تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد خلخال 1384 شماره 4 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تحلیلی بر رابطه متقابل توسعه، مهاجرت و شهرنشینی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

نقش گروه های ذی نفوذ (فشار) و احزاب در خط مشی گذاری دولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴