چشم انداز مدیریت صنعتی - نشریه علمی (وزارت علوم)

چشم انداز مدیریت صنعتی (مقاله علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 

مدیر مسئول: دکتر علی رضائیان 

سردبیر: دکتر حسن فارسیجانی 

مدیر داخلی: دکتر نوید نظافتی 

هیئت تحریریه: دکتر محمد مدرس یزدی، دکتر عادل آذر، دکتر حسن فارسیجانی، دکتر علی اصغر انواری رستمی، دکتر بهروز دری، دکتر اکبر عالم تبریز، دکتر مسعود کسائی، د کتر حبیب الله میر غفوری، دکتر محمد رضا مهرگان، دکتر مهرداد مدهوشی 

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر نشریات چشم انداز مدیریت،

تلفن:  (021)29903136   فکس: 22431644(021)

وب سایت: http://pub.sbu.ac.ir

پست الکترونیک: jimpsbu@yahoo.com  


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴