چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال دوم زمستان 1391 شماره 8 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پیش بینی موفقیت سازمان ها در پیاده سازی سیستم های استاندارد ایزو برپایة روش تحلیل تشخیصی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارائة روش شناسی تلفیقی با استفاده از مدل کانو و گسترش عملکرد کیفیت به منظور بهبود کیفیت خدمات بانکی رویکرد مجموعه های راف(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مدل یکپارچة انتخاب تأمینکننده در زنجیرة تأمین رویکرد قابلیت های فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری RFID در صنایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

پیش بینی تقاضای حامل های انرژی در بخش های مختلف مصرف ایران با استفاده از رگرسیون خطی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی تغییرات عملکرد کانال های توزیع شرکت پارس خزر در طی زمان با استفاده از تحلیل پنجره(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵