چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال پنجم پاییز 1394 شماره 19 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی یک مدل شبیه سازی موجودی چندسطحی، چندمحصولی و مقایسه آن با مدل های منتخب (مورد مطالعه: صنایع فولاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تأمین بهینه سازی بر پایه شبیه سازی کنترل موجودی چند سطحی صنایع فولاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 212 تعداد دانلود : 662
در این پژوهش طراحی و مقایسه یک مدل شبیه سازی موجودی چندسطحی، چندمحصولی در صنایع فولاد ایران ارائه می شود. مدل شبکه واگرا با چند محصول نهایی و چند محصول میانی و یک قلم محصول اولیه در نظر گرفته می شود. هدف کمینه سازی تابع هزینه با حفظ حداقل سطح سرویس دهی موردنظر برای هر تسهیل که  با نرخ پرسازی سنجیده می شود. در مدل ارائه شده با داشتن یک نقطه شدنی و موضعی سازی درجه دوم تابع هدف و خطی قیود پیرامون آن نقطه و استفاده از الگوریتم ژنتیک در رسیدن به نقطه ی بهینه موضعی کوشیده شده است. ازآنجاکه برآوردهای نقطه ای تابع هدف و نرخ های پرسازی به کمک شبیه سازی انجام می گیرد از آزمون فرض های آم اری برای بررسی شدنی و بهبود جواب ها استفاده می شود. پس از  اعتبار سنجی، مدل بااستفاده از اطلاعات شرکت فولاد مبارکه در یک شبکه سه سطحی اجرا می شود. با توجه به این نکته که موضعی سازی خطی حالت خاصی از موضعی سازی درجه دوم است؛ ازاین رو با اطمینان بیشتری می توان انتظار داشت نقطه به دست آمده از این مدل، بهتر از حالت موضعی سازی خطی باشد
۲.

طراحی مدل ریاضی چندهدفه زمان بندی در سیستم تولیدی کارگاهی و حل آن با استفاده از روش فراابتکاری شبیه سازی تبریدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زمانبندی تولید کارگاهی شبیه سازی تبریدی برنامه ریزی آرمانی تولید همسایگی ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 610 تعداد دانلود : 154
سیستم تولید «کارگاهی» سیستمی مناسب برای تولید قطعات است و زمان بندی «کارگاهی» یکی از مؤثرترین شاخص های افزایش بهره وری این سیستم ها است. در حل مدل های ریاضی زمانبندی کارگاهی دو هدف، کمینه کردن بیش ترین زمان ساخت ( ) و کمینه کردن جمع وزنی جریمه های زودکرد و دیرکرد کارها (WSET)  مدنظر قرار می گیرد. در این پژوهش مدل ریاضی جدیدی برای رسیدن به هر دو هدف اشاره شده به طور هم زمان از طریق برنامه ریزی آرمانی (GP) ارائه شده است. مسائل زمان بندی سیستم های تولید کارگاهی از نظر پیچیدگی محاسباتی جز مسائل «حل نشدنی چند جمله ای سخت» قرار می گیرند، بنابراین در این مقاله از روش فراابتکاری شبیه سازی تبریدی برای حل مدل استفاده شده است. به طور معمول در روش های فراابتکاری از ساختار جواب تک ارائه ای (خانواده قطعات یا قطعات هر خانواده) استفاده می شود که باعث کوچک ترشدن فضای جواب می شود؛ اما در این پژوهش برای  تعیین ساختار جواب دو ارائه ای از روش تولید همسایگی ترکیبی، جابه جایی جهت دار (DIS) در خانواده قطعات و جابه جایی تصادفی (RIS) در قطعات هر خانواده، استفاده شده است. نتایج حل مدل آرمانی زمان بندی کارگاهی با روش شبیه سازی تبریدی، کارایی مدل طراحی شده در دست یابی به آرمان های مورد نظر را نشان می دهد.
۳.

مدل ریاضی استوار فازی انتخاب سبد پروژه و حل آن بااستفاده از الگوریتم تکاملی تفاضلی چندهدفه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبد پروژه مدل ریاضی الگوریتم تکاملی تفاضلی چندهدفه الگوریتم جست وجوی ممنوعه چندهدفه بهینه سازی استوار فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 221 تعداد دانلود : 51
هدف از انتخاب سبد پروژه های گازرسانی، انتخاب یک مجموعه پروژه از میان پروژه های کاندید است؛ به طوری که معیارهای مهم مدنظر سازمان با لحاظ محدودیت ها تا حد امکان مطلوب شود. در این پژوهش چنین انتخابی با یک مشکل اساسی روبه رو است. با توجه به ابهام موجود در تعیین برخی پارامترهای پژوهش، آن ها در قالب اعداد فازی لحاظ و به منظور افزایش استواری جواب ها، از روش استوار فازی استفاده می شود. جواب حاصل از روش استوار فازی به نحوی است که در تمام حالت های سطح برش آلفای لحاظ شده صدق کرده و استوار است. در این پژوهش یک مدل چند هدفه و چنددوره ای صفر- یک استوار فازی برای انتخاب سبد پروژه های گازرسانی در شرکت گاز استان کرمان ارائه و برای حل مدل از رویکرد استوار فازی استفاده شد. در ابتدا به منظور نمایش چگونگی عملکرد رویکرد استوار فازی، مدل در حالت تک هدفه و برای مسئله ای با ابعاد کوچک به کمک نرم افزار لینگو حل شد؛ سپس به دلیل NP-Hard بودن مدل مسئله بااستفاده از الگوریتم های تکاملی تفاضلی چندهدفه حل شد و سپس برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم جست وجوی ممنوعه چندهدفه مقایسه شد. در پایان به منظور کمک در تصمیم گیری در رابطه با انتخاب سبد پروژه گازرسانی روستایی از روش تاپسیس برای الویت بندی نقاط پارتو استفاده شد.
۴.

توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقص ها برای کنترل مشخصه وصفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نمودار کنترل فازی اعداد فازی مثلثی نمودارU روش های دیفازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 555
کنترل کیفیت آماری رویکرد مهمی است که از ابزارهای آماری برای به تصویرکشیدن فرآیند کمک می گیرد. نمودارهای کنترل شوهارت یکی از مهم ترین روش های کنترل کیفیت است که برای نشان دادن انحرافات با دلیل استفاده می شود. یکی از انواع نمودارهای کنترل، نمودار کنترل نسبت نقص است که برای کنترل مشخصه های وصفی با حجم نمونه های متغیر استفاده می شود. مشخصه های وصفی به دلیل ابهام در میزان عیب در کالا و تصمیم گیری توسط بازرس در شرایط فازی قرار دارد. در این پژوهش به طراحی نمودارهای کنترل فازی u با استفاده از روش قوانین فازی پرادخته می شود. این رویکرد برای کنترل فازی فرآیند به کار می رود. قضاوت در کنترل فرآیند نمودار کلاسیک دو نتیجه قطعی بیش تر ندارد؛ درحالی که در طراحی نمودار کنترل فازی بااستفاده ار روش قوانین فازی سطوح میانی تصمیم گیری نیز وجود دارد. برای بررسی اعتبار مدل طراحی شده، این مدل در شرکت «ایمن خودرو شرق» برای مشخصه کیفیت دوخت، اجرا شد و نتایج آن بااستفاده از منحنی مشخصه عملکرد با نتایج روش های کلاسیک مقایسه شد که نشان دهنده عملکرد دقیق تر و سریع تر نمودار کنترل فازی در شناسایی تغییرات فرآیند است.
۵.

اندازه گیری کارایی رقابت پذیری جهانی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب با استفاده از مدل دومرحله ای تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص رقابت پذیری جهانی DEA دومرحله ای کارایی چشم انداز 1404

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 412 تعداد دانلود : 187
سطح رقابت پذیری کشورهای جهان یکی از معیارهای مهمی است که بسیاری از متغیرهای اقتصاد خرد و کلان را در نظر می گیرد. این شاخص در راستای حفظ بقای هر کشوری، نقش مهمی را بازی می کند؛ بنابراین هدف از انجام این مطالعه، ارائه مدلی ابتکاری از متغیرهای شاخص رقابت پذیری جهانی «مجمع جهانی اقتصاد» در قالب مدل تحلیل پوششی دومرحله ای داده ها و سنجش کارایی این شاخص -با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404- برای چهل کشور منتخب آسیایی، شمال آفریقا و اقیانوسیه (با تأکید بر کشور ایران) طی سال های 2010-2011 تا 2014-2015 است. با توجه به جامعیت گزارش های «مجمع جهانی اقتصاد»، داده های موردنیاز برای انجام این مطالعه از گزارش های این مجمع استخراج شده و به روش مدل دومرحله ای تحلیل پوششی داده ها و با استفاده از نرم افزار WIN QSB تجزیه وتحلیل شده است. نتایج نشان می دهد شاخص رقابت پذیری جهانی ایران طی سال های اشاره شده روند مناسبی را طی نکرده است و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نیازمند الگوبرداری از کشورهای مرجع مشخص شده در این پژوهش است
۶.

یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای یکپارچه سازی جریان مالی و فیزیکی در برنامه ریزی اصلی زنجیره تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامهریزی اصلی جریان مالی برنامه‌ریزی آرمانی روشهای حل چندهدفه فازی. تاریخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 306 تعداد دانلود : 571
یک مدل بهینهسازی چند هدفه برای یکپارچهسازی جریان مالی و فیزیکی در برنامهریزی اصلی زنجیره تأمین
۷.

ارزیابی استراتژیهای تولیدی با استفاده از رویکرد QFD فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی تولید تحلیل شکاف عملکرد سازمان عوامل رقابتی QFD فازی. تاریخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 894 تعداد دانلود : 878
امروزه بیشتر پژوهشهای انجام شده در زمینه استراتژی تولیدی بر فرآیندهای توصیفی و مدل های مفهومی تمرکز داشته و توجه اندکی بر ارزیابی کمی استراتژیهای تولید دارند. مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از روش QFD فازی رویکردی مناسب برای ارزیابی و توسعه استراتژیهای تولیدی با تمرکز بر عوامل رقابتی ارائه کند و تحلیلی از شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب شرکت در عوامل رقابتی ارائه دهد. داده های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه میان خبرگان با تجربه حداقل 10 سال در زمینه بهدست » دابو صنعت « با نام تجاری » شرکت مخزن فولاد رافع « سیاست گذاری و برنامهریزی تولید در آمده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که نوآوری در محصول و کاهش مصرف انرژی، مهم ترین و سرعت و اطمینان از تحویل، کم اهمیت ترین عوامل رقابتی در شرکت موردمطالعه است. توسعه محصول و فرآیند و بهبود سیستم برنامهریزی تولید بهترتیب مهم ترین و کم اهمیتترین استراتژیهای تولیدی شرکت محسوب میشوند. با توجه به یافتهها، شرکت باید استراتژیای را به کار گیرد که در بهبود وضعیت عوامل رقابتی مؤثر بوده و امکان نائل شدن به وضعیت مطلوب را برای شرکت فراهم آورد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱