چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی پاییز 1392 شماره 11 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه روش شناسی پالایش اهداف استراتژیک به منظور تدوین نقشه های استراتژی: رویکرد ترکیبی بسط عملکرد کیفیت و غربالگری فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارت امتیازی متوازن نقشه استراتژی بسط عملکرد کیفیت خانه اهداف استراتژیک غربال گری فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۲ تعداد دانلود : ۹۰۱
نقشه های استراتژی مسیر خلق ارزش در سازمانها را نشان میدهند. یکی از مهمترین دغدغه های سازمانهای امروزی، اجرای استراتژیها است. در اهمیت نقشه های استراتژی همین بس است که نقطه شروع جاری سازی استراتژی در بسیاری از دیدگاه های نوین حوزه استراتژی قلمداد میشود؛ درحالیکه با گذشت سالها از ارائه این مفهوم هنوز نقصها و کمبودهای بسیاری در زمینه تدوین نقشه های استراتژی وجود دارد که همواره از جانب بسیاری از صاحبنظران موردتوجه قرار گرفته است. یکی از این کمبودها که نشاندهنده یک نقطه بالقوه برای بهبود روششناسی تدوین نقشه های استراتژی محسوب می شود وجود رویکرد یا سازکاری برای انتخاب و پالایش اهداف استراتژیکی است که باید در نقشه قرار گیرند اهمیت این بحث به این دلیل است که درعمل سازمانها هنگام تدوین نقشه استراتژی خود با انبوهی از اهداف مواجه میشوند که نسبت به حضور همه آنها در نقشه با نوعی وسواس و طمع نیز مواجه می شوند. در این تحقیق میکوشیم با ارائه یک رویه گام به گام و با بهره گیری از ابزار مفید و پرکاربردی چون بسط عملکرد کیفیت و روش غربال گری فازی و ارائه مفهوم خانه های اهداف استراتژیک، درجهت رفع این کمبود گام برداریم. رویه ی ارائه شده را درنهایت در یک مورد عملی به کار بردیم و نتایج آن را شرح دادیم
۲.

انتخاب سبد پروژه برپایه سنجش کارایی بااستفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

طراحی چارچوبی برای استفاده از روش شناسی چندگانه در تحقیق درعملیات بااستفاده از رویکرد تحلیل جامع ریخت شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ارائه رویکرد چندهدفه بهینه سازی شبیه سازی برای مدل منبع یابی و تصمیمات موجودی یک پارچه(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ارزیابی زنجیره تأمین خدمات ارتباطات ثابت ایران با رویکرد پویایی های سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

یک روش تصمیم گیری چند هدفه برای مدیریت پایان عمر تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار مدل ریاضی چند هدفه محصول به پایان عمر رسیده ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۳ تعداد دانلود : ۵۹۲
وجود مواد سمی و خطرناک در محصولات الکتریکی و الکترونیکی که یک تهدید برای محیط زیست و آینده بشر به شمار می آید، باعث شده است استفاده کنندگان از این محصولات و دولت ها فشاری را بر سازندگان وارد آورند تا مسئولیت پایان عمر محصولاتشان را برای بازپس گیری و بازیابی آن ها بر عهده گیرند. بازیابی این محصولات منافع اقتصادی برای بازیافت کنندگان و منافع اجتماعی برای جامعه و اجتماع دارد؛ بنابراین ایجاد یک سیستم مدیریتی برای تصمیم گیری درمورد بازیابی محصولات الکتریکی که از یک طرف منافع اقتصادی و اجتماعی را حداکثر و اثرات و خطرات محیط زیستی را حداقل کند ضروری است. در این مقاله یک مدل ریاضی چندهدفه مبتنی بر ابعاد توسعه پایدار برای انتخاب گزینه )های( مناسب بازیابی برای محصولات الکتریکی و الکترونیکی توسعه داده شده است. برای حل مدل از الگوریتم ژنتیک چندهدفه استفاده شده است. یک مطالعه موردی که داده های آن از صنعت گرفته شده است، برای اعتبارسنجی مدل به کار گرفته شده است
۷.

تولید قوانین فازی از نمونه های آموزشی برای سیستم های طبقه بندی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فازی طبقه بندی نمونه آموزشی گوشی تلفن همراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۹ تعداد دانلود : ۸۱۴
در سالهای اخیر، روشهای زیادی برای تولید قوانین فازی براساس نمونه های آموزشی پیشنهاد شده است. یکی از روشهایی پیشنهادشده اخیر، روش چن و تسای است که در سال 2008 ارائه شد و برمبنای سه شاخص مقدار آستانهای ویژگی ???? مقدار آستانه ای طبقه بندی???? و مقدار آستانهای سطحی ???? قرار گرفته است. این روش متوسط نرخ دقت طبقه بندی بالاتری نسبت به سایر روشهای موجود داشته است. در بخش تولید قوانین موقت، نویسندگان پیشنهادی برای اصلاح روش ارائه کردهاند و روش اصلاح شده را در یک مطالعه موردی به کار گرفته اند. آنچه در این تحقیق، مورد توجه بوده است، آزمون روش اصلاح شده CT08 روی یک حوزه کاربردی و ارائه یک سیستم طبقه بندی برای گوشیهای تلفن همراه بوده است. روش اصلاح شده در موضوع گوشیهای تلفن همراه، مقدار 2/0 دقت بالاتر را نسبت به اصل روش CT08 نشان داد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵