چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال هفتم زمستان 1396 شماره 28 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طبقه بندی پروژه ها در مدیریت سبد پروژه با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیارهMHDIS (مورد مطالعه: شرکت سرمایه گذاری غدیر)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۲۸۲
در سازمان های سرمایه گذار، مدیران پروژه های کاندیدای ورود به سبد سرمایه گذاری را یکسان و بر اساس برآورها های شخصی ارزیابی می کنند و مبنای استانداردی برای شناسایی پروژه هایی که سهم بیشتری از سرمایه گذاری و سود را به خود اختصاص می دهند، ندارند اما با افزایش تعداد، تنوع و پیچیدگی پروژه ها، خطا در این گونه برآوردها افزایش می یابد. مساله اصلی تحقیق حاضر طبقه بندی پروژه های کاندیدای ورود به سبد سرمایه گذاری شرکت غدیر، توسط معیار های مشخص از جمله زمان اجرای پروژه، بودجه مورد نیاز، مقیاس در صنعت، نوع محصولات و... به سه گروه از پیش تعیین شده بسیار مهم، متوسط و کم اهمیت می باشد. مدیران می توانند با شناسایی پروژه های با اهمیت تر، مطالعات دقیق تری به منظور کاهش ریسک و افزایش بهره وری سبد پروژه ها انجام دهند. بدین منظور از مدل سازی ریاضی از نوع طبقه بندی با استفاده از تکنیک MHDIS استفاده کردیم. سپس جهت بررسی کارائی، خطای مدل را با نتایج به دست آمده از مدل مشابه با نامUTADIS مقایسه کردیم. با توجه به میزان پایین خطای این مدل می توان نتیجه گرفت امکان استفاده از روش مذکور به عنوان یک ابزار مدیریتی درسازمان های سرمایه گذار موجود است.
۲.

تحلیل تأثیر عوامل مرتبط با سلول و عامل سرعت تقاضای مشتری بر عملکرد سلول ناب اولیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۷
سلول هایی که در نخستین گام تحول ناب از طریق تغییر آرایش سیستم تولید، ایجاد می شوند، سلول های اولیه نام دارند و عملکرد آن ها از این نظر که جزو نخستین اقدامات ناب سازی عملیات تولید هستند، حائز اهمیت است. در این پژوهش عوامل مرتبط با انسان که نقش اساسی در تشریح عملکرد این سلول ها دارند در قالب عامل فاصله تخصیص پویا و به همراه دیگر عوامل مرتبط با سلول شامل اندازه سلول و نوع وظایف سلول مطالعه شده اند. زمان تکت به عنوان عامل مرتبط با مشتری مؤثر بر عملکرد سلول در نظر گرفته شده است. ابتدا مدل پژوهش بر مبنای تخصیص پویا و با لحاظ کردن اثرپذیری عملکرد اپراتور از نحوه تخصیص فرد طی افق برنامه ریزی در قالب ترکیب سه مدل متعادل سازی، تعیین توالی و تخصیص توسعه داده شد؛ سپس آزمایش ها بر اساس رویکرد طراحی آزمایش های تاگوچی اجرا شد و داده ها در قالب جواب های نزدیک به بهینه برای اهداف عملکردی سلول با استفاده از الگوریتم جست وجوی همسایگی متغیر به دست آمد. در گام بعد با انجام تحلیل واریانس یک و چند متغیره، اثر عوامل آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از پیچیدگی تأثیرپذیری عملکرد سلول از عوامل بوده و تعداد تخصیص پویای پیشنهادی به ازای ترکیبات مختلف دیگر عوامل به دست آمده است.
۳.

ارایه مدل کنترل موجودی برای اقلام منسوخ شدنی با لحاظ نمودن تاخیر در پرداخت و تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۳
در سیستم کنترل موجودی کلاسیک درآمد فروش محصول در لحظه تحویل کالا فورا دریافت می گردد و کالاها می توانند عمر نامحدود داشته باشند. اما در دنیای واقعی کالاهایی وجود دارند که به مرور زمان بر اثر به وجود آمدن تکنولوژی جدید ارزش خود را از دست می دهند که به عنوان کالاهای منسوخ شدنی شناخته می شوند. همچنین جهت ترغیب خریدار، فروشنده می تواند به خریدار این اجازه را بدهد تا هزینه خرید را با تاخیر پرداخت نماید. در این مقاله یک مساله کنترل موجودی منسوخ شدنی با سیاست پرداخت معوقه در شرایط تورمی با هدف دستیابی به حداقل هزینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در آن نرخ تقاضا ثابت، طول زمان منسوخ شدن کالا دارای توزیع نمایی و نوع منسوخ شدن کالا نیز ناگهانی می باشد و نتایج عددی نیز در یک مطالعه موردی واقعی صنعت خرده فروشی موبایل ارائه گردیده است. تحلیل حساسیت هزینه های موجودی با توجه به پارامترهای نرخ هزینه نگهداری، نرخ بهره دریافتی، نرخ بهره پرداختی و زمان مورد انتظار عمر محصول و زمان تاخیر مجاز انجام شده است. نتایج نشان می د هد با توجه به دوره پرداخت مجاز در نظر گرفته شده بر اساس وضعیت واقعی بازار، معمولاً طول دوره سفارش دهی بهینه بیشتر از طول دوره پرداخت می باشد. همچنین با کاهش دوره منسوخ شدن با توجه به اینکه ریسک منسوخ شدن کالا افزایش می یابد، مقدار سفارش بهینه کاهش می یابد. به علاوه، نتایج حاکی از آن است که استفاده ترکیبی از سیاست های مدیریت موجودی با در نظر گرفتن تاخیر در پرداخت باعث کاهش هزینه های موجودی می شود.
۴.

بررسی کارایی و پیش بینی پذیری کالاهای صنعتی با رویکردهای بنیادین و تکنیکال(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
این پژوهش با هدف بررسی پیش بینی پذیری قیمت سرب و به دنبال آن معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت سرب در بازار جهانی و نیز بررسی کارایی این بازار در سطح ضعیف صورت گرفته است. به این منظور مجموعه ای از روشهای خطی و غیرخطی در دو رویکرد کلی تکنیکال و بنیادین استفاده شده است. در رویکرد بنیادین ابتدا متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار بر قیمت سرب شناسایی شده و از روش رگرسیون گام به گام و روش های غیرخطی از جمله شبکه های عصبی GMDH و MLP برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده شده است. در رویکرد تکنیکال از روش خطی ARIMA و روش های غیرخطی از جمله روش ترکیبی GMDH و الگوریتم ژنتیک، روش ترکیبی MLP و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت هفتگی و شامل بازه ی زمانی هفته اول 2005 الی هفته آخر 2015 بوده و از سایت های مختلف از جمله سایت LME، USGS و ILZSG جمع آوری شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در رویکرد تکنیکال، مدل شبکه عصبی مصنوعی GMDH ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک بر اساس معیارهای میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) و جذر میانگین مجذور خطا (RMSE) دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل های دیگر بوده و در رویکرد بنیادین براساس معیارهای خطای پیش بینی، شبکه عصبی مصنوعی GMDH بهترین عملکرد را داشته است. پیش بینی پذیری تغییرات قیمت سرب در بازار با الگوهای تکنیکال، موید عدم کارایی بازار در سطح ضعیف می باشد.
۵.

توسعه یک روش آماری برای نمودار کنترل اندازه گیری های انفرادی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۶۲
وقتی توزیع آماری قطعات یا محصولات تحت مطالعه نرمال یا حداقل متقارن نباشد، استفاده از روش های آماری برای طراحی نمودار کنترل قطعات انفرادی (نمودار X ) می تواند همراه با چالش باشد. به عبارت دیگر، در این شرایط نمی توان انتظار داشت که انحرافات یا تغییرپذیری خط تولید به موقع کشف گردند. برای این منظور در این تحقیق استفاده از توزیع لامبدای تعمیم یافته پنج پارامتری و برای براورد پارامترهای آن روش تطبیق با صدک ( PM ) [1] پیشنهاد گردیده است. برای نشان داده نحوه ی کارکرد روش پیشنهادی، از داده های مربوط به مقاومت کششی هجده صفحه ی آلومینیومی برحسب نیوتن بر میلی متر مربع استفاده شده و پس از محاسبه میانگین و انحراف معیار آنها به روش پیشنهادی، حدود کنترل نمودار کنترل محاسبه و برای آنها مقادیر UCL و LCL به دست آمده است. برای اطمینان از جواب های به دست آمده از آزمون مربع کای استفاده گردیده است. همچنین برای اعتبارسنجی روش پیشنهادی از روش متوسط طول اجرا ( ARL ) [2] استفاده شده است. چون توزیع لامبدای تعمیم یافته منعطف است و قابلیت پوشش بسیاری از توزیع های شناخته شده را دارد، استفاده از این روش جدید می تواند به ما اطمینان دهد که ضمن کنترل فرایند، بتوانیم انحرافات یا تغییرپذیری های احتمالی فرایند را زودتر کشف کنیم و برای رفع آنها اقدام های اصلاحی مناسبی را پیشنهاد دهیم. [1] . Percentile Matching (PM) method [2] . Average Run Length (ARL)
۶.

طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
در محیط متلاطم امروزی سازمان ها برای حفظ بقای خود نیاز بسیاری به نظام ارزیابی عملکرد دارند. به منظور ارزیابی عملکرد در سازمان ها ابزارها و مدل های مختلفی در ادبیات مربوطه ارائه شده اند که هر یک مزایا و معایبی دارند. در میان آن ها محبوبیت کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد به دلیل در نظر گرفتن شاخص های مالی و غیر مالی رو به افزایش است. اما این رویکرد دارای محدودیت هایی است، به عنوان مثال این رویکرد تعاملات را به صورت یک طرفه در نظر می گیرد، تأخیر زمانی بین علت و معلول را در نظر نمی گیرد، ابزاری برای اعتبارسنجی شاخص ها و انتخاب آن ها ندارد. در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گیری از روش پویایی شناسی سیستم در کارت امتیازی متوازن در یک مطالعه موردی که یک شعبه بانک است، بر محدودیت های نظام ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن غلبه شود و تأثیر سیاست ها بر عملکرد شعبه بررسی گردد. برای این منظور پس از بررسی شرایط واحد موردمطالعه، نظام ارزیابی عملکرد با نرم افزار Vensim شبیه سازی شده و چهار سیاست تعریف گردید. با استفاده از روش تسلط، بهترین سیاست انتخاب شد و پس از آن با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی در جهت بهبود شاخص های ارزیابی عملکرد در مورد مطالعه ارائه شده است.
۷.

سیاست پرداخت معوقه درمدل کنترل موجودی کالای فاسدشدنی با تقاضای کوادراتیک با در نظر گرفتن کمبود پس افت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۱۲
دراﯾﻦ مقاله یک مدل جامع برای برنامه ریزی و ﮐﻨﺘﺮلﻣﻮﺟﻮدیﮐﺎﻻﻫﺎیﻓﺴﺎدﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزﺑﻮدن بروز ﮐﻤﺒﻮد ارائه شده است. تابع ﺗﻘﺎﺿﺎدارای ماهیت کوادراتیک (تابع درجه دوم زمان) است. دراﯾﻦﻣﺪلﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮدی ، برنامه ریزی برای تامین یک ﮐﺎﻻ باﻧﺮخ ﻓﺴﺎد ﺛﺎﺑﺖ وﮐﻤﺒﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت پس اﻓﺖﮐﺎﻣﻞ انجام می شود. هدف از مدل پیشنهادی تعیین زمان چرخه ی مناسب سفارش به منظور بیشینه کردن سود کل سیستم موجودی است. ﻣﺪلﺳﺎزیﻣﺴﺌﻠﻪ در دو قالب مدت زمان اتمام موجودی انبار، پیش و پس از زمان ابلاغی از جانب تأمین کننده به خرده فروش برای تسویه حساب ها ارائه شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از یک الگوریتم روشﺣﻞ دﻗﯿﻖ توسعه یافته حل شده است. نتایج محاسباتی حاکی از کارایی مدل پیشنهادی به منظور برنامه ریزی تامین کالاهای فسادپذیر است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴