تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد خلخال) سال سوم پاییز 1386 شماره 3 (پیاپی 14)

مقالات

۱.

تاثیر نیروی انسانی مدارس بر اعتماد اجتماعیدانش آموزان منطقه 2 تهران

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۹۹
اعتماد متقابل اجتماعی یکی از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی است. کارکرد اعتماد این است که روابط زا تسهیل و دوام آن را بیشتر می کند.یکی از سرچشمه های موًثر در میزان اعتماد اجتماعی در جامعه، آموزش و پرورش می باشد، در آموزش و پرورش بیشترین عاملی که بر ایجاد اعتماد اجتماعی دانش آموزان تاًثیر گذار می باشد، انسانی است...
۲.

بررسی رابطه ی هویت ملی و هویت قومی در بین دانشجویان ترک زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر در سال 1386

تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۸
هدف ازاین تحقیق، بررسی میزان هویت جمعی، به معنی احساس تعلق ، تعهد یا افتخار نسبت به هر یک از هویت های قومی وملی و نیز مطالعه برجستگی های درونی این هویت ها، به معنی تشخیص و تحلیل شدت و ضعف این تعلق ها، در ابعاد مختلف زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر می باشد...
۳.

بررسی جامعه شناختی میزان اعتماد اجتماعی گروه های قومی نسبت به سیاست های اجتماعی دولت (مطالعه موردی استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۶
به منظور بررسی میزان اعتماد اجتماعی گروه های قومی نسبت به سیاست های اجتماعی دولت در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، 410 نفر از گروه های قومی موجود به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، انتخاب شدند...
۴.

بررسی عوامل موًثر بر سکل گیری هویت جدید اجتماعی دانشجویان دختر سال 1387 (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان)

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۲۲۴
در چند دمه ی اخیر به علت گسترده شدن تاثیرات دوران جدید بر حوزه های اجتماعی فرهگی، تمام حوزه های زندگی بشری و همه ابعاد وجودی انسانی تحت تاثیر قرار گرفته است...
۵.

تحلیلی بر وضعیت نگرش و آگاهی جمعیتی دانشجویان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۹۵
تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت آگاهی و نگرش جمعیتی دانشجویان منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است. روش مورد استفاده در این پزوهش، روش روش پیمایشی و ابراز گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده است...
۶.

بررسی و سنجش میزان توسعه اجتماعی در مناطق روستایی استان مازندران

تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۸۱
توسعه اجتماعی با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و در بعد عینی خود ناظر یر بالا بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه های فقرزدایی، تغذیه،بهداشت مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی گذران اوقات فراغت می باشد
۷.

بررسی عوامل موًثر اعتیاد جوانان به اینترنت و پیامدهای آن (مطالعه موردی شهر ساری)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۳۹۰
اینترنت به تدریج قسمت زیادی از زندگی روزانه افراد به خصوص جوانان را اشتغال می نماید و هر سال گزارش های بیشتری از اعتیاد به اینترنت می رسد...
۸.

بررسی نقش فضای کنش در مشارکت بخش خصوصی  جهت سرمایه گذاری در آموزش های فنی و حرفه ای

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۷
تبیین و تحلیل عوامل مرتبط با مشارکت بخش خصوصی در راستای رفع نیازها ی آموزشی و مهارتی در جهت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای هدف اساسی این تحقیق بوده است ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴