پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال شانزدهم پاییز 1391 شماره 64

مقالات

۲.

حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب تعاملات بین بخشی

۶.

استخراج شاخص های ارزش گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۷