چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال چهارم زمستان 1393 شماره 16 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه یک مدل جامع استوار دوهدفه و الگوریتم ممتیک برای طراحی شبکه زنجیره تأمین برگشتی تحت شرایط عدم قطعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه زنجیره تأمین برگشتی عدم قطعیت بهینه سازی چندهدفه بهینه سازی استوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 618
مدیریت جریان محصولات برگشتی ازسوی مشتریان با درنظرگرفتن عدم قطعیت فضای تصمیم گیری و توجه کردن به معیارهای غیرمالی درکنار معیارهای مالی متداول، یکی از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تأمین است. در این مقاله، یک شبکه جامع جدید برای زنجیره تأمین هفت لایه ای شامل مشتریان اولیه، مراکز جمع آوری و بازتوزیع، احیا، بازیافت، اسقاط و مشتریان محصولات شبکه، با جریان برگشتی تحت شرایط میزان و کیفیت غیرقطعی ارائه می شود. هدف این مقاله، طراحی شبکه زنجیره تأمین برگشتی برای مدیریت جریان محصولات به نحوی است که دو تابع سود کل زنجیره و سطح پاسخگویی به تقاضای مشتریان درطی دوره برنامه ریزی حداکثر شود. با توجه به اینکه مسئله برنامه ریزی عدد صحیح مختلط مورد بررسی ازنوع مسائل طراحی شبکه و دارای پیچیدگی های حل بسیار زیاد است، یک الگوریتم ممتیک مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب II و جستجوی محلی متغیر انطباق پذیر برای یافتن جواب های بهینه پارتو ارائه شده است. مقدار تمامی پارامترهای الگوریتم پیشنهادی با استفاده از روش طراحی آزمایش های تاگوچی تنظیم شده است. به منظور ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی، نتایج حاصل از آن با نتایج دو الگوریتم فراابتکاری مشابه دیگر مقایسه شده است. نتایج محاسباتی حاکی از کارایی الگوریتم جدید ممتیک برای حل مدل دوهدفه پیشنهادشده برای طراحی شبکه زنجیره تأمین برگشتی تحت عدم قطعیت است.
۲.

مدل سازی مسئله مکان یابی هاب چندمحصوله با درنظر گرفتن روش های تأمین مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مکان یابی هاب میانه هاب چندمحصولی شبکه حمل ونقل روش های تأمین مالی محدودیت بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 93 تعداد دانلود : 303
هاب ها تسهیلات ویژه ای هستند که در شبکه های توزیع، به عنوان واسطه های توزیع عمل می کنند. در این مقاله، مسئله مکان یابی هاب میانه تک تخصیصه چندمحصوله بررسی شده است. با توجه به موضوع کمیابی منابع در اقتصاد، چگونگی تأمین مالی و محدودیت های بودجه ای در تصمیم گیری های اقتصادی اهمیت زیادی دارد. در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور برای توسعه زیرساخت ها، به حضور سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بانک ها و مؤسسات خارجی نیاز اساسی است؛ بنابراین، در مدل پیشنهادشده، شیوههای تأمین مالی شامل «تسهیلات بانکی»، «تسهیلات ارزی» و «بودجه دولتی با لحاظ کردن محدودیت منابع مالی» برای تأسیس هاب به مدل اضافه شده است. با توسعه ساختار مدل سازی مسئله مکان یابی هاب چندمحصوله با استفاده از حمل ونقل زمینی، هزینه تأسیس هاب های ترکیبی (جاده ای- ریلی) و هزینه حمل ونقل بین هاب ها و هاب به غیر هاب در تابع هدف کمینه شده است. اطلاعات به کاررفته از آمار ارائه شده حمل ونقل جاده ای کشور در سال 1392 به دست آمده است. برای حل مسئله، از نرم افزار گمز 24.1.3 برای کدنویسی مدل استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی نقاط بهینه تأسیس هابها و همچنین بهترین شیوه تأمین منابع مالی با درنظر گرفتن محدودیتهای مالی را تعیین می کند.
۳.

ارائه مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نگاشت شناختی فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین خدمات نگاشت شناختی فازی صنعت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 393 تعداد دانلود : 208
ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین یکی از مهم ترین زمینه های بهبود مستمر زنجیره تأمین است. مدیریت زنجیره تأمین یکی از استراتژی های رقابتی برای بهبود عملکرد و سودآوری سازمان ها در محیط نامطمئن و پررقابت عصر حاضر است. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خدمات که آن را از بخش تولید متفاوت می سازد، محققان و کاربران هنوز به ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات به اندازه کافی توجه نکرده اند؛ بنابراین، در این پژوهش برمبنای رویکرد نگاشت شناختی فازی، مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات (صنعت بیمه) طراحی شده است. با مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت بیمه، مفاهیم و مؤلفه های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات شناسایی و سپس براساس دانش خبرگان، روابط بین مفاهیم درقالب نقشه های شناخت فازی ترسیم شد. درنهایت، مدل این پژوهش با بلوک بندی نقشه ادغامی خبرگان طراحی شد. شاخص های مربوط به نقشه های شناختی بیانگر اهمیت زیاد بلوک های راهبردها و کیفیت خدمات زنجیره تأمین است. مدل ارائه شده در این پژوهش ممکن است که مبنایی برای تعالی زنجیره تأمین خدمات شود.
۴.

مطالعه ارتباط بین خلق دانش، نوآوری مبتنی بر فناوری و چابکی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت فولاد آلیاژی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلق دانش نوآوری نوآوری مبتنی بر فناوری چابکی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 976
چابکی به عنوان راهکار جدیدی که بقای سازمان ها را در رویارویی با تغییرات شتابان و عدم اطمینان فزاینده در محیط کسب وکار تضمین می کند، از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات مدیریت شد. از سوی دیگر، دانش به سرعت درحال تبدیل شدن به یک منبع استراتژیک برای سازمان ها است؛ به طوری که صاحب نظران عرصه مدیریت معتقدند که در اقتصاد دانش محور، دانش یک منبع مهم برای مزیت رقابتی و ایجاد ارزش است و عنصر ضروری برای سازمان ها با آمال جهانی به شمار می آید. به این ترتیب، ایجاد و حفظ این منبع اهمیت خاصی دارد. دانش جدید وقتی دارای ارزش است که به کار گرفته شود و به کارگیری دانش جدید به معنی نوآوری است. با توجه به اهمیت دانش در کسب وکار امروزی، این سؤال مطرح می شود که خلق دانش چه تأثیری بر چابکی سازمانی دارد و این تأثیر چگونه است. در این راستا، ارتباط بین خلق دانش، نوآوری مبتنی بر فناوری و چابکی سازمانی را بررسی کردیم.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که خلق دانش بر چابکی سازمانی تأثیر مثبت دارد و نوآوری مبتنی بر فناوری یکی از راه های تأثیر دانش تازه خلق شده بر چابکی است
۵.

ارائه یک مدل ریاضی به منظور حل مسئله چندهدفه انتخاب استراتژی تخصیص اجزای مازاد با هدف بیشینه سازی قابلیت اطمینان برای سیستم های K از N(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئله تخصیص اجزای مازاد قابلیت اطمینان بهینه سازی چندهدفه مجموعه جواب پارتو سیستم های K از N

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 768
در این مقاله، یک مسئله تخصیص اجزای مازاد (RAP) با هدف بیشینه سازی قابلیت اطمینان  و کمینه سازی هزینه های سیستم برای یک سیستم K از N بررسی می شود. در هر زیرسیستم ازبین استراتژی های جزتکی، اجزای موازی و اجزای آماده به کار سرد باید یک استراتژی انتخاب شود. همچنین، محدودیت های وزن و حجم قطعات نیز در طراحی این سیستم باید رعایت شوند. هر زیرسیستم باید حداقل K قطعه برای فعال شدن داشته باشد. برای حل مدل ارائه شده، پس از تشکیل کروموزوم اولیه، چهار الگوریتم متاهیوریستیک چندهدفه (MODE، NSGA-II، MOICA وPESA-II) بررسی شدند. الگوریتم های مذکور، به دو روش C (L,B) و تاپسیس با یکدیگر مقایسه شدند و پس از انجام بررسی ها، الگوریتم  NSGA IIبه عنوان الگوریتم برتر انتخاب و استفاده شد. درپایان، با بررسی جواب نهایی ارائه شده توسط الگوریتم ها در وزن های مختلف داده شده به توابع هدف توسط تاپسیس مشخص شد که بهترین جواب ها با بیشترین قابلیت اطمینان و کمترین هزینه، به استفاده بیشتر از استراتژی اجزای آماده به کار سرد مربوط است. درنتیجه، پیکربندی قطعات بیشتر به صورت اجزای آماده به کار سرد و ترکیب با استراتژی موازی یا تکی می تواند شرایط بهتری را برای سیستم فراهم کند.
۶.

اولویت بندی ابعاد کیفیت در سازمان های خدماتی: مقایسهای بین دو تکنیک جبرانی و غیرجبرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد کیفیت خدمات تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی تکنیک مارتل زاراس مشتری مداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 889 تعداد دانلود : 334
مز موفقیت سازمان های خدماتی را می توان در مشتری مداری و توجه به کیفیت خدمت جست وجو کرد. به دلیل اهمیت کیفیت خدمت در صنایع خدماتی و آثار برجسته آن بر خشنودی مشتری، همواره این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان کیفیت خدمت را سنجید. توجه به کیفیت در تمام سازمان هایی که به دنبال سرآمدی در بخش خدمات هستند، به عنوان مهم ترین دغدغه مدیران قلمداد می شود. همچنین، برای ایجاد کیفیت در سازمان، یک سری ابعاد تأثیرگذار هستند که باید به آن ها در ارائه خدمات توجه کرد. جامعه آماری ما کارمندان و مشتریان متخصص وخبره بانک پاسارگاد شیراز است که از این تعداد، 25 نفر از کارمندان و 32 نفر ازبین مشتریان دائمی بانک برای پاسخ به پرسش نامه طراحی شده انتخاب شدند. با بررسی ادبیات پژوهش، ابعاد و مؤلفه های سنجش کیفیت خدمت در صنعت بانکداری شناسایی شدند. پس از پالایش ابعاد، آن ها دسته بندی شدند و سپس درقالب پرسش نامه ای در اختیار کارکنان و مشتریان بانک قرار گرفتند. پس از آن، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و همچنین روش مارتل زاراس، این ابعاد ازنظر مشتری و کارکنان بانک به صورت مجزا اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که ازبین ابعاد اشاره شده، بعد ادب و نزاکت میان مشتریان و کارکنان بانک دربین هردو تکنیک مورد بررسی از بالاترین امتیاز برخوردار است که اهمیت آن را از نظر مشتریان و کارکنان نشان می دهد. هردو تکنیک فازی و مارتل زاراس نتایج مشابهی را نشان داده اند.
۷.

زمان بندی گردش شغلی در سیستم تولید تازه آرایش یافته به صورت سلول تولید ناب با رویکرد الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زمان بندی گردش شغلی خستگی سلول تولید ناب یوشکل برنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی الگوریتم ژنتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 677
بسیاری از سیستم های تولید با تغییر چیدمان و به کارگیری اصول اولیه عملیاتی به شکل سلولی تغییرآرایش می یابند و در مرحله تبدیل به سلول تولید ناب قرار می گیرند. بهبود عملکرد سلول های تازه استقراریافته به تخصیص مطلوب کارکنان به سلول و عملکرد مناسب آنان وابسته است. در این راستا، مقاله حاضر با تأکید بر اهمیت جنبه های انسانی و ضرورت گردش شغلی در سلول های تولید ناب، خستگی ناشی از تکرار وظایف درقالب سیکل های کاری متعدد را برای محیط سلول تولید ناب مفهوم سازی و مدل برنامه ریزی غیرخطی از سیستم سلول تولید ناب را طراحی کرده است. این مدل بهترین ترکیب از کارکنان معمولاً تک مهارته در سیستم تولید کنونی برای تخصیص به سلول مشخص و برنامه گردش شغلی آن ها طی افق برنامه ریزی هفتگی را تعیین می کند؛ به طوری که اهداف چندگانه عملکرد ناب محقق شود. با توجه به قرار گرفتن مسئله در زمره مسائل بهینه سازی ترکیباتی و پیچیدگی الگوریتمی آن، هیچ یک از بسته های بهینه سازی معتبر در دسترس، مانند لینگو 10 و گمز، نتوانستند جواب های موجه را ارائه دهند؛ بنابراین، مدل تحقیق با توسعه الگوریتم ژنتیک تحلیل شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱