ندا عبدالوند

ندا عبدالوند

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

رابطه جنبه های بصری و ادراک زیبایی شناسانه صفحات وب مطالعه موردی: پایگاه وب روزنامه های ایران سال 98(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زیبایی شناسی بصری طراحی بصری پایگاه وب روزنامه زیبایی شناسی صفحه وب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 458 تعداد دانلود : 617
بیان مسئله: طراحی زیبایی شناسی بصری پایگاه وب به عنوان بخش جدایی ناپذیر از تجربیات انسان در تعامل فناوری، قادر به وضع پاسخ های عاطفی و تجربیات چندحسی است. امروزه شناسایی مؤلفه هایی که موجب ارتقای کیفیت تجربه زیبایی شناسی بصری کاربر شود به مسئله ای اساسی در طراحی صفحات وب تبدیل شده است؛ ازاین رو، این پژوهش بر نقش طراحی بصری بر ادراک زیبایی شناسی صفحه وب متمرکز شده و تلاش دارد تا به این مسئله پاسخ دهد که چگونه می توان ارزیابی زیبایی شناسی کاربران را از طریق به کارگیری مؤلفه های بصری تقویت کرد.هدف پژوهش: سنجش تأثیر مؤلفه های بصری طراحی صفحات وب بر ارزیابی زیبایی شناسانه ذهنی کاربر در پایگاه وب روزنامه ها و کشف رابطه عوامل بصری طراحی و جنبه های ادراک زیبایی شناسی است.روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش در دسته مطالعات توصیفی-تحلیلی قرار دارد. نحوه گردآوری اطلاعات از طریق منابع اسنادی و یافته های مبتنی بر پرسشنامه است.نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشانگر تأثیر معنادار مؤلفه های طراحی بصری بر درک کلی از زیبایی شناسی صفحات وب است. سه عامل ساختاری وحدت، تنوع و پویایی عوامل مهم، در تقویت ارزش زیبایی شناسی در طراحی بصری پایگاه وب هستند. وحدت تنها عاملی است که با همه ابعاد ادراک ذهنی زیبایی شناسی در ارتباط است. همچنین تأثیر زیادی بر هر دو جنبه زیبایی شناسی کلاسیک و بیانگر از طریق تأثیرگذاری بر بعد سادگی و ساخت دارد. عامل تنوع با تمامی ابعاد زیبایی شناسی ذهنی رابطه منفی دارد. نتایج حاکی از این است که پایگاه های وب دارای تعادل مطلوب میان وحدت بصری و تنوع، بالاترین رتبه بندی کلی زیبایی شناسی را کسب کرده اند. در نهایت، دستاوردهای عملی برای ارتقای کیفیت زیبایی شناسانه صفحات وب از طریق طراحی بصری ذکر شده است.
۲.

Identifying the Suspected Cases of Money Laundering in Banking Using Multiple Attribute Decision Making (MADM)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Money laundering Trading Organized Crime Multiple Attribute Decision Making Hierarchical Analysis Fuzzy Hierarchical Analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 972 تعداد دانلود : 322
Money laundering is among the most common financial crimes that negatively affect countries' economies and hurt their social and political relations. With the increasing growth of e-banking and the increase in electronic financial transactions, the identification of money laundering methods and behaviors has become more complex; because money launderers, by accessing the Internet and using new technologies, find new ways to legalize their illegal income. Although many efforts have been made to identify suspected cases of money laundering and fight against this financial crime, little success has been achieved in this regard, especially in developing countries. Hence, this study tries to identify the risk factors involved in money laundering in banking transactions. To this end, multiple attribute decision-making methods, such as the Shannon entropy method, hierarchical analysis, and two-level fuzzy hierarchical analysis, have been used to assess and score the risk of various transactions in money laundering. The results indicated that the highest risk of money laundering was in the POS transactions.
۳.

طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مکاری رقابتی ورود به بازار پیامدهای همکاری رقابتی نظریه داده بنیاد چندگانه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 637 تعداد دانلود : 503
شرایط سخت بازارهای فرا رقابتی امروز، نه تنها هزینه و ریسک ورود به بازار را به طور چشم گیری افزایش داده، بلکه موجب شده تا سازمان های نوپا در بدو ورود به بازار شکست بخورند. همکاری های رقابتی، نوعی پارادایم فکری است که در پاسخ به مسائل بازارهای امروزی مطرح شد. در همکاری های رقابتی، بازیگران اقتصادی از طریق همکاری با یکدیگر به خلق ارزش پرداخته درحالی که به صورت هم زمان برای کسب سهم بیشتری از همان ارزش در حال رقابت هستند. یکی از مسائل مهم پیش روی تصمیم گیرندگان در پروژه های همکاری رقابتی، این است که چگونه باید پیامدهای این نوع همکاری ها را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیم به ورود یا عدم ورود و همچنین ادامه یا قطع این همکاری ها نمود؛ بنابراین، هدف این پژوهش نیز طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی در ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است که ابتدا با استفاده از استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه به تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند ادبیات در بازه زمانی 15 سال اخیر پرداخته، سپس مصاحبه با 16 نفر از خبرگان صورت گرفته است. نهایتاً مدلی توسعه داده شده که در آن پیامدهای همکاری رقابتی در سه گروه «عملکرد برند»، «عملکرد صنعت» و «عملکرد ورود به بازار» تبیین شده است.  
۴.

شناسایی و مفهوم پردازی محرک های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همکاری رقابتی ورود به بازار پیشایند همکاری رقابتی نظریه داده بنیاد چندگانه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 101
همکاری های رقابتی در پاسخ به چالش هایی که در ورود به بازارهای پرتلاطم امروز پیش روی سازمان ها قرار دارد، مطرح شده است. این نوع همکاری ها ریسک های فراوانی را به همراه داشته لذا نیازمند آن است که از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرند. هدف این پژوهش نیز شناسایی محرک ها و عواملی است که موجب می شوند تا رقبای سرسخت برای ورود به بازار به همکاری با یکدیگر بپردازند. به این منظور نیز صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه به تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند پیشینه تحقیق در بازه زمانی 15 سال اخیر و نیز مصاحبه با 16 نفر از خبرگان این صنعت پرداخته شده است، که به صورت غیراحتمالی و هدفمند با استفاده از روش گلوله برفی مورد انتخاب واقع شدند. نهایتاً مدل توسعه یافته که در آن محرک های همکاری رقابتی برای ورود به بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است در چهار گروه «منافع ادراکی حاصل از همکاری رقابتی»، «محرک های کلان»، «مشخصه های صنعت» و «شایستگی های سازمانی» مفهوم پردازی شده اند.
۵.

ارائه مدل کسب وکار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت اجتماعی گردشگری اجتماعی مدل کسب و کار وب 0/2

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 855
هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در طراحی مدل کسب و کار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری به منظور بهره مندی از ارزش های وب 0/2 است. روش: در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر مدل کسب و کار در تجارت اجتماعی، از روش فراترکیب استفاده شد و عوامل شناسایی شده با بهره مندی از نظر خبرگان در 9 مؤلفه بوم مدل کسب و کار استروالدر و پیگنر (2010) دسته بندی شدند. سپس در بخش کمی به منظور آزمون فرضیه ها و ارزیابی مدل پیشنهادی، از مدل سازی معادله های ساختاری و برای اولویت بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها: 9 مؤلفه و 36 مفهوم به عنوان عوامل مؤثر بر مدل کسب وکار تجارت اجتماعی در صنعت گردشگری شناسایی شدند. بر اساس نتایج، استفاده از زیر ساخت اینترنت و فناوری وب 0/2 مشارکت میان کاربران و اعضای زنجیره تأمین را افزایش می دهد، موجب آسان شدن برقراری ارتباط میان آنها می شود و به شرکت ها در خلق و ارائه ارزش پذیرفتنی به مشتریان کمک می کند. نتیجه گیری: این پژوهش به ایجاد وضوح و دانش بیشتر در رابطه با عوامل مؤثر بر طراحی مدل کسب وکار تجارت اجتماعی در صنعت گردشگری کمک می کند و به مدیران کسب وکارهای گردشگری در توسعه مدل های کسب وکار تجارت اجتماعی به منظور توسعه صنعت گردشگری و کسب مزیت رقابتی یاری می رساند. علاوه بر این، مدیران و شاغلان صنعت گردشگری می توانند با الهام از مدل کسب وکار ارائه شده، مدلی متناسب با سازمان خود طراحی کنند و از مزایای تجارت اجتماعی و فناوری جدید بهره مند شوند.
۶.

طراحی مدل آمیختگی مشتری با برند در شبکه های اجتماعی با تأکید بر پیش ران ها و نتایج با استفاده از روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمیختگی مشتری شبکه های اجتماعی آمیختگی مشتری با برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 180 تعداد دانلود : 748
در سال های اخیر مشتریان برای انتخاب برندها و هم چنین تصمیمات خرید خود به شبکه های اجتماعی وابسته هستند و با برندهادر شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار کرده و با آن ها آمیخته می شوند. آن ها از طریق شبکه های اجتماعی اطلاعات و تجربیات خود در مورد محصولات و خدمات برندها را با دیگر مشتریان به اشتراک می گذارند؛ بنابراین با ظهور شبکه های اجتماعی و توانمندی این شبکه ها برای آمیخته کردن هرچه بهتر مشتریان، پژوهشگران و متخصصان حوزه بازاریابی را بر آن داشته است تا با شناخت آمیختگی مشتری و به کارگیری شبکه های اجتماعی از این فرصت استفاده نمایند. در همین راستا هدف این مطالعه ارائه پیش ران ها و نتایج آمیختگی مشتری با برند در شبکه های اجتماعی در قالب یک مدل می باشد.دراینپژوهشبابه کارگیریرویکردفراترکیب،بهتحلیلنتایجویافته هایپژوهشگران قبلیپرداخته شده استوباانجامگا م هایهفت گانهاینروش،24 متغیر برای پیش ران ها و نتایج مدلآمیختگی مشتری با برند در شبکه های اجتماعی به دست آمده است که در قسمت پیش ران ها در 4 مفهوم و در قسمت نتایج در 2 مفهوم دسته بندی شده اند.سپسرواییوپایاییمدلبه دست آمده، سنجیده و مدل نهایی ارائه شده است. یافته های حاصل از این مطالعه بینش ارزشمندی را از پیش ران ها و نتایج آمیختگی مشتری با برند در شبکه های اجتماعی، در اختیار پژوهشگران دانشگاهی قرار می دهد و برای سازمان ها و برندها ایجاد ارزش می کند .
۷.

تحلیل رفتار مشتری با استفاده از کاوش کاربری وب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل رفتار مشتری داده کاوی کاوش کاربری وب خرده فروشیِ برخط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 989 تعداد دانلود : 767
در راهبرد های اخیر بازاریابی، مشتریان از منابع مهم سازمان قلمداد می شوند. بر اساس این، کسبدانش درباره مشتریان و درک نیازهای آنها برای حفظ مشتریان در تجارت الکترونیک بسیار ضروری است. پیش بینی رفتار خرید مشتریانِ برخط دشوار است؛ زیرا به ندرت بازدید آنها از فروشگاه ها به خرید واقعی ختم می شود و این موضوع برای بازاریابان و پژوهشگران نوعی چالش شده است؛ از این رو، برای داشتن کسب وکارِ برخط موفق باید رفتار مشتریان را تحلیل کرد. بنابراین، این پژوهش با دو هدفِ الف) طرح چارچوبی برای افزایش دقت تحلیل و شناخت گروه های مشتریان و ب) ارائه مدل و قوانینی برای پیش بینی رفتار آ نها، رفتار مشتریان را تحلیل می کند. در این پژوهش از روش کریسپ و الگوریتم کا-میانگین برای خوشه بندی مشتریاناستفاده شده است؛ سپس با اختصاص سه نوع برچسب خرید، خریدنکردن و انتظار خرید به مشتریان و با استفاده از درخت تصمیم C5 مشتریان دسته بندی شدند. درنهایت، مدلی با دقت 63.6% و مجموعه ای از 261 قانون مناسب با اطمینان 70% برای کسب وکار به دست آمد.
۸.

بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار با رویکرد به کارگیری سیستم های اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار سیستم های اطلاعاتی جنبه های اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 983 تعداد دانلود : 385
امروزه همگام با به کارگیری سیستم های اطلاعاتی به عنوان مزیت رقابتی در سازمان ها، توجه به ایجاد و توسعه محیطی پایدار که سازمان ها بتوان ن د در آن بدون آسیب به جنبه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی جامعه به اهداف خود دست یابند، به یک مسأله حیاتی تبدیل شده است. از این رو شناسایی عوامل لازم برای بهبود جنبه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سودمند و ضروری است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و کمی به بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر توسعه پایدار پرداخته می شود. در بخش کیفی با استفاده از رویکرد فراترکیب عوامل شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان در چارچوب مورد نظر جای گرفتند. سپس در بخش کمی از روش های آماری کای- دو تک نمونه ای برای آزمون فرضیات و از آزمون فریدمن جهت اولویت بندی ابعاد و مقوله ها استفاده شده و داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شدند . در نهایت 42 مفهوم و 12 مقوله اصلی استخراج شد. براساس نتایج در میان مقوله های عمده در چارچوب توسعه پایدار بیشترین اهمیت مربوط به مدیریت منابع است. ابعاد نیز به ترتیب اهمیت عبارت از زیست محیطی، اقتصادی/ دولتی، فرهنگی/ اجتماعی و سازمانی است.
۹.

پیش بینی قیمت سهام با رویکرد ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم رقابت استعماری مبتنی بر تئوری آشوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه عصبی پیش بینی قیمت سهام الگوریتم رقابت استعماری مبتنی بر تئوری آشوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 565 تعداد دانلود : 832
یکی از گزینه های موجود جهت سرمایه گذاری نقدینگی، بورس و اوراق بهادار می باشد. با توجه به ارتباطات غیرخطی موجود میان متغیرهای موثر بر قیمت سهام، شبکه های عصبی مصنوعی یکی از مناسب ترین رویکردهای موجود جهت پیش بینی قیمت سهام می باشند. در این مقاله سعی شده تا از طریق ترکیب نگاشت های آشوبی و الگوریتم رقابت استعماری، زاویه حرکتی مستعمرات به سمت استعمارگر اصلاح شده و به این ترتیب احتمال قرارگیری در دام نقطه بهینه محلی تا حد ممکن کاهش یابد. هدف این مقاله معرفی و مقایسه عملکرد رویکرد پیشنهادی با سایر الگوریتم های بهینه سازی جستجوی پیشین می باشد. از اینرو با استفاده از اطلاعات قیمتی روزانه سهام شرکت ایران خودرو بین سال های 1389 تا 1395 به آموزش شبکه عصبی با الگوریتم های بهینه سازی مختلف پرداختیم. جهت ارزیابی میزان عملکرد رویکردها، از سه دیدگاه: میزان دقت پیش بینی(آماره های اندازه گیری خطاR2,RMSE)، میزان حافظه مصرفی و زمان اجرایی استفاده شد، نتایج حاکی از آن است که رویکرد پیشنهادی از عملکرد بهتری نسبت به سایر رویکردهای پیشین برخوردار می باشد.
۱۰.

تاثیر شبکه های ارتباطی محیط کاری برخط و برون خط بر عملکرد شغلی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی عملکرد شغلی شبکه های ارتباطی روابط برخط روابط برون خط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 968 تعداد دانلود : 717
وجود ارتباطات موثر، همواره یکی از عوامل مهم موفقیت سازمان ها بوده است. ارتباطات کارکنان در شبکه های ارتباطی محیط کاری برخط و برون خط منابع مکملی هستند که تعامل آنها بر عملکرد شغلی مؤثر است. مطالعات شبکه اجتماعی در موقعیت های سازمانی، نشان داده اند که وضعیت شبکه، تاثیرات قابل توجهی بر نتایج عملکرد افراد و سازمان ها دارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری و به طور خاص ارتباطات شبکه ای حاصل از نظریه شبکه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان است. روابط شبکه ای به عنوان روابط مستقیم و غیرمستقیم در محیط کاری برخط و برون خط در نظر گرفته شده که به چهار ارتباط متمایز منتهی می گردند. این پژوهش از نوع پژوهش های غیرآزمایشی بوده و از پرسشنامه به منظور گردآوری داده ها استفاده شده است. نتایج مطالعه زمینه ای در میان 104 نفر از کارکنان دانشی شامل مهندسان نرم افزار، تحلیل گران و رهبران فنی، نشان داد که روابط مستقیم برون خط، روابط غیرمستقیم برون خط و روابط مستقیم برخط پیش بینی کننده عملکرد شغلی هستند، اما رابطه قابل توجهی میان روابط غیرمستقیم برخط و عملکرد شغلی وجود ندارد.
۱۱.

ایجاد اعتماد برخط: مطالعه عوامل موثر با رویکرد آزمایشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهرت اعتماد برخط حضور برون خط نوع محصول تحقیق آزمایشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 200 تعداد دانلود : 122
یکی از دلایل عدم تمایل به معاملات برخط، کمبود اعتماد به فروشنده شناسایی شده است. از این رو یکی از حیطه های پژوهشی شناخت عوامل موثر بر بهبود اعتماد مشتریان برخط می باشد. برخلاف بیشتر پژوهش هایی که در این حیطه با رویکرد توصیفی صورت گرفته، این پژوهش با به کارگیری رویکرد آزمایشی در صنعت خرده فروشی تاثیر عوامل شهرت، حضور برون خط و نوع محصول بر اعتماد مشتریان برخط و نیز تاثیر ارتباط برهم کنش این عوامل را بررسی می کند. به منظور اجرای رویکرد آزمایشی از یک طراحی عاملی 2×2×2 بین آزمودنی استفاده شده است. برای انجام مداخله در متغیرهای مستقل، در مجموع هشت سناریو برای ترکیب های مختلف سطوح متغیرهای مستقل طراحی و داده های بدست آمده با روش آنوا عاملی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج ضمن رد اثر برهم کنش متغیرها، نشان می دهد داشتن شهرت مثبت و حضور برون خط موجب افزایش اعتماد برخط می گردد. اما نوع محصول تاثیر قابل توجهی بر میزان اعتماد مشتریان ندارد.
۱۲.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی تجارت اجتماعی در ایران با استفاده از AHP فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت اجتماعی تجارت الکترونیکی شبکه های اجتماعی عوامل موثر بر موفقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 178
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی تجارت اجتماعی در ایران با استفاده از AHP فازی چکیده: تجارت اجتماعی به عنوان روش نوینی برای افزایش فروش، کاهش هزینه های بازاریابی و افزایش مشتریان معرفی شده است. این رویکرد ترکیبی از تجارت، ارتباطات افراد و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مبتنی بر وب 2.0 است و به همین ترتیب موفقیت آن از عوامل مختلف مبتنی بر کسب وکار، افراد و فرهنگ و فناوری تاثیر می گیرد. این مطالعه ابتدا مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای این عوامل را شناسایی و در شش گروه زیرساخت فنی، اقتصادی، منابع انسانی، فرهنگی، قوانین حاکم بر کشور و سبک مدیریت و کسب وکار دسته بندی می کند. سپس، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) فازی به تعیین اولویت این عوامل پرداخته شده است. نوآوری این پژوهش، استخراج فهرست جامعی از عوامل و نیز اولویت بندی آن بر طبق شرایط خاص کشور ایران می باشد.
۱۳.

رویکردی سیستماتیک به چالش کیفیت داده در راهبرد مشتری محور در صنعت بانک داری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتریان کیفیت داده متدولوژی سیستم نرم (SSM) مشتری محور صنعت بانک داری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT تکنولوژی و توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی روابط فرد و سازمان
تعداد بازدید : 546 تعداد دانلود : 494
دانشی که در هستی به عنوان سرمایه بشری شناخته شده و در قالب فناوری جای گرفته، کانون توسعه اقتصادی بوده است. سرمایه گذاری در دانش، مانند تحقیق و توسعه، آموزش و پژوهش و رویکرد های کاری نوآورانه کلیدهای اصلی رشد اقتصادی در نظر گرفته می شوند. امروز با افزایش رقابت در صنایع مختلف از جمله بانک داری، دانش مشتری به یکی از محورهای اصلی کسب وکار بدل شده است. تولید دانش تنها مبتنی بر پردازش داده هایی است که دقت و صحت آنها بر درستی دانش تولید شده تأثیر می گذارد. در بانک های ایرانی داده های مشتریان از ضعف کیفیت رنج می برند. این پژوهش با رویکردی سیستماتیک و با استفاده از متدولوژی سیستم نرم (SSM) به بررسی این معضل پرداخته است. بر طبق گام های متدولوژی به بیان مشکل و استخراج تصویر غنی پرداخته شده است. در ترسیم تصویر غنی با مدیران و کارکنان بانک و نیز دانشگاهیانی که به تحقیق در این حوزه پرداخته اند مصاحبه شده است. این پژوهش استفاده از شش سیگما را برای بهبود کیفیت داده توصیه کرده و بر طبق این روشِ بهبود مستمر به ارائه مدلی برای بهبود مستمر کیفیت داده مشتریان پرداخته است.
۱۴.

الگوی عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان در صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت کیفیت خدمات وفاداری تمایل به رویگردانی هزینه رویگردانی تناسب قیمت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه اصول بیمه
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 666
شرکت ها و سازمان ها می دانند که حفظ مشتریان به سودآوری بیش تر می انجامد و از سوی دیگر، افزایش رقابت، نرخ رویگردانی مشتریان را افزایش می دهد. از این رو، مطالعه عوامل مؤثر بر تمایل به رویگردانی مشتریان، هم برای پژوهشگران و هم شاغلان کسب وکارها اهمیت دارد. این پژوهش نیز مطالعه عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان را در شرکت بیمه هدف گرفته تا مشخص شود چه عواملی و با چه شدتی سبب ریزش مشتری می شود. بدین منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات، به استخراج عوامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، هزینه ی و رویگردانی مشتری پرداخته شده که بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. تجزیه وتحلیل مدل مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی نشان می دهد عوامل مختلف بازاریابی رابطه ای شامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت و وفاداری، بر تمایل به رویگردانی تأثیر دارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای بیمه گذاران، سیاست گذاران و پژوهشگران بازاریابی در شرکت بیمه فراهم می کند تا با درک عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان، بتوانند رویگردانی مشتریان را کاهش دهند.
۱۵.

مدلی برای شناسایی نمایندگی های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش دوره عمر مشتری مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ریسک مشتری مدیریت دانش مشتری بخش بندی مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 368 تعداد دانلود : 340
تمام تلاش های یک سازمان برای دسترسی به سهم بیشتری از مشتریان و در نهایت خلق ارزش برای مشتریان با ارزش متمرکز می شود. در این تحقیق مدلی جهت اندازه گیری و محاسبه ارزش عمر مشتریان در صنعت بیمه معرفی می گردد. برای این منظور نمایندگی های یک شرکت بیمه از سال 1390-1387 انتخاب و مبنای تحلیل و پیاده سازی مدل قرار گرفته اند. پس از محاسبه CLV نمایندگی ها، به بخش بندی آنها بر اساس معیارهای مؤثر بر CLV که شامل فاکتورهای ریسک و اطلاعات دموگرافیک است، پرداخته شد که براین اساس نمایندگان به سه خوشه تقسیم بندی شدند از بین سه خوشه به دست آمده در این پژوهش، مشخص گردید که خوشه اول با ارزش ترین خوشه است و برای شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. خوشه دوم و سوم از نمایندگانی تشکیل شده که تجربه کافی دارند و می توان به عنوان نمایندگان وفادار از آ نها نام برد.
۱۸.

ارایه ساختار همسان برای متدولوژی باز مهندسی فرایند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 272 تعداد دانلود : 210
باز مهندسی فرایندها به عنوان یکی از روشهای موثر در بهبود بنیادی عملکرد سازمان به حساب می آید. به دلیل اینکه پروژه بازمهندسی فرایندها، با توجه به ماهیت پیچیده آن از میزان ریسک بالایی برخوردار است، داشتن متدلوژی اهمیت ویژه ای دارد. با این حال، تاکنون یک ساختار جامع و یکپارچه برای تدوین متدلوژی bpr ارایه نشده است و متدلوژیهای ارایه شده تاکنون دارای ساختارهای متفاوتی...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان