چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال هشتم بهار 1397 شماره 29 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه چارچوبی برای ترکیب روش های مدلسازی سیستم های پیچیده فنی-اجتماعی با استفاده از فراترکیب تفسیری انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۴۴۲
امروزه ترکیب روش های مدلسازی برای غلبه بر پیچیدگی های مدلسازی سیستم های فنی-اجتماعی مورد توجه محققین قرار گرفته است. اما بسیاری از این ترکیب ها بدون توجه به سازگاری روش ها در سطوح مختلف نظری و ابزاری انجام می شود. از این رو هدف مطالعه حاضر ارائه یک چارچوب راهنما برای ترکیب روش های مدلسازی سیستم های فنی-اجتماعی است. برای انجام این هدف از یک روش فراترکیب تفسیری انتقادی توسعه یافته استفاده شده است. بر این اساس 12 تم توصیفی شناسایی و این تم های توصیفی در قالب پنج سازه ترکیبی دسته بندی شدند. سپس با تفسیر سازه های ترکیبی و جایگاه روش ها در این سازه ها، پنج سازه تحلیلی، سازه متضاد، سطح ترکیب، نوع ترکیب، علت موفقیت احتمالی ترکیب و علت شکست احتمالی ترکیب شناسایی و برای بررسی امکان پذیری و سطح ترکیب روش ها مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین به منظور نشان دادن چگونگی عملکرد چارچوب، امکان ترکیب رویکرد انتخاب استراتژیک با سایر روش ها به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت.
۲.

ارائه یک مدل برای برنامه ریزی اصلی زنجیره تامین پایدار با ملاحظه یکپارچگی جریان مالی و فیزیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۹۱
آنچه که ضامن بقا و توسعه هر زنجیره تامین در بلند مدت است، رشد متوازن در سه بعد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است و ملاحظه این ابعاد در طراحی و برنامه ریزی زنجیره تامین، منجر به توسعه پایدار زنجیره تامین و در نهایت شکل گیری زنجیره تامین پایدار می گردد. از طرف دیگر یکپارچگی میان جریان های مالی و فیزیکی نقشی حیاتی در عملکرد موفق زنجیره تامین دارد. بر این اساس در این تحقیق مدلی جهت برنامه ریزی یکپارچه مالی-فیزیکی زنجیره تامین حلقه بسته پایدار در میان مدت ارائه می شود. اهداف این مدل عبارتند از بیشینه سازی سود، کمینه سازی تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی و همچنین کمینه سازی انحراف نامطلوب شاخص های مالی از حد مطلوب خود. برای مواجهه با ماهیت چند هدفه مدل، از روش برنامه ریزی آرمانی استفاده شده است و مدل در یک مورد واقعی در صنعت بازیافت پلاستیک پیاده سازی شده است. مدل ارائه شده شامل برنامه ریزی تولید، توزیع و جمع آوری ضایعات می شود و به صورت چند دوره ای و چند محصولی طراحی شده است. نتایج تحقیق تاثیر مثبت ملاحظه شاخص های مالی در برنامه اصلی زنجیره تامین حلقه بسته پایدار را نشان می دهد.
۳.

ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد کسب و کار با رویکرد هم افزایی زنجیره ارزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۵۵
در طراحی استراتژی سطح بنگاه، انتخاب سبد کسب و کار یکی از تصمیم های کلیدی به شمار می رود که با موضوعاتی نظیر ادغام عمودی و متنوع سازی در ارتباط است. اکثر مطالعات پیشین یا مدل های کلان و مفهومی در این خصوص ارائه داده اند و یا با رویکردهای صرفاً مالی بر روش های بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ها مبتنی بوده اند. در این پژوهش یک مدل ریاضی برای انتخاب سبد کسب و کار ارائه شده است که اولاً امکان بهره گیری از روش های کمی در تصمیم گیری های استراتژیک در این حوزه را فراهم می آورد و ثانیاً متغیرهای غیرمالی و استراتژیک را نیز در مدلسازی مسأله در نظر می گیرد. برای این منظور چهارچوبی ریاضی برای لحاظ تأثیر هم افزایی میان کسب و کارها پیشنهاد شده و مدلسازی در قالب یک زنجیره ارزش توسعه یافته است. هرچند ساختار مفهومی طراحی شده قابل استفاده برای صنایع مختلف می باشد، در این تحقیق مدلسازی برای یک بنگاه چندکسب و کاره فعال در صنعت نفت ایران انجام شده و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۴.

مدل سازی ریاضی و الگوریتم رقابت استعماری برای مسئله خط مونتاژ جریان کارگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
مونتاژ جریان کارگاهی دو مرحله ای با در نظر گرفتن زمان آماده سازی، یکی از مسائل جدید زمانبندی تولید است. در این مساله قطعات در مرحله اول در یک سیستم جریان کارگاهی تولید و سپس در مرحله دوم قطعات تولیدی مونتاژ میشوند. هدف از حل این مساله ارائه توالی بهینه تولید قطعات و مونتاژ انها است، به طوری که زمان تکمیل آخرین سفارش کمینه شود. با توجه به جدید بودن موضوع، تاکنون مدل مناسبی برای حل این مساله ارائه نشده است. این مقاله ابتدا به بررسی مدل موجود می پردازد و سپس یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای حل مساله ارائه می دهد. سپس برای حل موثر این مساله، دو الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری و ژنتیک ارایه می شود. در ادامه عملکرد مدل و الگوریتم ها ارزیابی می شوند. نتایج نشان می دهد الگوریتم رقابت استعماری عملکرد بهتری دارد.
۵.

تحلیل فرآیندهای الکترونیکی با استفاده از تکنیک فرآیندکاوی (مورد مطالعه: فرآیند ترفیع پایه اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۶۷
: دیدگاه فرآیندمحوری در سازمان این الزام را برای مدیران ایجاد می کند تا فرآیندهای سازمان را تحلیل و بازنگری کنند. در صورت بی توجهی به بازنگری فرایندها، سازمان با مشکلاتی به مانند افزایش هزینه ها، اتلاف منابع، بهره وری اندک نیروی انسانی و طولانی بودن انجام فرایند مواجه می شود. در عصر جدید، بخش عمده ای از فرایندها به دلیل استفاده از تکنولوژی های نوین به صورت تحت وب و یا تحت برنامه های نرم افزاری انجام می شوند. استخراج و تحلیل داده های ذخیره شده از اجرای فرایندها در پایگاه داده سازمان، یکی از زمینه های نوینی است که مورد اقبال تحلیل گران سازمانی و پژوهشگران دانشگاهی قرار گرفته است. فرایندکاوی رویکردی است برای تحلیل این داده های ذخیره شده که به مدیران سازمان برای بهبود فرایندها کمک می کند. پژوهش حاضر بر آن است تا فرآیند ترفیع پایه اعضای هیئت علمی را در دانشگاه خلیج فارس مورد بررسی قرار دهد و با استفاده از فرآیندکاوی، این فرایند را تحلیل کند. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای Microsoft Excel و Disco استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برای به فرجام رسیدن یک درخواست ترفیع پایه، به طور متوسط 51 روز و 7 ساعت زمان لازم است و گلوگاه اصلی این فرآیند در بخش بررسی شورای ترفیع پایه می باشد که بیشترین زمان را به خود اختصاص داده است (39 روز برای فرایندهایی که از طریق پژوهشکده ارسال شده و 34 روز 3 ساعت برای فرایندهایی که از طریق دانشکده ارسال شده است).
۶.

طراحی مدل پویای توسعه محصول جدید با تأکید بر تئوری انتشار باس(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۲۴
منشا اصلی موفقیت در کسب مزیت رقابتی برای شرکت های آینده، توسعه ی موفق و مداوم محصولات جدید و بهبود یافته است. شناسایی عوامل اساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در قالب راهبردهای کسب و کار، محققان را بر آن داشته است تا در این زمینه تحقیقات گسترده ای را انجام دهند. هدف این تحقیق، افزایش نرخ جذب مشتریان از طریق شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی در توسعه محصول جدید است. به این منظور از مدل تئوری انتشار باس، رویکرد پویایی شناسی سیستم و رویکرد تئوری بنیادی، استفاده شده است. در این تحقیق سعی شده است تا با مطالعات کتابخانه ای و مشاوره با خبرگان (صاحب نظران صنعت و دانشگاه)، عوامل کلیدی توسعه موفق محصولات جدید شناسایی شوند. تعیین روابط میان متغیرهای تحقیق از طریق مصاحبه با خبرگان به استخراج متغیرها و تنظیم فرضیات پویای مدل منجر شده که مبنای ترسیم نمودارهای علت و معلولی و موجودی و جریان قرار گرفته است. استخراج معادلات مربوط به روابط متغیرهای مدل و شبیه سازی آن ها در نرم افزار ونیسم منجر به شکل گیری مدل نهایی تحقیق گردید. در این مدل، 4 سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن ها به طور خلاصه حاکی از آن است که افزایش بودجه در بخش های تحقیق و توسعه و بازاریابی بطور همزمان می تواند تاثیر بیشتری در جذب مشتریان داشته باشد.
۷.

مدلسازی دو هدفه مسئله مکان یابی تخصیص در یک زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن سیستم حمل و نقل وانتشار گاز CO2(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
در این مقاله، به مطالعه مسأله مکان یابی تسهیلات می پردازیم. یک مدل زنجیره تأمین سه سطحی شامل کارخانه ها، انبارها و خرده فروشان ارائه شده است. انواع مختلف کالاها از طریق حالت های مختلف حمل و نقل بین کارخانه های تولیدی، انبارها و خرده فروشان منتقل می شود. تقاضا ی مشتریان از خرده فروشان بستگی به مکان های خرده فروشان و انواع محصول دارد. امروزه یکی از چالش های بسیار مهم در سازمان ها، کنترل انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر شبکه است؛ با این حال، با توجه به پیچیدگی های مشکلات زنجیره تامین سبز، ارائه مدل قابل حل از بالاترین اهمیت برخوردار است. در این تحقیق، به منظور ساده سازی مدل ریاضی، تنها CO 2 منتشر شده در شبکه زنجیره تآمین در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده است که هر تسهیل، مطابق با تقاضای ارسال شده، مقدار مشخص از آلودگی را ایجاد می کند و آلودگی ایجاد شده توسط وسایل نقلیه، بستگی به مسافت پیموده شده دارد. اهداف مدل پیشنهادی، کمینه کردن هزینه کل شبکه و کمینه کردن میزان انتشار گاز CO 2 می باشد. روش حل پیشنهادی برای حل مدل ارائه شده، روش برنامه ریزی آرمانی چند گزینه ای می باشد. به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی، نتایج حاصل با نتایج به دست آمده از روش محدودیت اپسیلون مقایسه شده و تحلیل حساسیت پارامترهای ضروری نیز انجام گرفته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵