چشم انداز مدیریت صنعتی - نشریه علمی (وزارت علوم)

چشم انداز مدیریت صنعتی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۶۴۵-۴۱۶۵
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر بهروز دری
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
p-issn: ۲۲۵۱-۹۸۷۴
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر مصطفی زندیه
مدیر داخلی: سیما مطلبی
مدیر اجرایی: دکتر مسعود ربیعه
هیئت تحریریه: دکتر مصطفی زندیه، دکتر مسعود ربیعه، دکتر مقصود امیری، دکتر علیرضا پویا، دکتر میرسامان پیشوایی، دکتر پیام حنفی زاده، دکتر بهروز دری، دکتر حسین صفری، دکتر اکبر عالم تبریز، دکتر حســن فارسیجانـی، دکتر مهرداد مدهوشی، دکتر محمدرضا مهرگان، دکتر سید حبیب اله میرغفوری*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: پروفسور جی.سی. اسپندر، دکتر قاسم زعفریان، دکتر داود گل‌محمدی
وب سایت: https://jimp.sbu.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱