چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال چهارم تابستان 1393 شماره 14 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی و تبیین الگویی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چندمتغیری به منظور پیش بینی چابکی شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۲
کیده تولید چابک یک مدل جدید تولیدی است که نتیجه تغییرات در محیط شرکت ها است. چابکی طی دو دهه گذشته شکل گرفته است و دلیل نیاز به آن در سال های گذشته، ضرورت واکنش هم زمان به رقابت فزاینده و شدید محیطی است؛ بنابراین، سازمان های کشور ما هم برای موفقیت در تولید محصولات باکیفیت در عصر رقابت، باید به سرعت به سوی پیاده کردن این سیستم حرکت کنند. در این تحقیق، با استفاده از مهم ترین عامل های کلیدی چابکی (سرعت، انعطاف پذیری، شایستگی و پاسخگویی)، الگویی مناسب برای تمایز شرکت های چابک از غیرچابک با استفاده از تابع تشخیصی چندمتغیری ارائه می شود. بدین منظور پرسش نامه مربوط به عوامل چابکی را دربین شرکت های صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد توزیع و پس از تکمیل، جمع آوری گردید و به وسیله نرم افزار SPSS19 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تابع تشخیصی به دست آمده به وسیله این چهار متغیر، به خوبی توانایی تشخیص دو گروه شرکت های چابک از غیرچابک را دارد و می تواند به عنوان الگویی مناسب برای پیش بینی چابکی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، متغیرهای انعطاف پذیری و پاسخگویی بیشترین سهم را در تمایز بین دو گروه دارند. Abstract: Agile manufacturing is a new productive model which is a result of changes in the environment of companies and it was shaped agility in two previous decades, it can also seek necessity of response to the increasingly intense competitive environment. Thus, in competitive era, our organization should implement this system quickly in order to succeed in production of high quality goods. This research, seeks suitable pattern in order to differentiate non-agile and agile companies by the most important factors of agility (speed, flexibility, competence and accountability) throughout multivariate discriminant function. Therefore, a questionnaire related to agility factors has been distributed among food companies of Toos Industries in Mashhad and then collected and analyzed by the software SPSS19. The results indicate that discriminant function obtained by the four variables have ability for differentiating of agility and non-agility companies. Moreover, it can be used in order to forecast agility, responsiveness, and flexibility that has had the most share of differentiation between two companies. Keywords: Agility; Speed; Flexibility; Competency; Responsiveness; Diagnostic Analysis.
۲.

بررسی نقش سیستماتیک عوامل انسانی بر موفقیت پروژه با رویکرد شاپلی- دیماتل خاکستری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
این مقاله به بررسی عوامل انسانی مؤثر بر موفقیت پروژه، به صورت سیستماتیک و جمعی می پردازد. درنظر گرفتن عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه به صورت تک عاملی، تحلیل ها را ناقص و نادرست نشان می دهد؛ بنابراین این مقاله با استفاده از روش پیشنهادی خود این موضوع را بررسی می کند. در این مقاله، عوامل تأثیرگذار بر سیستم پروژه ازمنظر منابع انسانی استخراج می شوند و سپس با استفاده از روش دیماتل خاکستری اهمیت و میزان تأثیر عوامل بر سیستم شناسایی می شود. از آنجا که توان ائتلافی بین عوامل در روش دیماتل نادیده گرفته می شود، با استفاده از تابع ارزش شاپلی به عنوان عاملی درجهت برآورد ارزش عوامل در سیستم، این مشکل حل خواهد شد و میزان تأثیر عوامل تعدیل خواهد شد. عامل خدمه (C6) به عنوان عاملی که بیشترین تأثیر را در عوامل دیگر دارد، پیوستگی بین اعضای تیم در پروژه (C4) و همکاری بین اعضا (C8) بیشترین تأثیرپذیری را در بین عوامل دارند. Abstract This paper wants to have a survey on the human factors which are influencing on the project success. Observation of the factors affecting the success of the project as a single factor will show the analysis incomplete and non-true. Based on this, the current paper will work on this subject by it selves proposed method. So, the human resource factors affecting on project system will be extracted and then the importance of each factors will be recognized by Grey DEMATEL method. Because the coalition power between factors is neglected in DEMATEL method, this problem will be solved with use of Shapley value function as an evaluation for system’s factors and the effect of each factor will be standard. Staff factor (C6) is known as the factor that makes the biggest impact on the other factors; and communication between team members in project (C4) and coordination between members (C8) are known as the factors which are more impressible. Keywords: Human Resource; Project Success Factors; Grey Theory; DEMATEL; Shapley.
۳.

نگرش رفتاری، رویکردی نوین در مدلسازی تصمیمات سازمانی (مورد مطالعه: مدیران صنایع استان فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۵۲۸
در این مقاله به مدل سازی الگوی تصمیم گیری مدیران بخش صنعت و عوامل اثرگذار بر آن، با توجه به رویکرد رفتاری پرداخته می شود. برای این منظور با طراحی پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات از مدیران صنایع استان فارس، داده های مورد نیاز را جمع آوری می گردد و سپس به مدل سازی الگوی تصمیم گیری مدیران براساس روش رگرسیون لجستیک پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهند که بیشتر مدیران مورد بررسی در تصمیم گیری های خود، از الگوی رفتاری تبعیت می کنند. یکی از علل اصلی این موضوع، وجود خطاهای رفتاری در مدیران است؛ به طوری که این خطاها باعث می شوند مدیران از الگوی عقلایی در تصمیم گیری استفاده نکنند و به تصمیم گیری رفتاری گرایش بیشتری داشته باشند. علاوه بر خطاهای رفتاری، متغیرهایی مانند جنسیت، سطح تحصیلات، تجربه و مالکیت، بر انتخاب الگوی تصمیم گیری مدیران تأثیر می گذارند. با توجه به اینکه خطاهای رفتاری معمولاً به عدم تصمیم گیری بهینه توسط مدیران منجر می شود، راهکارهای لازم برای کاهش این خطاها و انتخاب الگوی تصمیم گیری بهینه ارائه شده است. Abstract In this study, manager’s decision-making pattern and its internal parameter effects in industrial departments with respect to behavioral and rational perspective were investigated. For this purpose, a questionnaire was designed, and mention the 50 number of managers of manufacturing industries were interviewed and data were collected with respect to the inter organization factors affecting decision making process, including identifying behavioral errors and general information related to the managers. Then, based on the logistic regression, the pattern of the model decision-making the managers were designed. Results showed that more than 68 percent of the managers surveyed decided based on the behavioral patterns. Also, variables such as gender, education-level, experience and manager’s ownership affected the choice of their decisions making pattern. In addition, the behavioral errors lead them to behavioral decision making. Given than the behavioral errors in the organizations usually leads to a lack of optimal decision making by managers, the necessary strategies are provided to reduce errors and to obtain the optimal decision making pattern by the managers. Keywords: Rational Decision Making; Behavioral Decision Making; Behavioral Errors; Logistic Regression
۴.

ارائه رویکرد ترکیبی PROMETHEE-AHP فازی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات (مورد مطالعه: صنعت هتلداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۸۲
ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای مهم مدیریتی در بهبود عملکرد و تعالی زنجیره تأمین است؛ به طوری که برای داشتن زنجیره تأمین کارا و مؤثر در سازمان های خدماتی، باید عملکرد این زنجیره مورد سنجش قرار گیرد. در این مطالعه، برای سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات، پس از مروری بر مطالعات انجام شده درخصوص این زنجیره و ارزیابی عملکرد آن، معیارهای دارای اولویت برای ارزیابی عملکرد آن را شناسایی شد و سپس با مبنا قرار دادن صنعت هتلداری (هتل های چهارستاره)، کوشیده شد که رویکردی ترکیبی مبتنی بر پرومته فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات ارائه شود. نتایج نشان می دهند که مدیران هتل ها و متولیان توسعه این صنعت برای افزایش سطح عملکردی زنجیره تأمین و بهبود خدمت رسانی به مشتریان خود باید به معیارهایی مانند کیفیت سطح سرویس تأمین کننده، تنوع سرویس، انعطاف پذیری، رضایت مشتری و ... توجه بیشتری کنند. Abstract Performance evaluation is an essential management tool for performance improvement in pursuit of supply chain excellence .In spite of increasing attention to the service supply chain management, the performance assessment of service supply chains still remains unexplored. All service companies know that, in order to have an efficient and effective service supply chain, service supply chain management requires to be measured for its performance. A literature review was conducted on the concept of service supply chain and the importance of its performance evaluation. After that, criteria of performance evaluation determined and the weights of selected criteria computed by using AHP. Criteria with the highest weights considered as final criteria in this research. Since, one of the importance economic infrastructures is tourism industry and hotels have a crucial role in competitive environment of this industry, so the focus of this paper is on performance measurement and ranking of four hotels by using final criteria and a hybrid approach (Fuzzy PROMETHEE technique and Fuzzy AHP). Performance appraisal of hotels or ranking can help them improve and develop their situations. Using the results can help distinguish their problems and also, opportunities for subsequent improvements can be identified. Keywords: Service Supply Chain ; Performance Evaluation ; Hotels ; Fuzzy PROMETHEE ; Fuzzy AHP.
۵.

ارائه رویکردی گامبهگام برای شبیهسازی نقشه استراتژی با استفاده از نقشههای شناختی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۳۲۴
امروزه نقشه های استراتژی ابزار پیوند تدوین و اجرای استراتژی در نظام جامع مدیریت استراتژی سازمان قلمداد می شوند. این ابزار در سازمآن های بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، برخی از ویژگی های آن مورد استفاده قرار نگرفته اند که با ارائه رویکردهایی می توان آن را بهبود داد. در مقاله حاضر، برای پیشبرد چنین هدفی از نقشه های شناختی فازی بهره گیری شده و با ارائه رویکردی گام به گام این امر محقق شده است. در گام نخست، رویکرد ارائه شده به مدل سازی روابط علی موجود در نقشه مطابق نظر خبرگان پرداخته است و سپس با استفاده از نقشه مدل سازی شده، مسیرهای اثر استخراج شده اند. درادامه، از قابلیت های نقشه های شناختی فازی برای شبیه سازی سناریوی موردنظر سازمان استفاده شده است. به طور کلی، هدف نهایی این مطالعه تبدیل نقشه استراتژی از تصویری ایستا به ابزاری پویا بوده است. این رویکرد در یک مورد عملی اجرا شده و نتایج آن ارائه شده است. Abstract Nowadays, strategy maps are dominated tools that linking strategy formulation into implementation. Many organizations using this tool and utilizing its benefits. Of course some of its specifications have been neglected and also could be improved. This study used fuzzy cognitive maps (FCM) and presents a step-by-step approach. Therefore, at the first step causal relations will model and then effect paths extracts refers to experts opinions. At the next step FCM will simulate considered scenario. Generally final aim of this study is turning strategy map from a static image to a dynamic tool. Ultimately, represented approach applied in a practical case. Keywords: Fuzzy Cognitive Maps; Balanced Scorecard; Strategy Map.
۶.

طراحی شبکه زنجیره تأمین چنددوره ای و چندمحصولی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی ریاضی چندهدفه و تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۳
در این مقاله، برای افزایش کارایی شبکه زنجیره تأمین پیشنهادی، مدل چنددوره ای و چندمحصولی را با اهداف چندگانه به طور هم زمان درنظر گرفته ایم. برای طراحی شبکه، از مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه عدد صحیح مختلط استفاده کردیم و اهداف مسئله شامل حداقل کردن هزینه تولید، کاهش زمان ارسال محصولات و افزایش قابلیت اطمینان زنجیره تأمین است. برای حل مدل و ارائه جواب های نامغلوب، از روش اپسیلون محدودیت استفاده کردیم و برای این کار، کد مدل را در نرم افزار لینگو نوشتیم. با توجه به تعدد جواب های پار تو، برای جلوگیری از سردرگمی تصمیم گیرنده، از تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی جواب های نامغلوب استفاده کردیم. برای حل مدل تحلیل پوششی داده ها، نرم افزار گمز را به کار بردیم. خروجی های این مسئله شامل تعداد بهینه تسهیلات در هریک از سطوح زنجیره تأمین و مقدار بهینه ارسال کالا از هر سطح به سطح دیگر است. Abstract In this paper, in order to increase the performance of the proposed supply chain network, the multi-period, multi-product model with multiple simultaneous objectives has been considered. To design the network, use has been made of the multi-objective mixed integer mathematical programming model, where the objectives of the problem include minimization of production costs, reduction of products delivery time, and increase in the reliability of the supply chain. To solve the model and present non-dominated solutions, the Epsilon Constraint Method has been used; to this end, the model’s code has been written in the LINGO software. Considering the multiplicity of Pareto solutions, to prevent the decision maker from confusion, use has been made of Data Envelopment Analysis for evaluation of non-dominated solutions. To solve the Data Envelopment Analysis model, GAMS software has been used. The outputs of this problem include the optimal number of facilities at each level of the supply chain and the optimal amount of goods delivery from each level to another. Keywords: Epsilon-Constraint; Data Envelopment Analysis (DEA); Supply Chain Network; Reliability.
۷.

ارائه مدل برنامه ریزی صفر و یک برای زمان بندی ماشین های موازی در تولید چندمحصوله(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
یکی از مهم ترین وظایف مدیریت، به ویژه در امور صنعتی و تولید، یافتن زمان بندی مناسب تولید است؛ به گونه ای که درنهایت یک تولیدکننده بتواند بیشترین مطلوبیت ممکن را از آن خود کند. در سال های اخیر مسئله جدیدی تعریف شده که هدف اساسی در برنامه ریزی تولید آن این است که علاوه بر کاهش زمان تکمیل محصولات، اقلام مختلف تشکیل دهنده یک بسته محصول با فاصله زمانی کمی از یکدیگر آماده شوند. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح برای بهینه سازی برنامه تولید یک سیستم چندمحصوله با خطوط تولید موازی ارائه می شود که مجموع فواصل زمانی میان زمان تکمیل اقلام مختلف بسته های تولیدی را حداقل می کند. در این راستا یک مثال عددی ارائه و حل شده است. از آنجایی که هدف عمده این پژوهش معرفی تابع هدف جدید است، تابع هدف پیشنهادی با دو تابع رایج در ادبیات موضوع مقایسه شد که نتایج حاکی از برتری تابع پیشنهادی است Abstract In the industrial firms, setting an appropriate scheduling of production is one of the most important tasks of the management, so that a producer can make the most of possible utility. In recent years a new kind of problems has been detected that the main goal of its production planning, further than reducing the completion time of products, is to make different components of a producing package to be ready with a small time space. This paper presents an integer linear programming model to optimize the production planning for a multi-product system with identical parallel production lines that minimizes the summation of the time spaces between the completion times of various items of producing packages. A numerical example is given and solved and by comparing the results obtained from the model with results from two other objective functions, the efficiency of the proposed model investigated in the real world. Keywords: Multi-product system; Parallel lines scheduling; Integer linear programming.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵