چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال هفتم پاییز 1396 شماره 27 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

برنامه ریزی موجودی ها در یک سیستم صف G/G/1/∞ با چند تأمین کننده با استفاده از شبیه سازی و متدولوژی سطح پاسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
در این پژوهش یک سیستم صف G/G/1/∞ موردبررسی قرارگرفته که برای سرویس دهی به هر مشتری به یک واحد موجودی نیاز است. موجودی های این سیستم با استفاده از سیاست مرور دائمی کنترل می شوند و تأمین موجودی از طریق چند تأمین کننده با زمان تدارک با تابع چگالی مشخص، صورت می پذیرد. کمبود به صورت فروش از دست رفته است و در زمان نبود موجودی مشتری جدید به سیستم وارد نمی شود و برای مشتریان درون سیستم هزینه انتظار محاسبه می شود. در اینجا نیز همانند بیشتر مدل های کنترل موجودی، تعیین مقادیر بهینه متغیرهای r و Q، باهدف حداقل شدن مجموع هزینه های نگهداری، سفارش دهی، کمبود و انتظار در هر دوره مدنظر است. به علت پیچیدگی های محاسباتی مدل های حل دقیق (مارکوفی و غیر مارکوفی) در مدل سازی و حل این نوع مسائل، در این پژوهش از یک رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی استفاده شده است که تلفیقی از شبیه سازی، طراحی آزمایش ها و روش سطح پاسخ (RSM) است. برای اعتبارسنجی روش به کار رفته، نتایج نهایی با نتایج مدل مارکوفی موجود در این زمینه (در حالت خاص نمایی و دو تأمین کننده) در مثال های مختلف مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد، روش مورداستفاده در این پژوهش، درعین حال که ازنظر پیچیدگی های محاسباتی نسبت به مدل های مارکوفی بسیار ساده تر است، جواب هایی بسیار نزدیک به جواب بهینه ارائه می کند.
۲.

تأثیر مشارکت ذی نفعان در فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
پژوهش های پیشین در زمینه توسعه محصول جدید، به نقش مشارکت ذی نفعان اشاره کرده اند؛ اما تلاش های اندکی برای ارائه یک مدل تجربی که تأثیر جداگانه ابعاد مختلف مشارکت ذی نفعان و تأثیرآن ها بر عملکرد را بررسی کرده باشد، صورت گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مشارکت مشتریان، تأمین کنندگان و گروه های میان وظیفه ای در توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمان و تشریح نقش میانجی عملکرد توسعه محصول جدید است. این مطالعه بر اساس روش پژوهش توصیفی و با بررسی شرکت های تولیدکننده سخت افزار در صنعت فناوری اطلاعات انجام شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری آزمون شده اند. نتایج نشان دهنده ی تأثیر مثبت مشارکت گروه های میان وظیفه ای و تأمین کنندگان در توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمانی است؛ همچنین مطالعه حاضر نمایانگر تأیید نقش میانجی عملکرد توسعه محصول جدید در رابطه مشارکت ذی نفعان و عملکرد کلی شرکت است.
۳.

مدل برنامه ریزی آرمانی فازی خاکستری به منظور موازنه زمان، هزینه، ریسک و کیفیت پروژه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۲۸۹
مدیریت پروژه، برنامه ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص به سوی ایجاد نتایج مشخص آن است. هدف از این پژوهش، توسعه مدل های ریاضی در موازنه زمانی، هزینه ای، کیفی و ریسک پروژه هایی است که پارامترهای فعالیت های آن به صورت تصادفی و با اعداد خاکستری تخمین زده شده اند. در پروژه ها برای انجام یک سری فعالیت ها به دنبال ترکیب بهینه برای زمان، هزینه و کیفیت پروژه و لحاظ کردن ریسک هستند؛ درحالی که اطلاعات در این زمینه ناکافی و محدود است. استفاده از روش پیشنهادی تحقیق یعنی لحاظ عدم قطعیت در داده های برنامه ریزی پروژه با اعداد خاکستری، می تواند راهنمایی برای مدیریت بهتر پروژه در این گونه شرایط باشد. برای حل این مدل، پس از به دست آوردن مدل برنامه ریزی خطی اعداد خاکستری، نسبت به حل آن اقدام شد. با بررسی پاسخ های به دست آمده، به نظر می رسد که با برنامه ریزی آرمانی امکان بهبود آن ها وجود دارد؛ ازاین رو مراحل تکمیلی با برنامه ریزی آرمانی برای پاسخ های رضایت بخش بهتری به منظور ارائه به مدیر پروژه صورت پذیرفت. برای مطالعه موردی، یک پروژه انتخابی در «شرکت ایران خودرو»، به طور نمونه ارائه می شود
۴.

ارائه الگوی پاداش چندسطحی مبتنی بر عملکرد با استفاده از روش پرومتی اصلاح شده(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۸۳
پژوهش حاضر که از لحاظ هدف توسعه ای، از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی و از نظر روش تجزیه وتحلیل داده ها، ریاضی-تحلیلی است،  با هدف ارائه الگوی پاداش چندسطحی مبتنی بر عملکرد صورت گرفته است. با توجه به تعداد زیاد روش های تصمیم گیری چندمعیاره در حل مسائل تصمیم گیری و همچنین مشکلات مربوط به تعداد زیاد معیارها در فرایند تصمیم گیری، در این پژوهش از الگوی چندبخشی جدیدی به منظور غلبه بر کاستی های موجود در الگوهای رایج استفاده شده است. برای توسعه مدل مناسب تصمیم گیری نیز از روش جدید پرومتی اصلاح شده استفاده شده است که تابع برتری آن برای تابع هم سطح به عنوان نوآوری در اجرای مدل چندبخشی بسط داده شده است. در پایان مدل چندبخشی توسعه داده شده به صورت کاربردی با استفاده از داده های به دست آمده از «شرکت پایانه های نفتی ایران» موردبررسی قرار گرفته است.
۵.

تأثیر سرمایه فکری در ظرفیت نوآوری و مزیت رقابتی کسب وکارهای کوچک و متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۰
امروزه از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش کسب وکارها استفاده می شود و موفقیت یک سازمان به توانایی آن در مدیریت این منابع کمیاب، بستگی دارد و مهم تر از آن، دستیابی به این منابع می تواند به مزیت رقابتی در حوزه کسب وکار منجر شود؛ از این رو در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی از طریق ظرفیت نوآوری پرداخته می شود. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران واحدهای صنایع غذایی شهرک های صنعتی شهر کرمان هستند که در مجموع 97 نفر از مدیران به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و برای تجزیه و تحلیل آن ها، روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کار رفت. بررسی نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده از سرمایه فکری با ارتقای ظرفیت نوآوری کسب وکارها به ایجاد مزیت رقابتی در کسب وکارهای کوچک و متوسط منجر می شود.
۶.

طراحی مدل زنجیره تأمین تاب آور (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۴۸۰
یکی از کارکردهای اساسی و مهم سازمان بهزیستی هنگام وقوع حوادث طبیعی، مانند سیل و زلزله، بوده و پس از رخداد چنین حوادثی کمک رسانی به افراد آسیب دیده از طبقات پایین جامعه را بر عهده می گیرد. این پژوهش بنا دارد تا با شناسایی دقیق فعالیت ها و فرایندهای اجرایی «سازمان بهزیستی»، عوامل ایجاد ناپایداری در زنجیره تأمین این سازمان را مشخص کند و در نهایت به رتبه بندی این عوامل بپردازد؛ سپس بر اساس این عوامل نقاط آسیب پذیر سازمان در برابر عوامل ایجاد ناپایداری بررسی می شود. در این راستا از مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. در ابتدا با مرور مبانی نظری و بررسی نظریه های موجود، یک چارچوب مفهومی اولیه در این رابطه شکل گرفته است؛ س پس ای ن مدل با بهره گیری از روش های مختلف در طی پژوهش، تعدیل و مطابق ب ا ش رایط «سازمان بهزیستی» اصلاح شده است. در ادامه م دل مفهومی پژوهش در قالب یک ساختار چندبُعدی برای نرم افزار AMOS تعریف شده است. پس از بررسی فرض یه ه ا از ن وع روابط بین متغیرها و انجام تغییرات لازم، سرانجام مدل با توجه به شرایط «سازمان بهزیستی ایران»، اصلاح و نه ایی ش ده است.
۷.

ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه زنجیره تأمین پیوند اعضای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
از زیرمجموعه های اساسی حوزه سلامت، می توان به پیوند اعضا اشاره کرد که در بسیاری از مواقع تنها راه درمان برای بیماری های لاعلاج و کشنده محسوب می شود. طراحی و ارزیابی سیاست های عادلانه و کارای تخصیص و توزیع اعضای پیوندی یکی از پیچیده ترین مشکلات تصمیم گیری در سطح برنامه ریزی کوتاه مدت است؛ از این رو در این پژوهش، یک مدل ریاضی چند دوره ای برای تخصیص اعضا پیوندی که از اهداکنندگان مرگ مغزی فراهم می شود، با درنظرگرفتن تغییر وضعیت سلامتی بیماران، ارائه شده است. مدل چندهدفه، علاوه با افزایش بقای کل و افزایش توجه به نیاز پزشکی بیماران، به منظور کاهش هزینه های حمل و نقل در جهت توازن بین کارایی و برابری برای انتخاب مناسب ترین گیرنده ارائه می شود؛ سپس مدل با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی اولویت بندی شده، حل می شود. در پایان، برای اثبات کارایی و کاربردی بودن مدل ارائه شده نتایج آن با استفاده از داده های شبکه پیوند اعضا مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵