چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال هشتم تابستان 1397 شماره 30 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدیریت تقاضا با استفاده از مدل های سری زمانی خودرگرسیو در بستر خدمات ارزش افزوده تلفن همراه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۳
رشد روز افزون ارتباطات از طریق شبکه تلفن همراه و مطرح شدن تعداد مشترکان خطوط همراه و دسترسی به پهنای باند ارتباطی به عنوان شاخص های توسعه یافتگی، نقش غیر قابل انکاری در ایجاد مزایای رقابتی در رشد و توسعه سازمان ها و همچنین ایجاد اکو سیستم های درآمدی نوین ترسیم می نماید. ارائه خدمات ارزش افزوده به عنوان یکی از خدمات نوین در بستر تلفن همراه نیازمند بازیگرانی از قبیل تأمین کنندگان محتوا، شرکتهای واسطه و اپراتورها است. تشکیل این زنجیره تامین خدمات چالش هایی را نیز از قبیل مدیریت تقاضا، پیش بینی صحیح تقاضا و مدل سازی رفتار مشتریان جهت پاسخگویی صحیح را به همراه می آورد. تغییرات سریع تقاضا در ارائه خدمات ارزش افزوده در تشکیل اثر شلاق چرمی بسیار تأثیر گذار است. پدیده مذکور از اثرات تشدید شونده ی تغییرات تقاضای مشتریان در حین انتقال به سطح های دیگر زنجیره تامین، ناشی میشود. مقاله حاضر با توجه به وجود اثر "خودرگرسیو شرطی" در دادههای تقاضای مشتریان طی دوره زمانی معین، از مدل های خانواده ARCH برای پیش بینی تقاضای دورههای آتی استفاده می نماید. لذا نتایج مربوط به تأثیر پیش بینی تقاضا با استفاده از سه مدل خانواده ARCH بر "اثر شلاق چرمی" بیان گر این موضوع است که مدل ARMA(1,1)/EGARCH(1,1) دارای برتری نسبت به مدل های GARCH و GJR در تحلیل روند تقاضا است.
۲.

طراحی مکانیزم انتخاب استراتژی مناسب برای غلبه بر عملکرد نامناسب تجهیزات با استفاده از رویکرد نظریه برخاسته از داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۴۶۸
امروزه سازمان ها تحت فشار زیادی برای افزایش مداوم قابلیت های خود به منظور ایجاد ارزش برای مشتریان و بهبود اثربخشی تجهیزات هستند. بدون تجهیزات مناسب، سازمان با چالش بزرگی در رقابت و رضایت مشتری مواجه می شود. عملکرد نامناسب تجهیزات پدیده ای است که هر سازمان تولیدی با آن روبروست. اینکه در قبال این پدیده چه راهبرد و استراتژی انتخاب شود، به عوامل مختلفی بستگی دارد. این مهم وقتی اهمیتی دوچندان می یابد که خط تولید پیوسته باشد. در شرکت های تولیدکننده انرژی الکتریکی به واسطه تولید محصول استراتژیک برق مسأله پیچیده تر است. در این تحقیق سعی شده تا با تعیین عوامل و شرایط مؤثر بر عملکرد نامناسب تجهیزات به تعریف این پدیده پرداخته شود. لذا با بکارگیری رویکرد سه مرحله ای نظریه برخاسته از داده ها، با روشی استقرایی به مطالعه پدیده مورد نظر که عملکرد نامناسب تجهیزات می باشد، پرداخته و با گردآوری نظر خبرگان این صنعت و تحلیل داده های مربوطه این پدیده را در 5 مقوله و 24 زیرمقوله و 90 مشخصه دسته بندی نموده و پس از آن نحوه انتخاب استراتژی مناسب در شرایط مختلف تشریح شده است.
۳.

ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و در نظر گرفتن تابع هدف هزینه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۶۰۱
مسئله ی بیشینه ی تسخیر به دنبال یافتن مکانی مناسب برای تسهیلات در فضایی شبکه ای و در شرایطی رقابتی است. در این مسئله شرکتی جدید قصد ورود به بازار با هدف تسخیر هر چه بیشتر تقاضا را دارد. در این پژوهش برای توسعه ی این مسئله عامل هزینه به عنوان تابع هدفی مجزا در نظر گرفته شده و مدلی دو هدفه پیشنهاد شده است. هم چنین پارامتر تعداد تسهیلات به صورت فاصله ای در نظر گرفته شده و برای محاسبه ی حد بالا و پایین آن دو مدل مجزا ارائه شده است: برای به دست آوردن حد بالا مدلی با هدف بیشینه سازی تسخیر و محدودیت بیشینه ی بودجه و برای به دست آوردن حد پایین، مدلی با هدف کمینه سازی هزینه و محدودیت کمینه ی سهم بازار. برای حل مدل پیشنهادی از روش برنامه ریزی آرمانی در حل مسائل چند هدفه استفاده شده است. مراحل مدل سازی و حل مسئله در موردی واقعی از مکان یابی پمپ بنزین های شهر یزد نشان داده شده است. نتایج حل این مسئله نشان می دهند در صورت برابر فرض کردن وزن توابع هدف با صرف نظر کردن از 7 درصد سهم بازار می توان 55 درصد در هزینه صرفه جویی کرد.
۴.

بهینه سازی از طریق شبیه سازی برای حل مسئله تخصیص چندهدفه ارائه خدمات به مشتریان خوشه بندی شده بانک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۵۲
شناخت الگوهای رفتاری مشتریان، خوشه بندی و ارائه خدمت به آنها یکی از مهمترین مسائل بانک ها محسوب می شود. در این تحقیق پنج ویژگی هریک از مشتریان شامل آخرین زمان مراجعه، تعدادتراکنش، مبلغ سپرده گذاری، مبلغ وام و مانده معوقات وام ها در طول یکسال فعالیت از پایگاه داده بانک استخراج شد و سپس بکمک الگوریتم کا-میانگین مشتریان خوشه بندی شدند. سپس مدل چندهدفه تخصیص خدمات بانک به هرکدام از خوشه ها طراحی گردید.اهداف مدل طراحی شده افزایش میزان رضایت مشتریان، کاهش هزینه ها و کاهش ریسک تخصیص خدمات بود. با توجه به آنکه مسئله دارای یک راه حل بهینه نبوده و هر یک از ویژگی های مشتری دارای یک تابع توزیع احتمالی اند، برای حل از شبیه سازی استفاده شد. جهت تعیین جواب نزدیک به بهینه از الگوریتم تبرید در ساخت جواب های همسایه استفاده شد و مدل شبیه سازی اجرا گردید. نتایج بدست آمده بهبود قابل توجهی نسبت به وضعیت فعلی را نشان داد.در این تحقیق از نرم افزارهای وکا و آر برای داده کاوی و ارنا برای شبیه سازی و بهینه سازی استفاده شد.
۵.

ترکیب روش فرایند تحلیل شبکه ای و تصمیم گیری چند هدفه به منظور پیش بینی و کاهش ریسک های آتی تامین کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۲
زنجیره های تامین با تغییرات متعددی مواجه هستند که پیچیدگی و آسیب پذیری در مقابل اختلالات را افزایش می دهند. در نتیجه برای زنده ماندن، سازمان ها و زنجیره تامین هایشان باید کشسان باشند. به عبارت دیگر سازمانها باید توانایی واکنش به یک اختلال پیش بینی نشده را توسعه دهند و پس از تحمل اختلال، بازگشت سریعی به جایگاه اصلی خود سازمان و یا حرکت به یک جایگاه جدید و بهتر همراه با مزیت رقابتی بیشتری داشته باشند. یکی از رویکردهای مواجهه با این اختلالات شناسایی و پیش بینی ریسکهای مختل کننده زنجیره تامین و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این اختلالات می باشد. با در نظر گرفتن این رویکرد، در این تحقیق به شناسایی ریسکهای مختل کننده در زنجیره تامین شرکت فولاد مبارکه و سپس کاهش اثرات احتمالی آنها برای چهار دوره آتی پرداخته شده است. با توجه به نظر خبرگان شرکت، الکترود گرافیکی به عنوان مهمترین و استراتژیک ترین ماده مورد نیاز شرکت شناسایی گردید. لذا ریسکهای مرتبط با تامین این ماده به عنوان ریسکهای مختل کننده زنجیره تامین معرفی و وزن آنها با استفاده از روش ANP بدست آمد. با توجه به نتایج حاصل مشخص گردید که مهمترین ریسک از نظر خبرگان شرکت، ریسک عدم انعطاف پذیری تامین کنندگان الکترود گرافیکی با وزن 0.5436 می باشد. سایر ریسکها با توجه به اهمیت آنها به ترتیب ریسک زمان تحویل طولانی سفارشات، ریسک کیفیت پایین، و ریسک افزایش قیمت با وزنهای 0.1911، 0.1716 و 0.0937 می باشند. اهمیت ریسکهای بدست آمده از این مرحله به عنوان ضرائب توابع هدف چهارگانه در نظر گرفته شد به کونه ای که هر تابع هدف درصدد حداقل سازی یکی از ریسکهای شناسایی شده بودند. سپس با توجه به اهمیت بدست آمده برای ریسکهای شرکت، و با استفاده از روش اولویت مطلق، مدل بهینه سازی شرکت حل گردید و مشخص گردید که در هر دوره چه مقدار الکترود گرافیکی باید از هر تامین کننده خریداری گردد.
۶.

ارزیابی کیفیت خدمات شرکت های هواپیمایی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه ترکیبی در شرایط فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
در پژوهش هایی که تا کنون در زمینه مقایسه شرکت های هواپیمایی داخلی انجام شده، تمرکز مطالعات بر جنبه های فنی بوده است و کمتر به خدمات ارائه شده به مشتریان به عنوان یکی از عوامل اصلی رقابت پذیری توجه شده است. هدف این پژوهش رتبه بندی شرکت های هواپیمایی کشور از منظر کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران در پروازهای داخلی است. کیفیت خدمات ارائه شده یکی از عوامل اصلی رقابت پذیری شرکت هاست و مدیران علاقه دارند که آن را به طور دقیق اندازه گیری نمایند تا بتوانند خود را با رقبا مقایسه نمایند. این پژوهش در ابتدا با بررسی پژوهش های حوزه کیفیت خدمات و با استفاده از نظرات خبرگان شاخص های سنجش کیفیت را تعیین کرده و با بهره گیری از روشFAHP وزن دهی به آنان را انجام داده است و سپس با استفاده از روش FVIKOR و بر اساس نظرات خبرگان، شرکت های هواپیمایی را ارزیابی نموده است. نتایج پژوهش نشان داد روش تحلیل توسعه ای FAHP ممکن است به نتایج اشتباهی منجر شود. از این رو در این پژوهش از روش وانگ و چن برای محاسبه وزن شاخص ها در FAHP استفاده شد. نتایج نشان داد در پروازهای داخلی شاخص های پاسخگویی، رویه های جبران خسارت، رعایت ادب و تواضع کارکنان و امنیت پرواز از اهمیت بیشتری در اندازه گیری کیفیت خدمات برخوردارند و شاخص هایی همچون ظاهر خدمه، امکانات تفریحی حین پرواز و وضعیت غذا در جایگاه پایین تری نسبت به بقیه شاخص ها قرار دارند. این مطالعه نشان داد شرکت های برتر از نظر کیفیت خدمات شامل آتا، زاگرس و کاسپین می باشند.
۷.

حل مسأله دو هدفه زمانبندی چند حالته پروژه با در نظر گرفتن برنامه ریزی پرداخت و منابع محدود با استفاده از الگوریتم NSGA-II(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۵۱
این پژوهش به بررسی مسأله زمانبندی چند حالته پروژه با در نظر گرفتن برنامه ریزی پرداخت و منابع محدود پرداخته می شود، بطوریکه در مسأله پیشنهادی جهت هر چه بیشتر در نظر گرفتن شرایط حاکم در دنیای واقعی، منابع تجدیدپذیر (از جمله نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات) و همچنین منابع تجدیدناپذیر (از جمله مصرفی و پول) همزمان در نظر گرفته می شوند. در ادامه پژوهش نیز مبحث زمانبندی و برنامه ریزی پرداخت پروژه با اهداف افزایش NPV پروژه و کاهش زمان اتمام پروژه در مساله مورد بررسی قرار می گیرد. به همین دلیل ابتدا بر اساس فرضیات مطرح شده در فضای مسأله، مدل برنامه ریزی غیرخطی ریاضی جهت فرموله سازی مسأله ارائه می شود. سپس جهت اعتبارسنجی مدل، چندین مسأله نمونه در ابعاد مختلف طراحی می شود و سپس توسط نرم افزار GAMS و روش محدودیت اپسیلون حل می شود. جهت حل مسأله در ابعاد بزرگ نیز از روش الگوریتم NSGA-II بهره می بریم و کارایی آن از طریق مقایسه با روش محدودیت اپسیلون سنجیده می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵