چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال پنجم تابستان 1394 شماره 18 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل روابط میان اقدامات پارادایم های مدیریت زنجیره تأمین و معیارهای عملکردی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۵۰۵
امروزه، شرکت ها برای دستیابی به عملکرد بهتر و بهبود رقابت پذیری، به دنبال یافتن پارادایم های مناسب زنجیره تأمین خود هستند؛ زیرا رقابت بین زنجیره های تأمین جایگزین رقابت بین شرکت ها شده است. در میان پارادایم های مختلف مدیریت زنجیره تأمین، ترکیب پارادایم های ناب، چابک و تاب آور ایده ای جدید برای دستیابی به عملکرد بهتر و رقابت پذیری به شمار می رود. هدف اصلی این مقاله، شناسایی اقدامات مهم ناب، چابک و تاب آوری است که مدیران ارشد باید برای بهبود عملکرد زنجیره های تأمین بر آنها تمرکز کنند؛ ازاین رو رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به عنوان روش شناسی مناسب برای تعیین روابط میان اقدامات ناب، چابک و تاب آور و عملکرد زنجیره تأمین و نیز طبقه بندی آنها بر اساس قدرت نفوذ و وابستگی در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج این پژوهش، اقدام ارتباط با تأمین کننده در پایین ترین سطح با قدرت نفوذ بالا و معیار عملکردی چرخه نقدینگی با قدرت نفوذ ضعیف و وابستگی بالا است؛ به این معنا که به شدت تحت تأثیر سایر متغیرهای مورد مطالعه قرار دارد؛ اما بر آنها تأثیری ندارد.
۲.

انتخاب استراتژی های بازاریابی زنجیره تأمین در شرایط انتشار عدم قطعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۵
ده در این مقاله، یک زنجیره تأمین حلقه بسته با هدف پاسخگویی به تقاضای مشتریان و ارائه خدمات پس ازفروش با حداکثر سود ممکن بررسی شده است. عدم قطعیت پارامترهای تقاضای مشتریان و ظرفیت تسهیلات از طریق تابع توزیع احتمال پیوسته در مدل اعمال شده و مسئله به روش برنامه ریزی تصادفی و در غالب یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط، فرمول بندی شده است؛ علاوه بر آن انتشار عدم قطعیت بین سطوح زنجیره تأمین در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر سطح پاسخگویی به تقاضای مشتریان نیز ارزیابی شده است. همچنین، امکان انتخاب بهترین استراتژی بازاریابی برای زنجیره تأمین و ایجاد یک جریان قابل اطمینان در طی دوره برنامه ریزی لحاظ شده است. مدل ارائه شده با استفاده از یک الگوریتم ممتیک مبتنی بر الگوریتم های ژنتیک و جست وجوی همسایگی متغیر انطباق پذیر حل شده است. کارایی الگوریتم حل با مقایسه عملکرد آن با دو الگوریتم فراابتکاری دیگر ارزیابی شده است. مدل و روش حل ارائه شده برای یک مسئله نمونه در صنعت تولید موتور خودرو اجرا شده است؛ درنهایت مجموعه ای از توصیه های مدیریتی با توجه به تحلیل نتایج و یافته های تحقیق پیرامون همبستگی و تأثیرات متقابل استراتژی های بازاریابی مدنظر ارائه شده است. نتایج، حاکی از تأثیر چشمگیر انتشار عدم قطعیت بر برنامه ریزی در سطح زنجیره تأمین و عملکرد و اندرکنش متفاوت هر یک از استراتژی های بازاریابی مدنظر است
۳.

تبیین نقش تئوری محدودیت ها جهت دستیابی به بنگاه های اقتصادی در کلاس جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۵۸
هدف از طراحی و اجرای این پژوهش ارائه سازمان خدماتی به عنوان یک سیستم است و کوشش شده با بهره گیری از مفهوم مبتنی بر «بهبود مستمر» تئوری محدودیت ها و همچنین استفاده از روش های اکتشافی و شیوه های نوآورانه، الگویی برای چگونگی اجرای این فلسفه در سازمان «همکاران سیستم» به منظور رقابتی شدن، ارائه شود؛ بدین منظور از روش فرآیند تمرکز پنج مرحله ای که روشی مبتنی بر سیستم است و برای ساختاردهی تصمیم گیری مدیریتی در چارچوب بهبود مستمر و شناسایی نقاط حیاتی فرآیند به کار می رود، استفاده شده است. برای اجرای تئوری محدودیت ها در شرکت مورد مطالعه و به منظور تعمیم نتایج و نزدیک ترکردن مسئله به واقعیت از روش شبیه سازی با کمک نرم افزار «آرنا» استفاده شد. یافته های این پژوهش توانایی مدیران صنایع خدماتی در شناسایی عوامل حیاتی مؤثر بر روی رقابتی شدن سازمان آنها با اجرای چرخه تکراری تئوری محدودیت ها برای شکستن و یافتن محدودیت های جدید را افزایش داده و باعث ایجاد تعادل در کل سیستم می شود. این پژوهش می تواند برای انجام پژوهش های آتی به منظور دستیابی به راه کارهای عملی جدیدتر برای حل مسئله و ارائه راه کارهای پیشنهادی، راه گشا باشد؛ همچنین نتایج این پژوهش در کلیه سازمان های خدماتی و تولیدی قابل استفاده است
۴.

مدلسازی عملکرد شبکه های مراکزداده با رویکرد پویایی های سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۵۹۹
امروزه سازمان ها برای انجام مأموریت های خود نیاز مبرم به استفاده از سامانه های فناوری اطلاعات دارند که این امر ایجاد مراکز داده ها را به یک الزام تبدیل کرده است و سازمان ها به وسیله آن می توانند قوانین، استراتژی و ساختارهای موجود را در بستر فناوری اطلاعات ارائه کنند. عملکرد صحیح مراکز داده سبب پایداری، تسریع دسترسی و تداوم کسب وکار سازمان ها خواهد شد؛ اما باوجود ارائه مدل های مرتبط هنوز ابهاماتی در شناسایی متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار وجود دارد. هدف این پژوهش ارائه یک مدل پویای شبکه مراکزداده بااستفاده از نرم افزار Vensim است که در آن بیش از 125 متغیر مؤثر و مرتبط با 15 متغیر حالت از طریق مطالعه مبانی نظری موضوع استخراج و 12 حلقه علّی حلقوی شناسایی و تعریف شده است؛ سپس مدل به صورت نمودارهای علت و معلولی و مدل جریان انباشت ارائه شده و سیاست های مختلفی مانند: افزایش ظرفیت آموزش و جذابیت، تحمیل بار اضافی بر شبکه و خرابی سوییچ بررسی می شود. با توجه به نتایج و تحلیل حساسیت انجام شده، مشخص شد که جذابیت سرویس ها، مهارت کسب شده و کیفیت به همراه ظرفیت تحمل پهنای باند، ذخیره سازی و قدرت پردازشی مرکز داده دارای اهمیت بسزایی در تعیین میزان عملکرد مراکز داده است
۵.

بهینه سازی قیمت فروش و هزینه تبلیغات در یک زنجیره تأمین دوسطحی شامل یک تولیدکننده و دو خرده فروش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
پژوهش حاضرتصمیم های قیمت گذاری و بازاریابی در یک زنجیره تأمین دوسطحی، شامل یک تولیدکننده و دو خرده فروش رقیب را در نظر گرفته است؛ همچنین تأثیر مشارکت تولیدکننده در هزینه های تبلیغات محلی خرده فروشان بررسی شده است. از آنجاکه موضوع رقابت در زنجیره تأمین مطرح است، برای حل مدل از ابزار «نظریه بازی ها» استفاده شده است؛ بدین منظور تولیدکننده به عنوان رهبر استکلبرگ عمل کرده و قیمت عمده فروشی را برای خرده فروشان تعیین می کند. تابع تقاضا وابسته به قیمت و تبلیغات درنظر گرفته شده است. در این پژوهش مقادیر بهینه قیمت و هزینه های تبلیغات به نحوی تعیین می شود که سود کل حداکثر شود؛ در نهایت یک مثال عددی نیز ارائه شده است. بااستفاده از نتایج مثال عددی می توان به این نتیجه رسید که مشارکت تولیدکننده در هزینه های تبلیغات محلی خرده فروشان سودمند بوده و موجب افزایش سود کل زنجیره تأمین می شود
۶.

به کارگیری مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی وزن دار به منظور تعیین میزان خرید بهینه از تأمین کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
در دهه اخیر، مدیریت خرید در زنجیره تأمین و انتخاب تأمین کننده مناسب، چالشی برای شرکت ها در یک زنجیره عرضه بوده است؛ بنابراین در این مطالعه یک مسئله انتخاب تأمین کننده که به طورکلی یک مسئله تصمیم گیری چندمعیاره است، به صورت یک مسئله برنامه ریزی خطی چندهدفه در نظر گرفته شده است؛ در ادامه مدل برنامه ریزی چندهدفه برای تعیین مقادیر سفارش بهینه به تأمین کنندگان با توجه به محدودیت ها و اهداف پژوهش، طراحی و برای حل آن از «مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی وزن دار» و از روش «بیشینه کمینه» استفاده شده و اوزان اهداف و محدودیت های فازی که از روش «تحلیل سلسله مراتبی فازی» به دست می آیند در تابع هدف مدل بیشینه کمینه قرار داده شده و مدل اجرا می شود. با فرض اینکه تصمیم گیرنده از جواب های به دست آمده راضی نباشد، از «مدل آریخان» با در نظر گرفتن وزن اهداف و محدودیت های فازی در این مدل، استفاده می شود تا درنهایت تصمیم گیرنده به سطح های دستیابی موردنظر خود در اهداف و محدودیت های فازی برسد و میزان سفارش بهینه به تأمین کنندگان، مشخص شود
۷.

ارائه یک مدل هوشمند فازی برای ارزیابی فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
امروزه موضوع مدیریت دارایی های نامشهود سازمان ازجمله دانش، به عنوان بخشی از منابع حیاتی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. فرآیندهای مدیریت دانش، فرآیندهای نظام مندی هستند که برای دستیابی، سازمان دهی و ارتباط با دانش ضمنی و آشکار کارکنان به کار برده می شوند؛ در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه یک مدل خبره- دیمتل فازی برای ارزیابی فرآیند مدیریت دانش در زنجیره تأمین «ایران خودرو» است؛ بنابراین ابتدا با مروری بر مبانی نظری، مؤلفه های فرآیندهای مدیریت دانش و شاخص های آن ها استخراج شده و بااستفاده از تحلیل عاملی شاخص های مؤثر حفظ شدند؛ سپس یک سیستم خبره فازی برای ارزیابی فرآیندهای مدیریت دانش ارائه شد. از روش دیمتل فازی نیز برای تعیین اهمیت هر یک از مؤلفه ها و شاخص ها استفاده شده است. داده های پژوهش بر اساس آراء خبرگان در صنعت خودرو جمع آوری شد و قواعد استنتاج فازی برای ارزیابی سطح فرآیندهای مدیریت دانش بر اساس مؤلفه های کسب، خلق، تولید دانش؛ سازمان دهی، نگهداری، انبار؛ انتقال، اشتراک، توزیع؛ استفاده، کاربرد و نگهداری و ارزیابی و بازخورد به عنوان متغیرهای ورودی استفاده شدند. نتایج نشان داد مؤلفه های کسب، خلق، تولید دانش و استفاده، کاربرد و نگهداری بیش ترین اهمیت را در میان فرآیندهای مدیریت دانش داشته و بیش ترین تأثیر را بر سطح عملکرد فرآیندهای مدیریت دانش می گذارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴