علی میراحمدی

علی میراحمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

بررسی تأثیر احساسات منفی مشتریان بر تمایل به خرید کالاهای تولیدشده در کشور متخاصم با توجّه به نقش تعدیل گر کیفیت محصول (مطالعه موردی: برند آیفون در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محصولات کشور متخاصم احساسات منفی خریداران کیفیت محصول تمایل به خرید برند آیفون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 135 تعداد دانلود : 682
هدف نوشتار پیش رو بررسی تأثیر احساسات منفی مانند خشم، ترس، تحقیر و انزجار بر تمایل مشتریان به خرید کالاهای کشورهای متخاصم، با توجّه به نقش تعدیل گر کیفیت محصول است. در این پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. 2 استفاده شده و جامعه آماری آن، دارندگان گوشی های آیفون در ایران هستند که 384 نفر برای نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان آن ها انتخاب شده اند. یافته های پژوهش بیانگر تأثیر معنادار احساسات منفی خشم، تحقیر و انزجار بر کاهش تمایل به خرید و عدم تأثیر احساس ترس بر تمایل به خرید گوشی های همراه آیفون آمریکایی به عنوان کشور متخاصم است؛ همچنین کیفیت گوشی های آیفون می تواند اثر احساس خشم دارندگان گوشی آیفون بر تمایل به خرید آن محصولات را کاهش دهد؛ امّا متغیّر کیفیت نمی تواند در ارتباط با متغیّرهای مستقل مانند ترس، تحقیر و انزجار بر متغیّر وابسته تمایل به خرید نقش تعدیل گر داشته باشد. در بخش نتیجه گیری، با استفاده از تفاوت میان احساسات منفی پیش گفته بر مشتریان به لحاظ روانی و نظریه انتساب، کاربرد یافته های حاصل از این پژوهش در تعیین راهبرد برای شرکت های بین المللی و همچنین سیاست گذاری در کشورهایی که مایل به محدودکردن حضور اقتصادی کشورهای متخاصم در بازار خود هستند، بررسی شده است.
۲.

جایگاه دانش سیاسی و مدیریت در علوم حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی خوب حکمرانی صالح علوم حکمرانی دانش سیاسی مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 683 تعداد دانلود : 693
1 دانش سیاسی و مدیریت در منظومه علوم حکمرانی از جایگاه ویژه ای نسبت به سیاست گذاری عمومی ناظر به انسان، جامعه و محیط زیست برخوردار هستند. دانش سیاسی تأمین کننده گزاره های دانشی سیاست گذاری عمومی در سطح حاکمیتی و مدیریت تأمین کننده گزاره های دانشی آن در سطح اجرایی هستند. سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان در مرحله اول نیازمند شناخت مناسب به منظور وضع قوانین کارآمد در جامعه بوده و در مرحله دوم نیازمند شناخت سودمند به منظور اجرای مؤثر این قوانین در زندگی جمعی هستند. این شناخت دوگانه از طریق دانش سیاسی و مدیریت بهدست می آید. پژوهش » صالح « حاضر، ضمن تبیین جایگاه این دو دانش در منظومه علوم حکمرانی، از ضرورت ایده حکمرانی سخن می گوید. طرح این ایده، به نوبه خود، توجه به دو دانش فلسفه سیاسی و فقه سیاسی در کنار علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی و دانش مدیریت اسلامی در کنار علم مدیریت را ضروری می گرداند. بخش های پایانی مقاله، عهده دار تبیین جایگاه این دانش ها در منظومه علوم حکمرانی به منظور تحقق ایده حکمرانی صالح است.
۳.

تأثیر توانمندی های محوری بنگاه های اقتصادی مواد غذایی بر آمادگی ورود به بازارهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندی های محوری آمادگی برای ورود به بازار های بین المللی بنگاه های اقتصادی مواد غذایی شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 631 تعداد دانلود : 296
تحقیق حاضر با هدف تبیین توانمندی های محوری بنگاه های اقتصادی مواد غذایی شهر تهران برای ورود به بازارهای بین المللی انجام گردیده است. مسئله اصلی تحقیق ناظر به امکان پذیری ورود این بنگاه ها به بازارهای بین المللی است. با توجه به اهمیت ورود این شرکت ها به بازارهای بین المللی، بررسی وضعیت آمادگی این بنگاه ها نیازمند تعیین شاخص های خاصی است که بر اساس مبانی نظری تحقیق حاضر، مهم ترین عامل آمادگی برای ورود به بازار های بین المللی توانمندی های محوری آن شرکت ها است. نوآوری، سطح مهارت، ارتباطات، برند سازی و شیوه ی هماهنگی مهم ترین شاخص های این تحقیق است. در این تحقیق میزان تأثیرگذاری این توانمندی های محوری در آمادگی ورود شرکت های مواد غذایی شهر تهران به بازار های بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. از طریق عملیات میدانی و با شیوه ی پرسشنامه داده ها گردآوری گردید. نتایج تحلیل رگرسیون با ضریب تعیین 612/0 با سطح معناداری 00/0 نشان می دهد که توانمندی های محوری تأثیر مثبت و معناداری در کسب آمادگی بنگاه های اقتصادی مواد غذایی شهر تهران برای ورود به بازارهای بین المللی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان