب همبستگی پیرسون، استفاده شد. پس از آزمون فرضیه ها و تحلیل یافته ها، نتایج نشان داد: بین تاکید تحصیلی، اعتماد دانش آموزان به معلم شان، کارآمدی معلم و رشد حرفه ای معلمان مقطع ابتدائی شهر چهاربرج رابطه وجود دارد.
۵.

تبیین و تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر ماهیت نابرابری های جنسیتی در ورزش حرفه ای ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: جنسیت نابرابریهای جنسیتی قشربندی مشارکت اجتماعی عوامل اجتماعی ورزش حرفه ای ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 640 تعداد دانلود : 775
در پژوهش حاضر، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ماهیت نابرابری های جنسیتی در ورزش حرفه ای ایران و ارائه مدل کاربردی و موضوعات و محورهای تعیین شده، با طرح چالش های مربوط به هر یک مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه بدین هدف، سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که عوامل اجتماعی مؤثر بر ماهیت نابرابری های جنسیتی در ورزش حرفه ای ایران کدامند؟برای اجرای آن از روش تحقیق کیفی با طرح اکتشافی استفاده شد. چون تعداد مشارکت کنندگان محدود می باشد پس حجم نمونه آماری را با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-گلوله برفی (اشباع نظری) انتخاب شد. در بخش کیفی پژوهش با استفاده از تکنیک گراندد تئوری مبنای مدل استراوس و کوربین بوده و مصاحبه با 18 نفر صورت گرفت و برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد نتایج نشان داد از دیدگاه ورزش حرفه ای بر مبنای دیدگاه مردانه و پدرسالاری تعریف شده است و نوع بازی برد و باخت در میدان های ورزشی برگرفته از خواسته های تبعیض آمیز جنسیتی است که نیروی بیشتر و قهرمانی و برد و باخت را مدنظر قرار دارد، ورزشکاران و مربیان متقاضی کسب مقام های بالاتر و افزایش هویت ورزشی و تقویت آن، باید دیدگاه های مربوط به هویت جنسیتی و صفت های آن را در زنان و مردان ورزشکار تقویت کنند.
۶.

مطالعه نقاط قوت و ضعف آموزش های غیرحضوری در وزارت آموزش و پرورش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نقاط قوت نقاط ضعف آموزش غیرحضوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 62 تعداد دانلود : 16
آموزش الکترونیکی یا آموزش غیرحضوری به عنوان یک پارادایم جدید در آموزش مدرن، عبارت است از مجموعه فعالیت های آموزشی که با استفاده از رسانه های الکترونیکی و فناوری های آموزشی در مؤسسه های آموزشی صورت می گیرد و جزء محیط های شاخص یادگیری در عصر اطلاعات محسوب می شود. از مهمترین دستاوردهای عصر فناوری اطلاعات، آموزش غیرحضوری است که موجب تحولی بزرگ در      نظام های آموزشی شده است. مراکز آموزشی برای افزایش کامیابی خود در امر آموزش، چاره ای جز اتخاذ رویکردی منعطف با محیط بیرونی یعنی آموزش از راه دور یا آموزش غیرحضوری که به صورت مجازی و الکترونیکی ارائه می گردد، ندارند. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که با مطالعه  نقاط قوت و ضعف (SW) آموزش های  غیرحضوری،به مدیران مدارس و مؤسسات آموزشی در اتخاذ راهبردهای مناسب در راستای بهبود آموزش و ارتقاءی عملکرد آموزشی کمک شود. بدین منظور، از طریق نمونه گیری هدفمند، اطلاعات 15 نفر از معاونان توسعه مدیریت، معلمان، کارشناسان سنجش تحصیلی و اعضای انجمن های اولیاء و مربیان آموزش و پرورش منطقه 3 تهران، از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته گردآوری و تجزیه و تحلیل شد و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، مطالعه نقاط قوت و نقاط ضعف آموزش های  غیرحضوری در وزارت اموزش و پرورش طراحی گردید. یافته های این تحقیق کیفی نشان می دهند که بکارگیری صحیح آموزش غیرحضوری می تواند موجب ارتقاء جایگاه و اعتبار مدارس در سطح آموزش و پرورش، افزایش تعاملات درون مدرسه ای، و ارتقاء رضایتمندی والدین، دانش آموزان، و کادرآموزشی گردد.
۷.

مطالعه تجربه زیسته حاشیه نشینی در کلان شهر تهران از چشم انداز شکاف سنت و مدرنیته(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدرنیته شکاف اجتماعی حاشیه نشینی مرکز پیرامون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 653 تعداد دانلود : 72
حاشیه نشینی در سطح جهان به ویژه در مناطق درحال توسعه، ارتباطی ناگسستنی با شهرنشینی مدرن دارد و در روند خود، به تکوین انواعی از شکاف های اجتماعی منتهی شده است. هدف این پژوهش بررسی حاشیه نشینی از منظر شکاف سنت و مدرنیته در پیرامون کلان شهر تهران است که به صورت توصیفی تحلیلی و با دو روش مطالعه کتابخانه ای و ثانویه از طریق کلان داده ها، انجام شده است. مبنای کلان داده ها، مطالعات پیمایشی در دو منطقه حاشیه نشین جنوب شرقی تهران (خاتون آباد و حصار امیر) بود که با تفسیر کلیت سبک زندگی رایج در منطقه، مظاهر تلاقی سنت و مدرنیته مورد توجه قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، زمینه های حاشیه نشینی در تهران با برچیده شدن حصارهای ناصری در دوره پهلوی اول فراهم شد و با رشد شهرنشینی مدرن، تکنولوژی های صنعتی و... در دهه های بعد، سیل مهاجران به پیرامون این شهر سرازیر شدند. با تحولات ادراکی شناختی در میان ساکنان جدید، صورت بندی نوینی از شکاف ها با محوریت سنت و مدرنیته در کلان شهر تهران تکوین یافت.
۸.

بررسی نفوذ شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بر میزان آگاهی سیاسی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شبکه اجتماعی تلگرام اینستاگرام آگاهی سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 356
جوامع امروز با یک تحول عظیم در فناوری، دچار دگرگونی بی حدوحصری در زندگی افراد شده اند. زندگی بسیاری تحت تأثیر نفوذ این شبکه ها قرارگرفته و بعد سیاسی در جوامع و آگاهی سیاسی شهروندان به گونه ای دیگر جریان دارد. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل نفوذ شبکه های اجتماعی و بررسی تبادلات فرهنگی ناشی نفوذ شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بر میزان آگاهی سیاسی دانشجویان است. روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش ترکیبی بوده و در شناسایی ابعاد نفوذ شبکه های اجتماعی از روش دلفی و برای بررسی تأثیر نفوذ شبکه های موردنظر در آگاهی سیاسی دانشجویان و مقایسه نفوذ آن ها در آگاهی سیاسی از روش پیمایشی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل کیفی تحقیق نشان می دهد پنج بعد تعاملی بودن، خصوصیات ساختی، خصوصیات کاربردی ، مخاطب شماری و سیاست گذاری در حوزه مدیریت بر تبادلات فرهنگی ناشی نفوذ شبکه های اجتماعی مؤثر هستند. تفاوت معناداری میان این دو شبکه تلگرام و اینستاگرام در آگاهی سیاسی گزارش نشده است. محبوبیت تلگرام و اینستاگرام در ایران غیرقابل انکار بوده و هیچ جای رقابتی با اپلیکیشن های داخلی وجود ندارد. فراگیری این دو ابزار با ویژگی فرازمانی و فرامکانی بودن آن نقش زیادی در آگاهی سیاسی افراد به ویژه قشر دانشجو کار بلد به استفاده از این ابزار دارد. 

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴