چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال هفتم تابستان 1396 شماره 26 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مکان یابی با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل حداکثر پوشش وزن دار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۸۰
در عصر حاضر، بنگاه های اقتصادی، به ویژه بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری، برای رقابت در دنیای کسب و کار به دنبال حداکثر پوشش مشتریان، کاهش هزینه و افزایش سود و کارایی هستند. برای این منظور با استفاده از روش های علمی به دنبال تعیین و انتخاب بهترین مکان برای شروع فعالیت اقتصادی می باشند. مطالعه حاضر با هدف مکان یابی شعب «بانک مهر اقتصاد» در منطقه یک شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل حداکثر پوشش وزن دار انجام گرفته است. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در مکان یابی شعب بانک شناسایی شدند؛ سپس با تهیه دو پرسشنامه و توزیع آن ها در میان مدیران بانک، وزن معیارها و زیرمعیارها بر اساس روش بهترین بدترین به دست آمد. از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تعیین نقاط بالقوه که ورودی مدل حداکثر پوشش وزن دار هستند، استفاده شد؛ درنهایت مکان های مناسب با حل مدل حداکثر پوشش وزن دار در نرم افزار متلب مشخص شدند.
۲.

مدل توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۳۶۲
ریسک بالای شکست در پروژه های طراحی و ضعف در تحقق فرآیند بهینه توسعه محصولات جدید در صنعت خودروسازی از یک سو و ناکارآمدی این حوزه در شناسایی و الگوسازی نظام طراحی محصولات جدید از سوی دیگر، در زمره مهم ترین مسائل پیش روی حوزه صنعت خودرو قرار دارد. این در حالی است که امکان بومی سازی و ترازسنجی الگوهای برتر موجود در این خصوص، با چالش ها و مسائل متعددی روبه رو است. ازاین رو هدف از ارائه این پژوهش طراحی و تبیین الگوی توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی کشور است. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد توسعه ای-کاربردی، راهبرد داده بنیاد را دنبال کرده و با بهره گیری از الگوی دلفی، مدل پیشنهادی توسط خبرگان اعتبارسنجی شده است. نتایج پژوهش حاکی از وجود یک الگوی چهار مرحله ای مشتمل بر ایده پردازی، ارزیابی فنی و بازار، غربالگری و انتخاب طرح در طراحی محصولات جدید است.
۳.

زمان بندی روزانه اتاق های عمل در شرایط عدم قطعیت با رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۳۴
زمان بندی اتاق های عمل نقش مهمی در افزایش بهره وری آن ها و کاهش هزینه های بیمارستان ها دارد. به علت عدم قطعیت های مختلفی که در فعالیت های اتاق عمل وجود دارد، این مسئله می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. در این پژوهش مسئله زمان بندی روزانه اعمال جراحی در 3 مرحله آماده سازی جراحی، جراحی و ریکاوری و با در نظر گرفتن کلیه محدودیت های واقعی بیمارستان های آموزشی- درمانی بررسی شده است. این مسئله به تعیین توالی، زمان شروع هر یک از اعمال جراحی و تخصیص منابع موردنیاز در هر مرحله با هدف کمینه کردن مجموع زمان بیکاری و اضافه کاری اتاق های عمل در شرایط عدم قطعیت در مدت زمان عمل های جراحی می پردازد. با توجه به عدم کارایی روش های حل دقیق در حل مسائل برنامه ریزی احتمالی بزرگ، در این پژوهش یک رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی برای رویارویی با عدم قطعیت ارائه شده است. بدین منظور یک الگوریتم مورچگان دوسطحی با شبیه سازی ترکیب شده است. الگوریتم ارائه شده در حل تعداد متعددی از مسائل واقعی از بیمارستان آموزشی درمانی هاشمی نژاد تهران با مجموعه ای از سناریوهای تصادفی تولیدشده، آزمون شده است. تحلیل نتایج نشان می دهد در شرایط عدم قطعیت، ارزش جواب حاصل از روش ترکیبی پیشنهادی بیش از 75 درصد است. نتایج نمایانگر کارایی الگوریتم پیشنهادی در حل مسائل دنیای واقعی است. .
۴.

تعیین سیاست های مدیریت موجودی در تولید فرآیندی با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۳۱۵
توجه روزافزون به خواسته های مشتریان در فرآیند تولید محصولات و همچنین ویژگی ها و هزینه های اجتناب ناپذیر فرآیندهای تولید، پژوهشگران و صنعتگران را به سوی مدیریت سفارش ها و انتخاب درست سیاست مدیریت موجودی هدایت کرده است. پژوهش پیش رو به دنبال یافتن ساختاری برای تعیین مکان بهینه نقطه نفوذ سفارش مشتری و سیاست بهینه مدیریت موجودی، به عنوان یکی از مهم ترین تصمیم های استراتژیک در فرآیند تولید است؛ به این منظور، مدلی مبتنی بر شبیه سازی گسسته پیشامد برای محاسبه واقع بینانه معیارهای هزینه و زمانِ در جریان ساخت، تحت سناریوهای مختلف طراحی شد. برای اعتبارسنجی و اجرای مدل، اطلاعات تولید و فروش یک کارخانه تولید مواد شیمیایی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که استفاده ترکیبی از سیاست های مدیریت موجودی، باعث کاهش هزینه ها و زمان تحویل سفارش ها می شود.
۵.

توسعه و حل یک مدل تعیین اندازه انباشته دو سطحی با چند روش تولید و تقاضای فازی بوسیله الگوریتم های فرا ابتکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۹۲
در این پژوهش، یک مدل تعیین اندازه انباشته دو سطحی با چند روش تولید و تقاضای فازی ارائه می شود. هدف مدل ارائه شده حداقل سازی هزینه است. برای حل مدل از روش های مختلفی نظیر الگوریتم ژنتیک، تبرید شبیه سازی شده و بهینه سازی میرایی ارتعاش استفاده شد. برای تنظیم پارامتر الگوریتم های فراابتکاری، از روش تاگوچی بهره گرفتیم؛ سپس برای اثبات عملکرد مناسب روش های حل ارائه شده و انتخاب کاراترین روش برای حل مدل ارائه شده، ابتدا مسائل آزمایشی با ابعاد مختلف تولید شده و سپس توسط نرم افزار لینگو و الگوریتم های پیشنهادی حل شد؛ در نهایت پاسخ ها را مورد تجزیه وتحلیل قرار دادیم. بر اساس تجزیه وتحلیل آماری و نتایج نمودارها، جواب های الگوریتم بهینه سازی میرایی ارتعاش در مسائل با اندازه بزرگ کیفیت بهتری نسبت به الگوریتم تبرید شبیه سازی شده و الگوریتم ژنتیک داشته است؛ همچنین جواب های الگوریتم تبرید شبیه سازی شده در مسائل با اندازه بزرگ کیفیت بهتری نسبت به الگوریتم ژنتیک داشته است. .
۶.

طراحی زنجیره تأمین و یکپارچه سازی رویکردهای مالی و عملیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۳۹۹
هدف از انجام این پژوهش، طراحی یک شبکه زنجیره تأمین چهارسطحی با درنظرگرفتن هم زمان ابعاد عملیاتی و مالی و در چارچوب یک نگرش کل گرا و سیستمی است. بر این اساس، زنجیره تأمین با دیدگاه واقع بینانه و در قالب یک رویکرد یکپارچه به صورت ریاضی در سطوح تصمیم گیری راهبردی و فنی مدل سازی شده است؛ همچنین با توجه به اهمیت حقوق صاحبان سهام در مقابل سود حسابداری، هدف مدل سازی، حداکثرکردن ثروت سهامداران (برخلاف سایر مطالعات) قرار گرفته و باعنوان «رویکرد جدید»، تدوین شده و با رویکردهای سنتی (حداکثرکردن سود) مقایسه شده است. تدوین و آزمون مدل پیشنهادی با استفاده از نرم افزار GAMS24 و حل کننده CPLEX صورت پذیرفته است. نتایج مدل سازی و حل عددی مدل، اهمیت نقش بُعد مالی و درنظرگرفتن هم زمان ابعاد عملیاتی مالی در مدل ریاضی برای کسب مزیت رقابتی پایدار را نشان می دهد؛ به علاوه توانمندی رویکرد جدید با مناسب نشان دادن معیارهایی مانند ساختار سرمایه، بهای تمام شده، افزایش بیشتر حقوق صاحبان سهام در مقابل سود و غیره تبیین شده است. در راستای تحلیل پایداری مدل و اعتبارسنجی نتایج، تحلیل حساسیت نیز روی پارمترهای مدل انجام شده و تغییرات آن روی تابع هدف و پیکربندی زنجیره تأمین بررسی شده است.
۷.

تأثیر مدیریت روابط زنجیره تأمین بر رقابت پذیری شرکت های کوچک و متوسط صنعت قطعه سازی خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۳۰
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت روابط زنجیره تأمین بر رقابت پذیری شرکت های کوچک و متوسط صنعت قطعه سازی خودرو ایران است. به این منظور، شاخص های رقابت پذیری و مؤلفه های روابط زنجیره تأمین شناسایی شده و ارتباط میان آن ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری بررسی شده است. نمونه آماری این پژوهش 175 شرکت کوچک و متوسط فعال در صنعت قطعه سازی خودرو کشور بود که از طریق پرسشنامه مورد پیمایش قرار گرفته اند. بر اساس یافته ها، تأثیر 5 عامل اعتماد، تعهد، همکاری، یکپارچگی و تبادل اطلاعات بر عامل حس امنیت و ایمنی رد شد و سایر روابط مدل مورد تأیید قرار گرفتند. این پژوهش، شکاف پژوهشی در زمینه ارائه مدلی که نحوه تعاملات مؤلفه های روابط زنجیره تأمین و رقابت پذیری را بررسی و همچنین اندازه سازمان های همکاری کننده را در نظر گیرد، پر می سازد. یافته های این پژوهش، می تواند مبنای خوبی برای شناخت وضع موجود مدیریت روابط در زنجیره تأمین قطعه سازی خودرو به شمار رود تا شرکت ها به کمک آن بتوانند رقابت پذیری خود را بهبود دهند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴