پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال هفده زمستان 1391 شماره 65

مقالات

۱.

الویت بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل سازی شبکه های بیزین

۲.

ارزیابی پویایی های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغییره

۳.

اثر بازبودن تجاری بر اندازه دولت مطالعه موردی گروه کشورهای با درامد متوسط پایین 2006-2000

۴.

ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳