چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال دوم پاییز 1391 شماره 7 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

طراحی مدل پیش بینی عملکرد بنگاه های اقتصادی در بازارهای رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

زمان بندی شیفت کاری کارکنان چند مهارته با رویکرد الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ارزیابی و رتبه بندی سیستم مطلوب مدیریت ایمنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارائه مدلی برای پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی مورد مطالعه: صنعت خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱