تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

مطالعات علوم اجتماعی ایران سال نهم زمستان 1391 شماره 4 (پیاپی 35)

مقالات

۱.

بررسی رفتارهای حاشیه نشین

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۷۴
پژوهش حاضرباهدف بررسی رفتارهای حاشیه نشینان کوی مرادیان رشت انجام شده ونقش متغیرهای مستقل دین ومذهب ارزش ها و...دربروزرفتارهای حاشیه نشین هابررسی شده است.
۲.

بررسی مشکلات واسیبهای اجتماعی ساکنین مناطق حاشیه ای (مطالعه موردی شهر تبریز)

تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۳۰
امروزه گسترش بی رویه حاشیه نشینی یکی ازمشکلات  عمده  واساسی درامورمدیریت شهری است که...
۴.

بررسی های ناهنجاری های رفتاری دردانش اموزان دوره متوسطه شهرستان اردبیل وعوامل اجرایی موثر بر آن

تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۵۹
مطالعه ناهنجارهای رفتاری دوره متوسطه شهرستان اردبیل وعوامل اجرایی موثر بران درسال 1388 اغاز شد.به این منظور...
۷.

بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی واقتصادی موثر در وندالیسم بررسی موردی دانش اموزان پسر دوره های راهنمایی و متوسطه شهرستان خلخال در سال تحصیلی 88-89

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۳
وندالیسم در مباحث اسیب شناسی به کلیه رفتارهای بزهکارانه ای که به منظورتخریب اگاهانه اموال‘ اشیا ومتعلقات عمومی ونیزتخریب ونابودی اثارهنری ودشمنی با علم وصنعت واثارتمدن صورت می گیرد.
۸.

مطالعه تقابل معماری سنتی یا مدرن

تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۱
معماری ازمهم ترین عناصرارزشی هرملت است وهمه صاحب نظران معتقدند که حفظ ارزش های اجتماعی وفرهنگی موجب پاسداشت هویت ملی است برهمین اساس معماری به دنبال حفظ خرده نظام فرهنگی جامعه والگو هاو بازسازی آثاربازمانده ازتاریخ جامعه است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴