چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال ششم تابستان 1395 شماره 22 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

توسعه یک رویکرد برنامه ریزی فازی استوار برای طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی تصادفی فازی بهینه سازی استوار مدل غیرخطی زنجیره تأمین حلقه بسته. تاریخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 344 تعداد دانلود : 171
طی یک دهه گذشته با توجه به افزایش اهمیت رقابت پذیری اقتصادی و نگرانی های زیست محیطی در زمینه محصولات فرسوده، موضوع زنجیره تأمین حلقه بسته موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش حاضر درصدد توسعه یک رویکرد برنامه ریزی تصادفی فازی استوار با استفاده از مفاهیم برنامه ریزی با محدودیت های اعتبار و میانگین انحراف مطلق برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته تحت شرایط عدم قطعیت ترکیبی است. در مدل پیشنهادی فرض می شود که هزینه ثابت احداث مراکز تولیدی به صورت غیرخطی و تابعی از سطح ظرفیت است. این مدل با استفاده از یک تکنیک خطی سازی به یک مدل خطی معادل تبدیل می شود. در این مدل دو منبع عدم قطعیت برای برخی پارامترها وجود دارد. نخستین منبع از تصادفی بودن پارامترها ناشی می شود که با سناریوهای آتی بیان می شود. دومین منبع از عدم قطعیت شناختی در پارامترهای هر سناریو ناشی می شود؛ به طوری که می توان آن ها را با یک توزیع امکانی مشخص کرد. عملکرد مدل پیشنهادی برحسب انحراف استاندار و هزینه با مدل های استوار دیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی قادر است با صرف یک هزینه پایین استواری مدل را بهبود بخشد.
۲.

تبیین ارزیابی عملکرد سازمان جهت دستیابی به محصول در کلاس جهانی با روش وو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولید در کلاس جهانی ماتریس اهمیت عملکرد مشتری مداری روش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 183 تعداد دانلود : 142
سازمان تولید در کلاس جهانی قادر است بهترین تولیدکننده در جهان باشد و ب اارزش ترین محصولات را تولید کند و بیشترین نرخ بازگشت را ازطریق اجرای راهبرد رقابتی سازمان به دست آورد. در آینده ای نزدیک تنها بنگاههای اقتصادی می توانند در فضای بین المللی حضور داشته باشند که در کلاس جهانی قرار گیرند تا بتوانند به سرعت مشتری مداری را توسعه دهند. در پژوهش حاضر با مطالعه منابع کتابخانه ای معیارهای بنگاه های اقتصادی کلاس جهانی شناسایی شد و 14 عامل که تناسب بیشتری با جامعه آماری داشتند و بیشتر مدنظر کارشناسان و مشتریان بودند، انتخاب شدند؛ بدین منظور رویکرد ماتریس تحلیل عملکرد برای شناسایی و دسته بندی و شاخص های اثرگذار برای دستیابی به تولید محصول در شرکت به کار » ایران خودرو « ماشین ابزار گرفته شد؛ سپس با توجه به مدل نهایی، راهبرد بهینه برای مدیریت هر یک از شاخص ها ارائه شد؛ درنهایت با استفاده از روش وو ) Wu ( با توجه به خروجی های ماتریس، رتبه بندی نهایی هر یک از عامل ها مشخص شد. نتایج نشان می دهد که 5 عامل قیمت، کیفیت محصول و پاسخگویی سریع، بهبود مستمر و اعتبار شرکت زیربنای دستیابی به تولید محصول در کلاس جهانی هستند.
۳.

طراحی مدل برنامه ریزی احتمالی چندهدفه ظرفیت بهینه انرژی برق با رویکرد تقریب میانگین نمونه و روش کوآنتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامهریزی ظرفیت برنامهریزی احتمالی چند هدفه روش تقریب میانگین نمونه روش کوآنتایل. تاریخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 861 تعداد دانلود : 814
در این مقاله مدل برنامهریزی خطی احتمالی با هدف برنامهریزی ظرفیت انرژی برق و با توجه به محدودیتهای آن در بازه زمانی مورد مطالعه طراحی شده است. در این الگو برای دستیابی به ظرفیت، مکان و زمانبندی بهینه تجهیزات شبکه انرژی برق و همچنین مدیریت مصرف انرژی و افزایش رضایت مشترکین تلاش شده است. افق زمانی 10 ساله و متغیرهای غیرقطعی، تقاضای سالانه و میزان خاموشی مجاز تعیین شده است. نوآوری پژوهش توجه به روشهای مختلف رویارویی با تقاضا با در نظر گرفتن مدیریت مصرف و خاموشی در کنار آن است. مدل حاضر از نظر تمرکز بر عوامل اقتصادی، محیطی و اجتماعی دارای جامعیت است. از نتایج پژوهش، پیشبینی ظرفیت ایجاد تجهیزات انرژی و آمادهسازی زیرساختهای آن است. بدین منظور مدل احتمالی خطی ای طراحی گردید؛ سپس از روش تقریب میانگین نمونه و روش کوآنتایل ظرفیتهای بهینه محاسبه و درنهایت توسط سناریوهایی ظرفیت مراکز بار منطقه در زمان مناسب تعیین شد.
۴.

ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان دو لایه در زنجیره تأمین سبز به روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی مبتنی بر سطوح آلفا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین فاکتور سبز تاپسیس فازی سلسله مراتبی دو لایه از تأمینکنندگان. تاریخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 104 تعداد دانلود : 256
تحولات دنیای کسب وکار و الزامات جدید و تجارت عصر کنونی، زمینه ظهور و بروز نگرشهای جدیدی را فراهم میکند که ضروری است موردتوجه متصدیان عرصه تولید و تجارت قرار گیرد. در همین راستا رویکردها و نگرشهای جدیدی پیرامون موضوع زنجیره تأمین گسترش یافته است که الزامات زیست محیطی آن را به سمت سبز بودن سوق میدهد. در این پژوهش سعی شده است تا علاوه بر تأمین کنندگانی که به طور مستقیم با شرکت در ارتباط اند و قطعات موردنیاز را تأمین میکنند، تأمین کنندگانی که مواد اولیه سازندگان قطعات را فراهم میکنند نیز به عنوان لایه دوم تأمین موردبررسی قرار گیرند و تأمینکنندگان بهینه در هر دو لایه انتخاب شوند. با در نظر گرفتن مفاهیم لایه اول و دوم و اعداد » لایه دوم « تأمینکنندگان و همچنین فاکتور سبز با استفاده از روش ارائه شده معیاری باعنوان فازی مرتبط با آن محاسبه میشود تا در رتبهبندی تأمینکنندگان لایه اول به روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی بر اساس سطوح مختلف آلفا به کار گرفته شود؛ بنابراین هدف این پژوهش، پایهگذاری یک رویکرد سیستماتیک برای ارزیابی و انتخاب دو لایه از تأمینکنندگان با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی است. اعتبار مدل با استفاده از مثال عددی از شرکت تولیدکننده اجاق گاز موردبررسی قرار میگیرد.
۵.

حل مسئله تعیین توالی عملیات خودرو با در نظر گرفتن اختلالات تأمین پیش بینی نشده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعیین توالی عملیات خودرو اختلال تأمین ثبات رویکرد واکنشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 379
حل مسئله تعیین توالی عملیات خودرو با در نظر گرفتن اختلالات تأمین پیش بینی نشده
۶.

انتخاب تأمین کننده با رویکرد گسترش عملکرد کیفی و تاپسیس خاکستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخاب تأمین کننده تئوری خاکستری تاپسیس خاکستری گسترش عملکرد کیفی. تاریخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 894 تعداد دانلود : 471
انتخاب تأمین کننده یکی از مهم ترین فعالیت ها در زنجیره تأمین است ک درنهایت بر راایت مشتریان از عملکرد شرکت اثر می گذارد. پژوهش حاار با لحاظ کردن عدم قطعیت های موجود در فضای کسب وکار، رویکردی را برای انتخاب تأمین کننده ب منظور برآوردن نیاز مشتری نهایی ارائ می دهد ک ترکیبی از روش های گسترش عملکرد کیفی و تاپسیس در فضای تئوری خاکستری است. مورد مطالع است. مصاحب با نمایندگان » شرکت صنایع روشنایی آرم « این پژوهش، قطع پرکاربرد ساعت نجومی در مشتریان ب شناسایی 30 نیاز عام و خاص مشتریان منجر شد ک با استفاده از گروه تمرکز و حذف موارد غیرمرتبط با قطع انتخاب شده، 14 نیاز برای روش گسترش عملکرد کیفی نهایی شد . پس از ترجم نیازهای مشتریان ب الزامات فنی قطع توسط مهندسان شرکت، 43 الزام فنی در ماتریس خان کیفیت قرار گرفت و با تحلیل اعداد خاکستری، وزن هر ی از الزامات فنی تعیین شد . روش تاپسیس با داده های خاکستری برای رتب بندی 13 تأمین کننده داخلی و خارجی ساعت نجومی ب کار رفت و بهترین رتب ب عنوان مناسب ترین تأمین کننده انتخاب شد. خرید قطع از تأمین کننده منتخب باعث می شود ک الزامات فنی موردنیاز برای برآوردن نیاز مشتری در بالاترین حد ممکن تأمین شود.
۷.

تأثیر قابلیت یکپارچگی با تأمین کننده بر عملکرد شرکت با نقش میانجی چابکی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت یکپارچگی با تأمینکننده چابکی سازمانی عملکرد شرکت قابلیت پویا. تاریخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 597 تعداد دانلود : 196
با توجه به افزایش رقابت میان شرکتها و پویایی محیط، شرکتها باید به سمت کسب و حفظ قابلیتهایی مانند قابلیتهای پویا حرکت کنند که آن ها را قادر به سازگاری سریع با نیازهای جدید و کسب عملکرد برتر می کند . ازآنجاکه یکی از راه های دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد برتر یکپارچگی با تأمین کنندگان است، در این مقاله تأثیر قابلیت یکپارچگی با تأمین کننده به عنوان یک نوع قابلیت پویا که شامل سه قابلیت فرعی درک یکپارچگی، اجرای یکپارچگی و ارتقای یکپارچگی با تأمینکننده است بر عملکرد شرکت بررسی شده است. به این دلیل که قابلیت یکپارچگی با تأمینکننده می تواند از طریق وجود توانمندیهای دیگری در سازمان بر ارتقای عملکرد تأثیر داشته باشد؛ بنابراین نقش میانجی چابکی سازمانی نیز بررسی شده است. فرضیههای پژوهش با استفاده از نمونهای شامل 80 شرکت تولیدی فعال واقع در شهر صنعتی رشت بررسی شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بود و جمعآوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام شد. مدلسازی معادلات ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی به منظور تحلیل دادهها به کار رفت. نتایج نشان میدهد که قابلیت یکپارچگی با تأمینکننده به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکتها دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱