چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال پنجم زمستان 1394 شماره 20 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدلی برای چابکی زنجیره تأمین و بررسی اثرات ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۷۳۵
هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای چابکی زنجیره تأمین بیمارستان های وابسته به «وزارت بهداشت و درمان» در استان تهران و بررسی تأثیرگذاری ابعاد زنجیره تأمین (تواناسازهای چابکی و چابکی زنجیره تأمین) بر عملکرد زنجیره تأمین است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد و میانی مجموعه واحدهای بیمارستان های فعال در حوزه دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به «وزارت بهداشت و درمان» در استان تهران است که داده های مورد نیاز از میان 223 نفر بر اساس پرسشنامه طراحی شده به دست آمد و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و تحلیل مسیر، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش تأثیر مثبت و معنادار تواناسازهای چابکی بر چابکی درک شده در زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین را نشان می دهد؛ همچنین یافته ها نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار تواناسازهای چابکی درک شده از طریق ایجاد چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد کل زنجیره است.
۲.

زمان بندی سیستم جریان کارگاهی با محدودیت دسترسی ماشین و اثر یادگیری مبتنی بر یک مدل ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۷
در طول دهه های اخیر مسئله زمان بندی سیستم جریان کارگاهی با مفروضات مختلفی بررسی شده است. یکی از حالاتی که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، در نظرگیری مفهوم یادگیری است. در شرایط واقعی محیط های کاری، اثر یادگیری تنها به موقعیت کارها محدود نمی شود؛ به عبارت دیگر تجربه کارگران نیز در طول روند عملیات باید در نظر گرفته شود. از طرف دیگر عوامل زیادی سبب در دسترس نبودن ماشین آلات و تجهیزات در افق برنامه ریزی می شود. این پژوهش یک مسئله جریان کارگاهی با محدودیت دسترسی ماشین و اثر یادگیری مبتنی بر یک مدل ترکیبی را موردمطالعه قرار می دهد. این مدل یادگیری به طور همزمان مبتنی بر موقعیت کارها و همچنین مجموع لگاریتمی زمان پردازش کارها است. در ابتدا یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح برای مسئله ارائه و سپس به دلیل پیچیدگی بالای مدل، از دو الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید (SA) و شبیه سازی تبرید مبتنی بر نظریه ابر (CSA)، برای یافتن جواب های نزدیک به بهینه استفاده شده است. تحلیل نتایج حاکی از آن است که عملکرد الگوریتم CSA به طور معنا داری بالاتر از عملکرد الگوریتم SA است.
۳.

تحلیل سیاست قیمت گذاری خوراک محصولات پتروشیمی با رویکرد سیستم های پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۴
هدف این پژوهش، مدل سازی سیاست های قیمت گذاری خوراک محصولات اوره-آمونیاک پتروشیمی با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم و تشریح اثرات اجرای سیاست های مختلف و ارزیابی اثرات هر سیاست است. برای تحلیل رفتار سیستم مدل سازی بر مبنای رویکرد پویایی سیستمی با استفاده از نرم افزار «ونسیم» صورت گرفت. پس از انتخاب رویکرد پویایی سیستمی با مصاحبه های عمیق با خبرگان و شناسایی حلقه ها و ارتباط علّی بین متغیرهای تأثیرگذار بر سیستم، همچون قیمت فروش اوره و آمونیاک، درصد تخفیف برای فروش داخل و طرح های تولیدی جدید اوره و آمونیاک، نمودار علّی و معلولی طراحی شد. بعد از طراحی نمودار جریان و فرمول بندی متغیرها، اعتبار مدل تأیید شده و رفتار سیستم تحت سناریوهای متعدد تحلیل و اثر سیاست های مختلف بررسی شد. نتایج نشان می دهد که با کاهش قیمت های جهانی اوره در سال های آینده برای اقتصادی بودن طرح های جدید اوره-آمونیاک و سودآوری شرکت های فعلی باید قیمتی کمتر از قیمت فعلی برای خوراک تعیین شود. با توجه به تغییرات زیاد در قیمت های جهانی در سال های اخیر می توان یکی از بهترین سیاست ها را ارتباط بین قیمت های فروش و خوراک اوره و آمونیاک دانست که بر این اساس هم قیمت عادلانه تر تعیین شده و هم به سودآوری صنعت ضربه وارد نمی شود.
۴.

انتخاب و زمان بندی چندین پروژه با محدودیت منابع در چندین حالت اجرایی به منظور حداکثر کردن ارزش فعلی خالص(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
در این مقاله با هدف حداکثر کردن ارزش فعلی خالص و در نظر گرفتن شیوه های مختلف پرداخت کارفرما، مسئله انتخاب و زمان بندی چندین پروژه با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و برنامه ریزی محدودیتی بررسی شده است؛ به طوری که امکان پذیری پروژه ها با توجه به میزان منابع در دسترس تضمین و کلیه روابط پیش نیازی رعایت شود. فعالیت ها با حالت مختلف از منابع، امکان اجرا دارند و از منابع تجدیدپذیر (نیروی انسانی، ماشین آلات) و تجدیدناپذیر (مواد اولیه، بودجه) استفاده می کنند. در محاسبه هزینه ها، هزینه اضافه کاری منابع تجدید پذیر، جریمه دیرکرد یا پاداش تحویل زودتر از موعد پروژه در نظر گرفته شده است. مدل های ایجادشده با چند پروژه از کتابخانه های مسائل زمان بندی پروژه بررسی شده اند.
۵.

شاخص های کلیدی عملکرد سازمان و بهبود بهره وری: رویکرد کارت امتیازی متوازن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۰
هدف از این پژوهش، شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تعیین نقش آن ها در ارتقاء بهره وری سازمان است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی است و به صورت مقطعی در تابستان 1391 اجرا شد. جامعه پژوهش، مدیران ارشد و میانی «صنایع شیروپاستوریزه ایساتیس یزد» بود. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد نمونه 32 نفری به روش تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. داده ها با استفاده از شاخص های آماری ، آزمون آماری و تاپسیس فازی تحلیل شد. از میان 18 شاخص کلیدی عملکرد شناسایی شده مربوط به شرکت، مدیران، پنج عامل را در بهبود بهره وری خود مؤثر دانستند. سطح تعهد کارکنان به هدف های سازمان و بهره وری کارکنان ازجمله عوامل کلیدی مؤثر در منظر رشد و یادگیری بودند و به دلیل بیشترین اختلاف بین وضع موجود و وضع مطلوب، این منظر در صدر مناظر دیگر قرار گرفت. در میان سایر شاخص های کلیدی عملکرد، اثربخشی بازاریابی در منظر مشتری، کنترل هزینه در منظر مالی و تعمیرات و نگهداری در منظر فرایندهای داخلی، عوامل اثرگذار در بهبود بهره وری سازمان، انتخاب شدند.
۶.

کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۳۶۱
در بازار رقابتی کنونی، عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان دارد. به نظر می رسد نبود حلقه ارتباطی بین عملیات زنجیره تأمین و عملکرد مالی، به دلیل دشواری استفاده از معیارهای عملیاتی اندازه گیری زنجیره تأمین در تفسیر اهداف مالی باشد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی (معیارهای حسابداری و مبتنی بر بازار)، بر اساس داده های 108 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» طی سال 1384 تا 1392 است. در این راستا، 4 فرضیه بر مبنای مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (SCOR) تدوین شده است. روش آماری مورداستفاده رگرسیون فازی بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش دو مدل بر اساس متغیرهای وابسته برآورد شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای رشد فروش (ویژگی قابلیت اتکا، مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری زنجیره تأمین) و بازده سرمایه در گردش (ویژگی مدیریت دارایی های زنجیره تأمین) رابطه مثبتی با عملکرد مالی (متغیر ارزش بازار دارایی ها) دارند؛ همچنین متغیرهای بهای تمام شده (ویژگی هزینه های زنجیره تأمین) و دوره تبدیل وجه نقد (ویژگی مدیریت دارایی های زنجیره تأمین) رابطه منفی با عملکرد مالی (متغیر بازده دارایی ها) دارند. نتایج این تحقیق می تواند در جهت توجه بیشتر مدیران و متخصصان مالی به مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین، مؤثر واقع شود.
۷.

مکان یابی کارخانه در شرایط عدم قطعیت بر مبنای تئوری اعداد D(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۶
مکان یابی به عنوان تصمیمی استراتژیک به علت بازه زمانی این نوع تصمیم گیری و درنتیجه اطلاعات ناقص کارشناسان در شرایط عدم قطعیت توسط مدیران عالی سازمان اتخاذ می شود. پژوهشگران روش های مختلفی برای انتخاب مکان معرفی کرده اند. معرفی و به کارگیری تئوری اعداد D به عنوان بسطی از نظریه دمپستر - شافر در مکان یابی ضمن برطرف کردن نواقص موجود در نظریه دمپستر - شافر می تواند نقصان اطلاعات کارشناس را در پیش بینی لحاظ کند. در این مقاله ضمن بررسی انتخاب مکان احداث کارخانه آب معدنی در استان سمنان، اعتبار روش در مقایسه با روش  AHP فازی (FAHP) مورد تأیید خبرگان قرار گرفت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵