چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی تابستان 1392 شماره 10 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تئوری چشم انداز و مدلسازی الگوی تصمیم گیری مدیران در بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

گونه شناسی دیدگاه های عاملین توسعه خوشه های صنعتی با محوریت عوامل مؤثر بر عملکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

طراحی مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت انتخاب طرح جانمایی تسهیلات(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ارزیابی عملکرد آموزشی با رویکرد مقایسه ای تحلیل شبکه ای و دیمتل(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

طراحی سیستم استنتاج فازی برای اولویت بندی و انتخاب مناسب ترین سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

انتخاب تأمین کنندگان با رویکرد MCDM فازی و QFD فازی (مورد مطالعه: شرکت سنو پارس یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی چندمنظوره برای حل مسئله انتخاب سبد پروژه های تحقیق و توسعه در صنایع خودروسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

ارائه روشی برای رتبه بندی ریسک فعالیت های پروژه با استفاده از شبکه CPM و روش TOPSIS در حالت فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

ارائه مدل یکپارچه تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر رویکرد موقعیت یابی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱