تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

مطالعات علوم اجتماعی ایران سال نهم زمستان 1391 شماره 4 (پیاپی 35) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی رفتارهای حاشیه نشین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حاشیه، حاشیه نشین، جامعه پذیری، رفتار، جامعه مبدا، جامعه مقصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۲
پژوهش حاضرباهدف بررسی رفتارهای حاشیه نشینان کوی مرادیان رشت انجام شده ونقش متغیرهای مستقل دین ومذهب ارزش ها و...دربروزرفتارهای حاشیه نشین هابررسی شده است.
۲.

بررسی مشکلات واسیبهای اجتماعی ساکنین مناطق حاشیه ای (مطالعه موردی شهر تبریز)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۴۰
امروزه گسترش بی رویه حاشیه نشینی یکی ازمشکلات  عمده  واساسی درامورمدیریت شهری است که...
۳.

بررسی عوامل اجتماعی موثر برقانون گریزی جوانان درایران(مطالعه موردی:(شهرسبزوار)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: قانون گریزی عامل فرهنگی عامل اقتصادی عامل فردی ومدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۳
زندگی اجتماعی انسان به وسیله قواعد وهنجارهای اجتماعی تنظیم می شود...
۴.

بررسی های ناهنجاری های رفتاری دردانش اموزان دوره متوسطه شهرستان اردبیل وعوامل اجرایی موثر بر آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هنجار ناهنجاری های رفتاری دانش اموز خانواده مدرسه جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۶۷
مطالعه ناهنجارهای رفتاری دوره متوسطه شهرستان اردبیل وعوامل اجرایی موثر بران درسال 1388 اغاز شد.به این منظور...
۵.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وگرایش به رفتارهای وندالیستی دربین دانش اموزان متوسطه شهرستان اشنویه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی وندالیسم اعتماداجتماعی مشارکت گروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۰
سرمایه اجتماعی نقش موثریدرکاهش هزینه فعالیت ها وموفقیت افراد در دست یابی به اهداف خود دارد....
۶.

پیامدهای اجتماعی اپارتمان نشینی:مطالعه موردی شهرمراغه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: پیامدهای آپارتمان نشینی سطح زیربنای اپارتمان سابقه آپارتمان نشینی مدیرمجتمع رضایتمندی از زندگی آپارتمان نشینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
در این تحقیق پیامدهای اجتماعی اپارتمان نشینی در ابعاد رضایتمندی اززندگی اپارتمان نشینی ،احساس امنیت ،حس اعتماد،احساس انزوا و
۷.

بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی واقتصادی موثر در وندالیسم بررسی موردی دانش اموزان پسر دوره های راهنمایی و متوسطه شهرستان خلخال در سال تحصیلی 88-89(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: وندالیسم و تبعیض وبزهکاری ناکامی ومساله اجتماعی وکنترل اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
وندالیسم در مباحث اسیب شناسی به کلیه رفتارهای بزهکارانه ای که به منظورتخریب اگاهانه اموال‘ اشیا ومتعلقات عمومی ونیزتخریب ونابودی اثارهنری ودشمنی با علم وصنعت واثارتمدن صورت می گیرد.
۸.

مطالعه تقابل معماری سنتی یا مدرن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: معماری سنت جامعه هویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
معماری ازمهم ترین عناصرارزشی هرملت است وهمه صاحب نظران معتقدند که حفظ ارزش های اجتماعی وفرهنگی موجب پاسداشت هویت ملی است برهمین اساس معماری به دنبال حفظ خرده نظام فرهنگی جامعه والگو هاو بازسازی آثاربازمانده ازتاریخ جامعه است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴