چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال هشتم پاییز 1397 شماره 31 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی و اجرای فرایند ارزیابی تأمین کنندگان در سامانه مدیریت روابط تأمین کنندگان(SRM) (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی تأمین کننده گان ارزیابی صلاحیت اولیه ارزیابی عملکرد مدیریت روابط تأمین کنندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 345
امروزه اهمیت استراتژیک فعالیت با تأمین کنندگان، سازمان ها را وادار می کند تا فرایندی شفاف برای ارزیابی آنها از شروع تا انتهای دوره همکاری طراحی کند. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای فرایند ارزیابی صلاحیت اولیه و ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان و پیاده سازی آن به عنوان بخشی از سامانه مدیریت روابط تأمین کنندکان در سیستم ERP شرکت فولاد مبارکه است. در این پژوهش ابتدا فرایند فعلی شرکت فولاد مبارکه بررسی شده است و در ادامه با استفاده از بررسی ادبیات موضوع و نظرات خبرگان فرایند ارزیابی صلاحیت اولیه و عملکرد تأمین کنندگان مجددا طراحی شده است و در غالب سامانه نرم افزاری مدیریت روابط تأمین کنندگان پیاده سازی شده است. برای این منظور پس از جمع آوری معیارها و روش های مناسب برای ارزیابی در این زمینه، با استفاده از روش دلفی، مناسب ترین معیارها برای ارزیابی تأمین کنندگان تعیین شده است. در فرایند طراحی شده جدید، بررسی صلاحیت اولیه تأمین کنندگان، پس از انتخاب معیارهای بایدی و عملکردی تعیین و در مرحله دوم عملکرد تأمین کنندگان در دو بخش استعلام و سفارش ارزیابی می شود. شفافیت در هر مرحله از این فرایند به شرکت کمک می کند تا تأمین کنندگان مناسب را انتخاب و عملکرد آنها را در زمان همکاری به صورت شفاف بررسی کند. همچنین شفافیت در این فرایند باعث می شود متقاضیان همکاری با شرکت، دید خوبی نسبت به انتخاب یا عدم انتخاب خود در ابتدای فرایند و ارزیابی عملکرد خود در طول دوره همکاری داشته باشند. کلید واژه : ارزیابی تأمین کننده گان، ارزیابی صلاحیت اولیه، ارزیابی عملکرد ، مدیریت روابط تأمین کنندگان
۲.

ارائه مدلی برای انتخاب سبد پروژه های تحقیق و توسعه در بنگاه های یکپارچه ساز سیستم های پیچیده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت پورتفولیو سرمایه های فکری پایداری پروژه های پژوهش و توسعه مدل ریاضی روش حل NSLS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 892
یکی از تصمیمات مهم و دشوار در بنگاه های یکپارچه ساز سیستم های پیچیده، مسئله انتخاب سبدپروژه ها است و پروژه ها، برای جذب منابع محدود همواره در حال رقابت می باشند؛ هم چنین در دنیای متغیر امروز بقا و رشد شرکت ها به توسعه موفق آن ها و ساخت محصولات و خدمات جدید وابسته است، لذا انتخاب مناسب و بهینه سبد پروژه های پژوهش و توسعه برای کسب و کار شرکت امری ضروری است. مشکلات اصلی در فرایند انتخاب سبدپروژه های پژوهش و توسعه را می توان در وجود تعداد زیاد اهداف کمی و کیفی که اغلب با یکدیگر ناسازگارند، وابستگی برخی پروژه ها به یکدیگر، تعداد نیروی انسانی متخصص و مجرب، تجربه و ترجیحات تصمیم گیران، برقراری توازن در زمان تحویل و ریسک و زمانبندی پروژه ها دانست. در این مقاله و جهت تعدیل مشکلات ذکر شده، مدل چند هدفه ی ریاضی با در نظر گرفتن حداکثر نمودن پایداری سازمان(از هر سه بعد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی)، حداقل نمودن ریسک پورتفو و تاکید بر افزایش سرمایه های فکری و حداکثر نمودن هم راستایی با اهداف سازمان ارائه می گردد و در نهایت با استفاده از یکی از روش های فراابتکاری اصلاح شده ی الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب (روش NSLS) به حل مدل پرداخته می شود. جهت بررسی اعتبار مدل نیز پروژه هایی از یک بنگاه یکپارچه سازسیستم های پیچیده مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به جامعه مورد بررسی، یکی از مهمترین دستاوردهای این پژوهش، تفاوت قابل توجه در مدل مفهومی و پارامترهای موثر در فرایند انتخاب سبد پروژه ها در نمونه مورد مطالعه در کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته می باشد و همچنین استفاده از روش حل فراابتکاری جدید در حل مسائل انتخاب پورتفو از دیگر نوآوری های قابل طرح در این پژوهش است.
۳.

توسعه مدل تئوری بازی های پویا به منظور تحلیل رقابت در ساختار بازارهای انحصاری چندجانبه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار انحصار چندجانبه ساختار اطلاعاتی حلقه باز و بسته نظریه بازی پویا مقدار بهینه تولید و تبلیغات خدمات هوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 96 تعداد دانلود : 154
خصوصی سازی باعث افزایش رقابت پویا در بازارهای انحصاری مانند شرکت های ارائه دهنده خدمات هوایی با تعداد محدودی عرضه کننده و تعداد زیادی مشتری (بازارهای انحصاری چندجانبه) شده است. عرضه کنندگان کالا و خدمات در این بازارها با توجه به رفتار رقبا در پی اتخاذ تصمیم در مورد میزان عرضه محصولات و میزان تبلیغات به منظور کسب منفعت حداکثری خود هستند. در این مقاله از تئوری بازی پویا برای تحلیل بازارهای رقابتی چندجانبه و کمک به تعیین مقدار بهینه این دو متغیر تصمیم در دو ساختار اطلاعاتی حلقه باز و بسته استفاده شده است. ضمن بررسی اعتبارسنجی ریاضی مقدار بهینه تولید (عرضه) و هزینه تبلیغات، از مدل ارائه شده برای تحلیل بازار خدمات شرکت های هواپیمایی استفاده شده است. در این تحقیق تاثیر پارامترهایی مانند مقدار چسبندگی قیمت و نرخ جایگزینی محصول و بازدهی فعالیت های تبلیغاتی بر مقدار عرضه خدمات و تبلیغات برای دستیابی به تعادل پایدار در چنین بازارهایی نشان داده شده است.
۴.

ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه جهت استقرار آموزش عالی ناب مورد مطالعه: دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش عالی ناب مدیریت ناب دانشگاه ناب دانشگاه تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 641
هدف از پژوهشحاضر ارزیابیمیزانآمادگیدانشگاه تهران جهتاستقرارآموزشعالیناباست. روشپژوهشکاربردیوازمنظرگردآوریداده هاتوصیفی- پیمایشیبودهاست. جامعهآماری پژوهشکلیهکارشناسانپردیس فنی-مهندسی و پردیس علوم رفتاریدانشگاهتهرانبودندکهتعداد233نفربهشیوه نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند.به منظورگردآوریداده هاازپرسشنامه یمحقق ساخته "بررسی میزان آمادگی دانشگاه برای استقرار آموزش عالی" از دیدگاه کارشناسان استفاده شد.رواییپرسشنامه هابااستفادهازرواییمحتواییوسازهوپایاییآن هابااستفادهازضریبآلفایکرونباخموردبررسیوتأییدقرارگرفت. داده هایپژوهشبااستفادهازآزمون هایکالموگراف- اسمیرنوف، تی تک نمونه ای، تی دو گروه مستقل، فریدمن و تحلیل عاملی تأییدیدرنرم افزارهایLisrelو spssموردتجزیهوتحلیلقرارگرفت. یافته های تحقیقبااستفادهازداده هایتجربینشانداد که نمره کل آمادگی دانشگاهتهران جهت استقرار آموزش عالی ناب و مؤلفه های آن، پایین تر از میانگین نظری (3) است و در نتیجه وضعیت استقرار آموزش عالی ناب در پردیس هایعلوم رفتاری و علوم مهندسی در وضعیت نسبتا" مطلوب و نامطلوبیقرار دارد، هم چنین تفاوت معنادرای از نظر آمادگی جهت استقرار آموزش عالی ناب در پردیس های علوم رفتاری و علوم مهندسی وجود نداشت. علاوه بر آن تفاوت معناداری از نظر رتبه بندیمؤلفه های آمادگی استقرار آموزش عالی ناب از نظر کارشناسان وجود داشت که به ترتیب مؤلفه ها از نظر اهمیت عبارت اند از: 1-رهبریوتعهدمدیریت 2- تمرکزوتوجهبهدانشجویان 3- انتخابافرادمناسب 4- راهبردوچشم اندازدانشگاه 5- منابع. واژگان کلیدی : ناب، آموزش عالی ناب، مدیریت ناب، دانشگاه ناب، دانشگاه تهران
۵.

مدل طراحی شبکه حمل ونقل ترکیبی تحت شرایط عدم قطعیت: مطالعه موردی حمل ونقل سیمان در کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 669
امروزه با جهانی شدن زنجیره های تامین استفاده از سیستم های حمل ونقل کارآمد برای توزیع کالاها می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه های لجستیکی و افزایش رضایتمندی مشتریان بگذارد. بنابراین در این مقاله هدف توسعه یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط استوار برای طراحی شبکه حمل ونقل ترکیبی ریل و جاده است. در این مدل با توجه به ماهیت استراتژیک تصمیم گیری طراحی شبکه لجستیکی، تقاضاهای مشتریان و هم چنین هزینه های حمل ونقل، از عدم قطعیت برخوردار است. در مدل احتمالی مبتنی بر سناریوی ارائه شده، دو هدف مورد توجه قرار گرفته است. هدف اول از نقطه نظر اقتصادی بر حداقل نمودن هزینه ها و هدف دوم از دیدگاه کاهش ریسک تصمیم گیری بر حداقل نمودن حداکثر تاسف سناریوهای محتمل در چارچوب برنامه ریزی استوار تمرکز می کند. در مدل احتمالی مبتنی بر سناریو متغیرهای سطح اول مکان های بهینه برای استقرار تسهیلات تعویض مد حمل ونقل را مشخص کرده و متغیرهای سطح دوم میزان بار حمل شده توسط هر یک از روش های حمل ونقل جاده ای و حمل ونقل ترکیبی ریل و جاده را تعیین می کند. در ادامه برای نمایش صحت مدل توسعه داده شده و کارایی آن مطالعه موردی حمل ونقل ترکیبی سیمان بین تعدادی از مبادی و مقاصد سیمان در کشور ایران انجام شده و در مورد انتخاب تعداد و مکان پایانه های چندوجهی شبکه حمل ونقل ترکیبی از بین ایستگاه های تشکیلاتی شبکه ریلی کشور و هم چنین تخصیص جریان بار و تعیین میزان سیمان حمل شده توسط شبکه جاده ای و ترکیبی از طریق شبکه ریلی و جاده ای کشور تصمیم گیری شده است.
۶.

توسعه یک مدل چند دوره ای برای تعیین میزان سفارش در یک زنجیره تأمین سه سطحی با در نظر گرفتن روش های پرداخت و امکان سفارش هم زمان اقلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 528 تعداد دانلود : 481
روش های مختلف پرداخت و ارزش زمانی پول تأثیر بسزایی در سودآوری یک زنجیره خواهد داشت. همچنین در بسیاری از کاربردهای واقعی سفارش هم زمان اقلام موجب صرفه جویی در هزینه های سفارش دهی می شود. در این مقاله، مدلی توسعه داده شده است که به صورت یکپارچه به مسئله سفارش دهی هم زمان اقلام، انتخاب روش های پرداخت، انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش به آن ها در دوره های مختلف می پردازد. خرده فروش می تواند اقلام موردنیاز را از چندین تأمین کننده با روش های مختلف پرداخت تهیه کرده و به مشتری های خود با روش های پرداخت مختلف بفروشد. سه روش برای پرداخت هزینه خرید و دریافت درآمد وجود خواهد داشت که شامل روش های پیش پرداخت، نقدی و اعتباری است. در مدل چند کالایی و چند دوره ای توسعه یافته، جریان نقدی خالص منفی هر دوره با نرخ بهره مشخص وام گرفته شده و جریان نقدی خالص مثبت هر دوره سرمایه گذاری می شود. تابع هدف، ماکزیمم سازی ارزش خالص آتی جریان های نقدی خرده فروش در پایان دوره هاست. با حل یک مثال عددی و تحلیل آن نشان داده شده که هزینه سفارش دهی عمده در تعداد تأمین کنندگان انتخاب شده اثرگذار است اما در شیوه پرداخت تأثیری ندارد. علاوه بر این، ارتباط میان مقادیر نرخ بهره مؤثر سرمایه گذاری، وام، تأمین کننده، و مشتری در انتخاب شیوه پرداخت خریدوفروش و دریافت وام مؤثر است.
۷.

ارائه مدلی برای انتخاب سبد پروژه های پژوهش و توسعه در بنگاه های یکپارچهساز سیستم های پیچیده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت پورتفولیو سرمایه های فکری پایداری پروژه های پژوهش و توسعه مدل ریاضی روش حل NSLS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 536 تعداد دانلود : 812
1 یکی از تصمیمهای مهم و دشوار در بنگاه های یکپارچه ساز سیستم های پیچیده، مسئله انتخاب سبد پروژه هاست. در دنیای متغیر امروز بقا و رشد شرکت ها به توسعه موفق آن ها و ساخت محصولات و خدمات جدید وابسته است؛ بنابراین انتخاب بهینه سبد پروژه های پژوهش و توسعه برای کسب وکار، امری ضروری است. مشکلات اصلی در فرآیند انتخاب سبد پروژه های پژوهش و توسعه را می توان در وجود تعداد زیاد اهداف کمّی و کیفی که اغلب با یکدیگر ناسازگار هستند، وابستگی بین پروژه ها، تعداد نیروی انسانی متخصص، تجربه و ترجیحات تصمیمگیران، برقراری توازن در زمان تحویل و ریسک و زمان بندی پروژه ها دانست. در این پژوهش و برای تعدیل مشکلات ذکرشده، مدل چندهدفه ی ریاضی با درنظرگرفتن حداکثرکردن پایداری سازمان )از ابعاد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی(، حداقل کردن ریسک سبد و تأکید بر افزایش سرمایه های فکری و حداکثرکردن هم راستایی با اهداف سازمان ارائه می شود و درنهایت با استفاده از یکی از روش های فراابتکاری اصلاح شده ی الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب )روش NSLS ( به حل مدل پرداخته می شود. برای بررسی اعتبار مدل نیز پروژه هایی از یک بنگاه یکپارچه ساز سیستم های پیچیده موردبررسی قرار می گیرد. یکی از مهم ترین دستاوردهای این پژوهش، تفاوت قابل توجه در مدل مفهومی و پارامترهای مؤثر در فرآیند انتخاب سبد پروژه ها در نمونه موردمطالعه در کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته است.
۸.

ارایه ی یک مدل چند هدفه ی فازی جهت طراحی شبکه ی چندسط حی تأمین با درنظر گرفتن وقوع اختلال در سط وح مختلف وح ل آن با رویکرد ε-Constraint(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 900
امروزه به دلیل اثرات بسیار زیاد طراحی شبکه ی تأمین در منافع اقتصادی سازمان ها، کیفیت ارائه خدمات مناسب و رضایت مشتریان، مسأله ی طراحی شبکه یکی از مسائل مورد علاقه و جذاب محققان تحقیق در عملیات و علوم مدیریت بوده که پیشرفت های قابل توجهی نیز در این زمینه حاصل شده است. در این مقاله، یک شبکه ی تأمین تولیدی مطابق دنیای واقعی طراحی شده است. ساختار این زنجیره ی تأمین بدین صورت می باشد که محصول بعد از تولید در کارخانجات تولیدی، در انبارهای مربوطه نگهداری شده و سپس به خرده فروش ها منتقل می شود. در نهایت مشتریان با مراجعه به خرده فروشی ها نیاز خود را برطرف می نمایند. برای نزدیک شدن به واقعیت، عدم قطعیت فازی در پارامترهای مدل در نظر گرفته شده و اختلالاتی از قبیل آتش سوزی یا قطع برق و غیره در کارخانجات و انبارها به صورت همزمان لحاظ شده است. همچنین مسأله دارای افق زمانی چند دوره ای و دو هدف حداقل کردن هزینه و حداکثر کردن سطح پوشش مناطق مشتریان می باشد می باشد و برای حل آن از حل کننده CPLEX نرم افزار GAMS و رو یکرد ε-Constraintاستفاده شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱